หนังสือด่วนแจ้งโรงเรียนทั้งหมด 475 รายการ

# เรื่อง ประกาศวันที่ เข้าชม
101 โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2560 18 พฤษภาคม 2560 630
102 การทดสอบวัดสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ครั้งที่ 1/2560 18 พฤษภาคม 2560 957
103 แนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 17 พฤษภาคม 2560 524
104 ด่วน..โรงเรียนบ้านพลายชุมพลรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ (แก้ไข) 16 พฤษภาคม 2560 492
105 แผนฯ และใบงานประชุมจากการประชุมปฏิบัติการ สะท้อนภาพ พัฒนาตนโดยผลการประเมิน O-NET/NT 15 พฤษภาคม 2560 945
106 ไฟล์และเอกสารประกอบการประชุมการปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมสถานศึกษาตามระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาแนวใหม่ 9 พฤษภาคม 2560 707
107 การดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2560 8 พฤษภาคม 2560 482
108 สพฐ. เปิดระบบข้อมูลนักเรียนรายบุคคล โปรแกรม DMC รอบสิ้นปีการศึกษา 30 เมษายน 2560 ครั้งที่ 2 3 พฤษภาคม 2560 365
109 ผลการประเมินการอ่านออก เขียนได้ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 4 ปีการศึกษา 2559 ภาคเรียนที่ 2 3 พฤษภาคม 2560 669
110 การประเมินการอ่าน การเขียนของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2560 และการประเมินความสามารถในการรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ผ่านระบบการติดตามทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-MES) 3 พฤษภาคม 2560 651
111 ขอเปลี่ยนแปลงวันประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศทางการศึกษา ปี 2560 โปรแกรมจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center : DMC) 1 พฤษภาคม 2560 407
112 ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยใบประกอบวิชาชีพ พ.ศ.2559 1 พฤษภาคม 2560 373
113 ประกาศ ผลการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2560 28 เมษายน 2560 2,941
114 การดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2560 25 เมษายน 2560 891
115 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2560 10 เมษายน 2560 2,718
116 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง หลักฐานที่คุรุสภาออกให้สามารถใช้สมัครสอบครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2560 31 มีนาคม 2560 392
117 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง หลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพ ตามคุรุสภาออกให้ 31 มีนาคม 2560 443
118 ขยายเวลาเก็บข้อมูลระบบคัดกรองนักเรียนยากจน 29 มีนาคม 2560 396
119 (แก้ไขครั้งที่ 2) ประกาศ แก้ไขประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2560 28 มีนาคม 2560 1,265
120 ขอเชิญบุคลากรดังต่อไปนี้เข้าร่วมประชุม (พนักงานราชการ/บุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์/พี่เลี้ยงเด็กพิการ/ครูอัตราจ้าง(ครูวิกฤติ)/ธุรการโรงเรียน) 27 มีนาคม 2560 701
121 ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นพิเศษหรือมีเหตุพิเศษ ปี พ.ศ.2560 24 มีนาคม 2560 4,355
122 ประกาศ แก้ไขประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2560 24 มีนาคม 2560 1,514
123 เชิญคณะกรรมการประชุมเพื่อวิเคราะห์ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2559 23 มีนาคม 2560 605
124 สพฐ. เปิดระบบข้อมูลนักเรียนรายบุคคลรอบสิ้นปีการศึกษา 21 มีนาคม 2560 593
125 ประกาศ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2560 21 มีนาคม 2560 4,093
126 การกรอกและยืนยันกข้อมูลระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 17 มีนาคม 2560 634
127 รายงานผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ฯ ด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง 15 มีนาคม 2560 599
128 การประชุมระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (ระบบโซล่าเซลล์) 8 มีนาคม 2560 563
129 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นพิเศษหรือมีเหตุพิเศษ ปี พ.ศ.2560 3 มีนาคม 2560 1,897
130 การทดสอบโดยข้อสอบมาตรฐานกลาง 2 มีนาคม 2560 1,212
131 เฉลยการประเมินการอ่าน เขียน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-4 24 กุมภาพันธ์ 2560 593
132 แจ้งการโอนเงินค่าเช่าบ้านและเงินสวัสดิการ(ค่ารักษาพยาบาลและค่าการศึกษาบุตร)ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 23 กุมภาพันธ์ 2560 494
133 เฉลยการประเมินการอ่าน เขียน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2 23 กุมภาพันธ์ 2560 724
134 คู่มือบัญชีค่าวัสดุและค่าแรงงาน สำหรับปีงบประมาณ 2558/2559 23 กุมภาพันธ์ 2560 1,411
135 คำขอตั้งงบประมาณตามแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระยะ 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 -2564) 22 กุมภาพันธ์ 2560 358
136 การประเมินการอ่านออก เขียนได้ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 4 ปีการศึกษา 2559 ภาคเรียนที่ 2 22 กุมภาพันธ์ 2560 849
137 ขอขยายกำหนดการประมวลผลข้อมูลนักเรียนซ้ำซ้อนระหว่างสังกัด ในระบบ DMC 21 กุมภาพันธ์ 2560 288
138 แบบบันทึกคะแนน การประเมินการอ่าน การเขียน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4 ปีการศึกษา 2559 ภาคเรียนที่ 2 21 กุมภาพันธ์ 2560 776
139 ขอรายชื่อกรรมการจัดสอบ NT ชั้น ป.3 ปีการศึกษา 2559 20 กุมภาพันธ์ 2560 437
140 ขออนุเคราะห์กรอกแบบประเมินการใช้สื่อเสริมภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัย (EF) 20 กุมภาพันธ์ 2560 307
141 ขอความร่วมมือตรวจสอบนักเรียนซ้ำซ้อนระหว่างสังกัดในระบบ DMC 17 กุมภาพันธ์ 2560 545
142 รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาการจัดการเรียนรู้คิดวิเคราะห์ (Active Learing) เพื่อพัฒนาทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ให้เป็นผู้พร้อมเป็นพลเมืองในยุคประเทศไทย 4.0 17 กุมภาพันธ์ 2560 577
143 การประเมินการอ่านออก เขียนได้ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 4 ปีการศึกษา 2559 ภาคเรียนที่ 2 15 กุมภาพันธ์ 2560 1,085
144 ชมรมครูพระพุทธศาสนาฯขอเชิญสมาชิกประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๙ 14 กุมภาพันธ์ 2560 167
145 ประกาศ ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง 14 กุมภาพันธ์ 2560 184
146 ประกาศ ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ 14 กุมภาพันธ์ 2560 368
147 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราขการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นพิเศษหรือมีเหตุพิเศษ ปี พ.ศ.2560 14 กุมภาพันธ์ 2560 8,828
148 ประกาศ สพป.พิษณุโลก เขต 1 เรื่อง การขายทอดตลาดอาคารเรียน 7 กุมภาพันธ์ 2560 595
149 บัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ ของ กศจ.พิษณุโลก เรียกรายงานตัว 14 ก.พ.60 6 กุมภาพันธ์ 2560 719
150 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เด็กพิการ 6 กุมภาพันธ์ 2560 448

 ทั้งหมด 475 แถว 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

  ผู้บริหารหน่วยงาน  นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑
  บริการข้อมูล  
   
  ข้อมูลทั่วไป  
   
  กลุ่มงาน สพป.พิษณุโลก ๑  
   
  เฟสบุ๊ค แฟนเพจ  
 

 
  สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์  
 

 
  พยากรณ์อากาศ  
 

 

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์