หนังสือด่วนแจ้งโรงเรียนทั้งหมด 480 รายการ

# เรื่อง ประกาศวันที่ เข้าชม
51 ประชาสัมพันธ์ การจัดสนามสอบ O-NET ปีการศึกษา 2560 ของศูนย์สอบพิษณุโลก 6 ตุลาคม 2560 489
52 ขอให้โรงเรีนยที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ส่งแบบสอบถามข้อมูลภาวะโภชนาการนักเรียน ปี 2560 ภายในวันที่ 5 ตุลาคม 2560 3 ตุลาคม 2560 632
53 เพิ่ม/ลด ผู้เข้าสอบ O-NET ปีการศึกษา 2560 3 ตุลาคม 2560 350
54 ผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียน ระดับชาติ National Test : NT ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2559 27 กันยายน 2560 603
55 การอบรมปฏิบัติการการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ สู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาสำหรับครูผู้สอน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ไม่ได้ทำการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ปีการศึกษา 2560 26 กันยายน 2560 504
56 แจ้งข้อมูลสำคัญแก่สมาชิกผู้ที่เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560 25 กันยายน 2560 441
57 กำหนดการ การจัดงานมุทิตาจิต ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2560 21 กันยายน 2560 458
58 การจัดสรรงบประมาณโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจลการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2560 งบเงินอุดหนุน รายการค่าเครื่องแบบลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด 21 กันยายน 2560 394
59 ประกาศโรงเรียนวัดวังเป็ด รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปฏิบัติแทนนักการภารโรง 20 กันยายน 2560 295
60 การเผยแพร่งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2560 15 กันยายน 2560 339
61 อบรมปฏิบัติการการพัฒนางานห้องสมุด และกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 15 กันยายน 2560 406
62 แจ้งผลกระทบจากปรากฏการณ์ Sun Outage 8 กันยายน 2560 481
63 เอกสารประกอบการประชุมครูสุจริต วันที่ 8 ก.ย. 60 ณ ห้องประชุมฟ้ามณฑล 7 กันยายน 2560 687
64 เอกสารแต่งตั้งกรรมการ และแบบฟอร์มเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ 6 กันยายน 2560 640
65 การจัดสรรงบประมาณโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2560 งบเงินอุดหนุน รายการค่าจัดการเรียนการสอน : ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 5 กันยายน 2560 471
66 ประกาศผลการคัดเลือกรางวัลครูผู้สอนดีเด่นตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ (ระดับจังหวัด) และผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี" ประจำปี ๒๕๖๐ 30 สิงหาคม 2560 544
67 กิจกรรมการแสดงมุทิตาจิตสำหรับครูผู้สอนภาษาไทย ในวันอบรมปฏิบัติการพัฒนาครูสู่การจัดกิจกรรม การเรียนรู้เพื่อการคิดวิเคราะห์ตามแนวทาง PISA สำหรับครูผู้สอนภาษาไทย รุ่นที่ 3 23 สิงหาคม 2560 541
68 การจัดสรรงบประมาณโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2560 งบอุดหนุน รายการค่าจัดการเรียนการสอน : ปัจจัยพื้นฐาน สำหรับนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 16 สิงหาคม 2560 558
69 การสร้างการรับรู้ สร้างความเข้าใจในการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 10 สิงหาคม 2560 522
70 การติดตามและประเมินผลการอ่านการเขียนชั้น ป.1-6 และ ม.1-3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 7 สิงหาคม 2560 617
71 การประเมินการอ่าน การเขียนของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 และการประเมินความสามารถในการรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ผ่านระบบการติดตามทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-MES) ปีการศึกษา 2560 ภาคเรียนที่ 1 ครั้งที่ 2 7 สิงหาคม 2560 1,269
72 ผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี พ.ศ.2560 3 สิงหาคม 2560 583
73 ขอเปลี่ยนแปลงวันที่จัดการอบรมปฏิบัติการพัฒนาครูสู่การจัดกิจกรรม การเรียนรู้เพื่อการคิดวิเคราะห์ตามแนวทาง PISA สำหรับครูผู้สอนภาษาไทย รุ่นที่ 2 และ 3 2 สิงหาคม 2560 452
74 ข้าราชการพ้นจากราชการเนื่องจากมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2560 2 สิงหาคม 2560 568
75 ไฟล์ ppt สำหรับการอบรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ประยุกต์สร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรม โดยใช้แนวคิด STEM Education 20 กรกฎาคม 2560 719
76 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม "สมุดพกเพื่อเตือนสิทธิสำหรับผู้เกษียณอายุราชการ" 18 กรกฎาคม 2560 524
77 การอบรมปฏิบัติการพัฒนาครูสู่การจัดกิจกรรม การเรียนรู้ เพื่อการคิดวิเคราะห์ตามแนวทาง PISA สำหรับครูผู้สอนภาษาไทย 17 กรกฎาคม 2560 783
78 แนวทางในการยืมเงินและเตรียมเอกสารการเบิกเงิน Training OBEC 17 กรกฎาคม 2560 1,675
79 ขยายระยะเวลาการตรวจสอบฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ 17 กรกฎาคม 2560 443
80 แจ้งการเปลี่ยนแปลงสำหรับผู้เกษียณอายุราชการจากวันที่ 18 กรกฎาคม 2560 เป็นวันที่ 21 กรกฎาคม 2560 13 กรกฎาคม 2560 401
81 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โครงการสนบัสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ปีการศึกษา 2560 ภาคเรียนที่ 1 (30%) 13 กรกฎาคม 2560 542
82 ส่งข้อมูล O-NET ปีการศึกษา 2560 12 กรกฎาคม 2560 556
83 โครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ปี 2560 6 กรกฎาคม 2560 482
84 โครงการค่ายทักษะชีวิตฯ 6 กรกฎาคม 2560 595
85 กรอกแบบระบบลงทะเบียนและติดตามประเมินผลครูผู้เข้ารับการพัฒนา ตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ของ สพฐ. 5 กรกฎาคม 2560 1,085
86 แจ้งเรื่องระบบลงทะเบียนและติดตามประเมินผลครูผู้เข้ารับการพัฒนา ตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ของ สพฐ. 4 กรกฎาคม 2560 4,324
87 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการข้าราชการผู้จะเกษียณอายุราชการ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2560 30 มิถุนายน 2560 587
88 การพิจารณาจัดสรรเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2557 - 2558 29 มิถุนายน 2560 530
89 ข้อมูล 10 มิ.ย.60 เปิดให้ทำข้อมูลรอบเทอม 2 (ตั้งแต่วันนี้ 28 มิ.ย.ถึงวันที่ 10 พ.ย.) 28 มิถุนายน 2560 485
90 ประชาสัมพันธ์การประกาศคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี" ประจำปี 2560 26 มิถุนายน 2560 369
91 ประชาสัมพันธ์ประกาศการคัดเลือกครูภาษาไทยดีเด่นฯ และการคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2560 23 มิถุนายน 2560 339
92 การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี พ.ศ.2560 22 มิถุนายน 2560 366
93 การคัดเลือกรางวัลครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น เพื่อรับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ กว ประจำปี พ.ศ. 2560 22 มิถุนายน 2560 184
94 การอบรมปฏิบัติการพัฒนาครูสู่การจัดกิจกรรม การเรียนรู้ เพื่อการคิดวิเคราะห์ ตามแนวทาง PISA สำหรับครูผู้สอนภาษาไทย 21 มิถุนายน 2560 477
95 ประกาศการประกวดแข่งขันทักษะภาษาไทย โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2560 21 มิถุนายน 2560 389
96 ตรวจสอบฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ 19 มิถุนายน 2560 1,704
97 รูปแบบ โครงสร้างข้อสอบ O-NET ปีการศึกษา 2560 12 มิถุนายน 2560 797
98 การประเมินการอ่าน การเขียนของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2560 และการประเมินความสามารถในการรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ผ่านระบบการติดตามทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-MES) 9 มิถุนายน 2560 1,376
99 ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยใบประกอบวิชาชีพ พ.ศ.2559 5 มิถุนายน 2560 661
100 การประเมินการอ่าน การเขียนของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2560 และการประเมินความสามารถในการรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ผ่านระบบการติดตามทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-MES) 1 มิถุนายน 2560 1,525

 ทั้งหมด 480 แถว 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

  ผู้บริหารหน่วยงาน  นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑
  บริการข้อมูล  
   
  ข้อมูลทั่วไป  
   
  กลุ่มงาน สพป.พิษณุโลก ๑  
   
  เฟสบุ๊ค แฟนเพจ  
 

 
  สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์  
 

 
  พยากรณ์อากาศ  
 

 

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์