:: ขอให้ผู้เข้ารับการอบรม Training OBEC ศึกษารายละเอียดการยืมเงิน/ส่งรายงานการเดินทาให้ละเอียดก่อนส่งเบิกเงิน ::


moepl
??????????????????????????
เกี่ยวกับสำนักงาน
เกี่ยวกับบุคลากร
ผลงานวิชาการ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูล ๑๐ มิ.ย.๕๘
ข้อมูล ๑๐ พ.ย.๕๘
ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
ความถนัดด้านอาชีพ
ภาษี2558
ข่าวปฏิรูปการศึกษา
คู่มือDMC ๕๙
คู่มือEMIS ๕๙
คู่มือสิ่งก่อสร้าง ๕๙
ข้อมูลทั่วไป ๑๐ มิ.ย.๕๙
วิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ มิ.ย.๕๙
แผนปฏิบัติการ ๖๐
guide60
ประกาศเจตจำนงสุจริต
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ มิ.ย.๖๐
 
 
 
 
 
 
 
update : 13/11/2011
     
 

รายละเอียดหนังสือ "ขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ" คลิกที่ภาพ

 
 
 
16 สิงหาคม 2560
248
10 สิงหาคม 2560
312
07 สิงหาคม 2560
880
07 สิงหาคม 2560
383
03 สิงหาคม 2560
396
02 สิงหาคม 2560
361
02 สิงหาคม 2560
268
20 กรกฏาคม 2560
542
18 กรกฏาคม 2560
362
17 กรกฏาคม 2560
353
17 กรกฏาคม 2560
1397
17 กรกฏาคม 2560
573
13 กรกฏาคม 2560
424
13 กรกฏาคม 2560
320
12 กรกฏาคม 2560
486
 
กลุ่มบึงกอกหนองกุลาถอดบทเรียนสถานศึกษาพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กลุ่มบึงกอกหนองกุลาถอดบทเรียนสถานศึกษาพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 22 สิงหาคม 2560 นายประยุทธ์ สุรเดชไพบูลย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนสถานศึกษาที่ประสบความสำเร็จในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของกลุ่มประสิทธิภาพที่ 10 บึงกอกหนองกุลา ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด มีครูและบุคลากรภายในกลุ่มประสิทธิภาพที่ 10 บึงกอกหนองกุลา เข้ารับการอบรม 171 คน นายสุรินทร์ จาดเปรม ประธานกลุ่มกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน เพื่อให้ครูและบุคลากรของกลุ่มโรงเรียนที่ 10 บึงกอก หนองกุลา ได้รับการพัฒนาจากการถอดประสบการณ์ของสถานศึกษาที่ประสบความสำเร็จในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนถ่ายทอดประสบการณ์ของตนสู่เพื่อนครูและนำประสบการณ์ที่ได้ไปพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาการเรียนการสอน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกระดับชั้นให้สูงขึ้น ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
วันที่ 22 สิงหาคม 2560   ผู้อ่าน [ 7 ] คน
ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ
ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ  
เมื่อเวลา 20.00 น. วันที่ 21 สิงหาคม 2560 นายประยุทธ์ สุรเดชไพบูลย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 พร้อมนายสุนัย วงศ์สุวคันธ นายเจริญ ยี่สิบแสน นายวสันต์ ศรีประดู่ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากรสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ร่วมเป็นเจ้าภาพในงานสวดอภิธรรมศพ นายปรีชา ชุติปัญญาภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อวิทยบางระกำ ที่ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตที่วัดปลักแรด อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
วันที่ 22 สิงหาคม 2560   ผู้อ่าน [ 40 ] คน
กีฬานักเรียนสัมพันธ์กลุ่ม 9 ไตรมิตร
กีฬานักเรียนสัมพันธ์กลุ่ม 9 ไตรมิตร
เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 21 สิงหาคม 2560 นายสุนัย วงศ์สุวคันธ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬา – กรีฑานักเรียนสัมพันธ์ กลุ่ม 9 ไตรมิตร ประจำปีการศึกษา 2560 ณ สนามโรงเรียนนิคมบางระกำ 4 อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก มีนายศรีทน ละม่อม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่เจริญธรรม ประธานกลุ่มประสิทธิภาพที่ 9 ไตรมิตร ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู นักเรียนโรงเรียนในตำบลคุยม่วง ตำบลชุมแสงสงคราม ตำบลนิคมพัฒนา จำนวน 20 โรงเรียน เข้าร่วมการแข่งขัน มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนในกลุ่ม 9 ไตรมิตร ได้ตื่นตัวและให้ความสนใจในการกีฬามากขึ้น มีโอกาสเล่นกีฬา เชียร์กีฬาอย่างถูกต้องมีน้ำใจ สร้างความสัมพันธ์ของนักกีฬาและบุคลากรทางการศึกษาในกลุ่ม 9 ไตรมิตร และพัฒนาขีดความสามารถของนักกีฬาและเสริมสร้างมาตรฐานการเล่นกีฬา และค้นหาตัวแทนนักกีฬาตัวแทนของกลุ่ม 9 ไตรมิตร โดยมีการแข่งขันกีฬา กรีฑา 6 ชนิดการแข่งขันประกอบด้วยฟุตบอล ฟุตซอล วอลเล่ย์บอล เซปักตะกร้อ เปตอง และกรีฑา
วันที่ 21 สิงหาคม 2560   ผู้อ่าน [ 57 ] คน
สพป.พิษณุโลก เขต 1 อบรมพัฒนาศักยภาพครูปฐมวัย
สพป.พิษณุโลก เขต 1 อบรมพัฒนาศักยภาพครูปฐมวัย
วันที่ 19 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายประสบ ดีอินทร์ รองผอ.สพป.พิษณุโลก เขต1 เป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูปฐมวัย เทคนิคการปฏิบัติการในสนามการเรียนรู้ ณ ห้องประชุมฟ้ามณฑล โดยนางสาวสโรชา เนียมนก ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบโครงการ รายงานวัตถุประสงค์การจัดเพื่อพัฒนาความเข้มแข็งทางวิชาการของครูปฐมวัยที่ไม่มีวุฒิการศึกษาปฐมวัย และไม่เคยผ่านการอบรม จะได้นำความรู้ เทคนิค วิธีการ ที่ได้รับจากการอบรมในครั้งนี้ ไปพัฒนาตนเองและจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในห้องเรียนและนอกห้องเรียน เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยในโรงเรียน ซึ่งมีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 30 คน ระยะเวลาอบรม 2 วัน (19-20 สิงหาคม 2560) ได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก และโรงเรียนบ่อวิทยบางระกำ.
วันที่ 19 สิงหาคม 2560   ผู้อ่าน [ 67 ] คน
โรงเรียนเรียนรวมรับมอบคูปองการศึกษา ประจำปี 2560
โรงเรียนเรียนรวมรับมอบคูปองการศึกษา ประจำปี 2560
เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. ห้องประชุมฟ้ามณฑล ดร.สุนัย วงศ์สุวคันธ รองผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานพิธีเปิดและรับมอบคูปองการศึกษา เพื่อรับบริการสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา ประจำปี 2560 จากศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก โดยการนำของนางสาวรอยพิมพ์ เจ๊กอร่าม รองผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 และคณะ มีโรงเรียน เรียนรวมในในสังกัด สพป.พิษณุโลก เขต 1 ที่ได้รับจัดสรรจากอำเภอเมืองพิษณุโลก 48 โรงเรียน อำเภอบางระกำ 47 โรงเรียน รวม 95 โรงเรียน เป็นเงิน 1,256,700 บาท.
วันที่ 19 สิงหาคม 2560   ผู้อ่าน [ 55 ] คน
สพป.พิษณุโลก เขต 1 นำคณะผู้บริหารรร.ขยายโอกาสทางการศึกษา ดูงานรร.วัดตโปทาราม
สพป.พิษณุโลก เขต 1 นำคณะผู้บริหารรร.ขยายโอกาสทางการศึกษา ดูงานรร.วัดตโปทาราม
เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ดำเนินโครงการพัฒนาเครือข่ายและคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัด ให้สามารถจัดการเรียนการสอนด้านพื้นฐานอาชีพได้อย่างเหมะสมมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ตลอดจนเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แสดงความคิดเห็น ประสบการณ์ของกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา โดยนายเชน บุญเผือก ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน และนายบุญธรรม วงศ์ชรินรัตน์ ประธานเครือข่ายโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ได้นำคณะผู้บริหารโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ในสังกัด จำนวน 50 คน ศึกษาดูงานการบริหารจัดการโรงเรียนวัดตโปทาราม ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 โรงเรียนขยายโอกาสางการศึกษาที่เป็นเลิศด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ซึ่งฝึกการงานอาชีพจากประสบการณ์จริงให้กับนักเรียน จนที่ รู้จัก และโด่งดังเรื่องการบริหารจัดการร้านกาแฟและเบเกอรี่ “Rice & Bakery” ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐานและบริษัทเอกชน ในการดำเนินงาน ตลอดจนการจัดการขยะ ที่ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศ จากการประเมินโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีนายวินัย บัวป้อง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตโปทาราม คณะครู นักเรียน ให้การต้อนรับ บรรยายสรุป พร้อมนำเยี่ยมชม.
วันที่ 19 สิงหาคม 2560   ผู้อ่าน [ 58 ] คน
         
 
 
 
ผู้บริหารหน่วยงาน

นายประยุทธ สุรเดชไพบูลย์
รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑

รักษาราชการแทน
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑

 

อังคาร 22 สิงหาคม 2560