moepl
??????????????????????????
เกี่ยวกับสำนักงาน
เกี่ยวกับบุคลากร
ผลงานวิชาการ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
ความถนัดด้านอาชีพ
ข้อมูลทั่วไป ๑๐ มิ.ย.๕๙
วิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ มิ.ย.๕๙
แผนปฏิบัติการ ๖๐
guide60
ประกาศเจตจำนงสุจริต
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ มิ.ย.๖๐ (เทอม ๑)
trainingobec
รายงานผลเรื่องร้องเรียน
การจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานระบบบัญชี
รายงานการจัดซื้อประจำเดือน
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ พ.ย.๒๕๖๐ (เทอม ๒)
 
 
 
 
 
 
 
update : 13/11/2011

          ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1
 
     ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ          
 
ผลการพัฒนาชุดนิเทศ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษสำหรับครูผู้สอนในโรงเรียนจัดการเรียนร่วม
การใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคแอทลาส เรื่อง มหัศจรรย์บรรยากาศ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน
การประเมินโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้หลังวิกฤติ น้ำท่วมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองแพงพวย ปีการศึกษา 2558
การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแบบมีส่วนร่วม ของโรงเรียนบ้านหนองแพงพวย
ชุดกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เล่มที่1 การดำรงชีวิตของพืช
การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและเขียนมาตราตัวสะกด
รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง พหุนาม รายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม (ค๒๐๒๐๒) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ใช้ประกอบการสอนวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้แบบฝึกทักษะ
เอกสารประกอบการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม
แบบฝึกเสริมทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง พหุนาม
การพัฒนาวิธีปฏิบัติการนิเทศ แบบอิทธิบาท 4 เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ โรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วมในจังหวัดลพบุรี
รายงานการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านจับใจความเพื่อแยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น ชุดวรรณกรรมท้องถิ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ผลงานวิชาการ ของนางศิต่ สำเร็จดี ครูวิทยฐานะชำนาญการ โรงเรียนวัดพรหมเกษร
ผลงานวิชาการของ นางนฤมล ศิริวัฒนไพบูลย์ ครูชำนาญการ โรงเรียนวัดธรรมเกษตร
ผลงานวิชาการของ นางวรนุช ชัยพันธุ์ ครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านตะแบกงาม
ผลงานวิชาการของ นางพรอุษา ศิริโชติ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดปากพิงตะวันตก
ผลงานวิชาการของ นางณภัทรกาญจน์ สุขใย ครูชำนาญการ โรงเรียนบ่อวิทยบางระกำ
ผลงานวิชาการของ นางมลิวัลย์ ชัยรัตน์ ครูชำนาญการ โรงเรียนวัดกรับพวง
ผลงานวิชาการของ นางศิริพร จันทร์เจริญ ครูชำนาญการ โรงเรียนวัดธรรมเกษตร(เกษตรานุเคราะห์)
ผลงานวิชาการของ นางนงลักษณ์ จันทารักษ์ ครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านหนองนากวางอั้น
ผลงานวิชาการของ นางวราพร เนียมเปี่ยม ครูชำนาญการ โรงเรียนบางระกำ
ผลงานวิชาการของนางอุษา จรรยา ครูชำนาญการ โรงเรียนบางระกำ
ผลงานวิชาการของนางจุฑาสินี ทัฬหวรรัตน์ ครูชำนาญการ โรงเรียนวัดธรรมเกษตร(เกษตรานุเคราะห์)
ผลงานวิชาการของนางแสงอรุณ พันโท ครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านหนองแพงพวย
รายงานการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การใช้โปรแกรม Microsoft Power Point 2007 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดย นายกี ชัยเสนา
 
หน้าที่    1 2 
 


ผู้บริหารหน่วยงาน

นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑

 

พฤหัสบดี 14 ธันวาคม 2560