:: ขยายเวลาในการแก้ไขข้อมูลนักเรียนด้อยโอกาส จนถึงคืนวันที่ 30 มิถุนายน 2559 เวลา 24.00 น. :: อย่าพลาด..การติดตามข่าวความเคลื่อนไหวด้านการสอบบรรจุ โยกย้าย แต่งตั้ง เลื่อนตำแหน่ง ที่เว็บไซต์ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ::


moepl
??????????????????????????
เกี่ยวกับสำนักงาน
เกี่ยวกับบุคลากร
ผลงานวิชาการ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูล ๑๐ มิ.ย.๕๘
ข้อมูล ๑๐ พ.ย.๕๘
ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
ความถนัดด้านอาชีพ
ภาษี2558
ข่าวปฏิรูปการศึกษา
คู่มือDMC ๕๙
คู่มือEMIS ๕๙
คู่มือสิ่งก่อสร้าง ๕๙
ข้อมูล ๑๐ มิ.ย.๕๙
 
 
 
 
 
 
 
update : 13/11/2011
     
   
 
 
24 มิถุนายน 2559
516
23 มิถุนายน 2559
313
23 มิถุนายน 2559
278
23 มิถุนายน 2559
178
22 มิถุนายน 2559
411
21 มิถุนายน 2559
349
20 มิถุนายน 2559
386
18 มิถุนายน 2559
353
17 มิถุนายน 2559
423
14 มิถุนายน 2559
650
13 มิถุนายน 2559
358
13 มิถุนายน 2559
461
13 มิถุนายน 2559
476
13 มิถุนายน 2559
238
13 มิถุนายน 2559
379
  ข่าวปฏิรูปการศึกษา
07 เมษายน 2559
696
06 เมษายน 2559
651
06 เมษายน 2559
556
06 เมษายน 2559
595
06 เมษายน 2559
602
06 เมษายน 2559
485
03 เมษายน 2559
532
02 เมษายน 2559
506
02 เมษายน 2559
625
02 เมษายน 2559
544
 
สพป.พล.1 บันทึกเทปถวายพระพร 12 สิงหา มหาราชินี
สพป.พล.1 บันทึกเทปถวายพระพร 12 สิงหา มหาราชินี
ดร.วิวัฒน์ อ้นน่วม ผอ.สพป.พล.1 พร้อมคณะบุคลากรบนสำนักงานฯ ร่วมแสดงความจงรักภักดี บันทึกเทปถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา7รอบ12 สิงหาคม 2559 เมื่อวันที่29 มิถุนายน 2559 ณ ห้องแสดงสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดพิษณุโลก อ.เมือง จ.พิษณุโลก.
วันที่ 30 มิถุนายน 2559   ผู้อ่าน [ 24 ] คน
ประชุมชี้แจงผู้บริหารสถานศึกษา “6 สัปดาห์ประชามติ”
ประชุมชี้แจงผู้บริหารสถานศึกษา “6 สัปดาห์ประชามติ”
เมื่อวันที่29มิถุนายน2559 เวลา 13.00 น.สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษาทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในจังหวัดพิษณุโลก ณ ห้องวังธารา โรงแรมอมรินทร์ลากูน อ.เมือง จ.พิษณุโลก เพื่อชี้แจง ทำความเข้าใจโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การออกสียงประชามติ (Referendum) “6 สัปดาห์ประชามติ” ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้นักเรียน ผู้ปกครอง ครู ผู้บริหารสถานศึกษาและชุมชน ได้มีส่วนร่วมในกระบวนการออกเสียงประชามติ ให้ความเห็นชอบ หรือไม่เห็นชอบ ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช.... ทั้งฉบับ ที่จะขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2559 โดยมีดร.วิวัฒน์ อ้นน่วม ผอ.สพป.พล.1 ปฎิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธาน พร้อมด้วยนายวัฒนา ช่วยพยุง ผอ.กกต.จังหวัดพิษณุโลก นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พล.2 ดร.กิตติพงศ์ พิพัฒน์ศิวพงศ์ ผอ.สพม.39 ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์และนายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 ร่วมเป็นเกียรติและวิทยากรบรรยาย.
วันที่ 30 มิถุนายน 2559   ผู้อ่าน [ 24 ] คน
สพป.พล.1 ดึงกลุ่มโรงเรียนพัฒนาครูวิทยาศาสตร์
สพป.พล.1 ดึงกลุ่มโรงเรียนพัฒนาครูวิทยาศาสตร์
เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 28 มิถุนายน 2559 นายสุนัย วงศ์สุวคันธ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมวางแผนขยายผลการพัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ด้วยการทดลอง ระดับกลุ่มโรงเรียน ณ ห้องประชุมมิ่งมณฑล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 มีศึกษานิเทศก์ และประธานกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายเข้าร่วมประชุม
วันที่ 29 มิถุนายน 2559   ผู้อ่าน [ 82 ] คน
สพป.พล.1 ประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.ครั้งที่ 2/2559
สพป.พล.1 ประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.ครั้งที่ 2/2559
วิวัฒน์ อ้นน่วม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น) ครั้งที่2/2559 มีคณะกรรมการซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่าง ๆ และผู้แทนสถานศึกษา เข้าร่วมประชุม โดยมีเรื่องเสนอเพี่อทราบคือการรายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในสังกัด สพป.พล.1 การประเมินคุณภาพภายนอก ข้อมูลเด็กที่มีความต้องการพิเศษ และรายงานความคืบหน้าของโครงการตามกลยุทธ์ต่าง ๆ อาทิ โครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ การขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ได้ให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการต่อไป
วันที่ 29 มิถุนายน 2559   ผู้อ่าน [ 60 ] คน
ประชุมคณะทำงานรวบรวมข้อมูลด้านประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมของจังหวัด
ประชุมคณะทำงานรวบรวมข้อมูลด้านประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมของจังหวัด
นายเจริญฤทธิ์ จันทร์เจริญ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ร่วมกับตัวแทนศึกษานิเทศก์จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 เขต 3 และสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษาเขต 39 ร่วมประชุมเพื่อร่วมกันวางแผนการจัดทำข้อมูลด้านประวัติศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรมของจังหวัดเพื่อใช้เป็นข้อมูลด้านประวัติศาสตร์ สังคม และวัฒนธรรมของจังหวัดพิษณุโลก และฐานข้อมูลในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนให้เด็กและเยาวชนในชาติ ให้มีความรู้ความเข้าใจในประวัติศาสตร์ ความเป็นไทย รักชาติ ศาสนา เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย มีความปรองดอง สมานฉันท์เพื่อสันติสุขในสังคม
วันที่ 28 มิถุนายน 2559   ผู้อ่าน [ 70 ] คน
สพป.พล.1คัดเลือกโรงเรียนสีขาว
สพป.พล.1คัดเลือกโรงเรียนสีขาว
เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 28 มิถุนายน 2559 นายวสันต์ ศรีประดู่ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานคัดเลือกศูนย์เรียนรู้สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขประจำอำเภอและกลุ่มเครือข่าย ตามยุทธศาสตร์ที่ 1 ของกระทรวงศึกษาธิการ ด้านการป้องกันกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับทุกกลุ่มในสถานศึกษาที่มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด โดยมีคณะกรรมการซึ่งเป็นประธานกลุ่มโรงเรียนเข้าร่วมการพิจารณา ณ ห้องประชุมมิ่งมณฑล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1
วันที่ 28 มิถุนายน 2559   ผู้อ่าน [ 63 ] คน
         
 
 
 
ผู้บริหารหน่วยงาน

ดร.วิวัฒน์ อ้นน่วม
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑
ปฏิบัติหน้าที่
ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก

 

ศุกร์ 1 กรกฏาคม 2559