หนังสือด่วนแจ้งโรงเรียนทั้งหมด 480 รายการ

# เรื่อง ประกาศวันที่ เข้าชม
151 ประกาศ ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ 14 กุมภาพันธ์ 2560 368
152 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราขการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นพิเศษหรือมีเหตุพิเศษ ปี พ.ศ.2560 14 กุมภาพันธ์ 2560 8,828
153 ประกาศ สพป.พิษณุโลก เขต 1 เรื่อง การขายทอดตลาดอาคารเรียน 7 กุมภาพันธ์ 2560 595
154 บัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ ของ กศจ.พิษณุโลก เรียกรายงานตัว 14 ก.พ.60 6 กุมภาพันธ์ 2560 719
155 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เด็กพิการ 6 กุมภาพันธ์ 2560 448
156 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ภารโรง 6 กุมภาพันธ์ 2560 404
157 ด่วนที่สุด....กรอกแบบสำรวจความพร้อมในการขยายจัดอนุบาล 3 ปี (ภายใน 2 กพ. เวลา 13.00 น.) 2 กุมภาพันธ์ 2560 589
158 วิทย์ศาสตร์ ป.6 โค้งสุดท้าย 30 มกราคม 2560 853
159 ส่งข้อสอบภาษาไทยอัตนัย ตามกิจกรรมพัฒนาครูภาษาไทย โดยใช้รูปแบบการประเมินอัตนัยเป็นฐาน ครั้งที่ 4 30 มกราคม 2560 423
160 ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการประเมินการอ่านออก เขียนได้ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 4 ปีการศึกษา 2559 26 มกราคม 2560 735
161 การติดตามการใช้หนังสือ “คู่มือการสอนอ่านเขียนโดยการแจกลูกสะกดคำ” 26 มกราคม 2560 573
162 เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 26 มกราคม 2560 336
163 การขยายระยะเวลามาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กทั่วประเทศ 26 มกราคม 2560 273
164 ขอเชิญโรงเรียนร่วมส่งเมนูอาหารเข้าประกวด 25 มกราคม 2560 330
165 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (70%) 25 มกราคม 2560 389
166 การอบรมระบบนำส่งข้อมูลบริหารจัดการคุณภาพการศึกษา(QAMs) 25 มกราคม 2560 797
167 ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบผ่านทางอินเตอร์เน็ตของส่วนราชการ องค์การของรัฐ 24 มกราคม 2560 464
168 ส่งข้อสอบภาษาไทยอัตนัย ตามกิจกรรมพัฒนาครูภาษาไทย โดยใช้รูปแบบการประเมินอัตนัยเป็นฐาน ครั้งที่ 3 24 มกราคม 2560 430
169 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง 23 มกราคม 2560 402
170 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ 23 มกราคม 2560 607
171 บัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ ของ กศจ.พิษณุโลก 23 มกราคม 2560 1,010
172 ข้อสอบวิทย์เต็ม 100 สาระที่ 7 20 มกราคม 2560 346
173 ชุดแบบทดสอบตาบอดสี เพื่อการคัดกรองอาการตาบอดสีของนักเรียนในโรงเรียน 20 มกราคม 2560 348
174 ส่งข้อสอบภาษาไทยอัตนัย ตามกิจกรรมพัฒนาครูภาษาไทย โดยใช้รูปแบบการประเมินอัตนัยเป็นฐาน ครั้งที่ 2 17 มกราคม 2560 398
175 การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการสอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)ปีการศึกษา 2559 ระดับศูนย์สอบ และระดับสนามสอบ 17 มกราคม 2560 731
176 การกรอกข้อมูลพี่เลี้ยงเด็กพิการ ปีงบประมาณ 2560 (โรงเรียน 34 โรงเรียน) 13 มกราคม 2560 457
177 วิธีการดำเนินการหลักจากรับคูปองการศึกษาของศูนย์การศึกษาพิเศษ 12 มกราคม 2560 413
178 ข้อสอบวิทย์เต็ม 100 สาระที่ 6 12 มกราคม 2560 384
179 แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชีผู้รับจ้าง/ผู้ซื้อ ตั้งแต่วันที่ 4 พฤศจิกายน 2559 - 6 มกราคม 2560 10 มกราคม 2560 531
180 ร่างแนวทางการดำเนินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 10 มกราคม 2560 516
181 การคัดกรองอาการตาบอดสีของนักเรียนในโรงเรียน 9 มกราคม 2560 334
182 ส่งข้อสอบภาษาไทยอัตนัย ตามกิจกรรมพัฒนาครูภาษาไทย โดยใช้รูปแบบการประเมินอัตนัยเป็นฐาน ครั้งที่ 1​ 9 มกราคม 2560 586
183 ข้อสอบวิทย์เต็ม 100 สาระที่ 5 5 มกราคม 2560 570
184 ส่งเฉลย Pre O-NET ป.6 และ ม.3 และแก้ไขข้อสอบ 5 มกราคม 2560 1,030
185 เตรียมความพร้อมสำหรับการสอบ O-NET ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 5 มกราคม 2560 857
186 การประเมินการอ่าน การเขียนของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 4 ผ่านระบบการติดตามทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-MES) 4 มกราคม 2560 1,022
187 สภาพอัตรากำลังข้าราชการครูขาด/เกินตามเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กำหนดของสถานศึกษาและตำแหน่งว่างของสถานศึกษาตามความสำคัญจำเป็นของสถานศึกษา 3 มกราคม 2560 2,547
188 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ 31 ธันวาคม 2559 1,388
189 แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของโรงเรียนและบุคลากรทางการศึกษา 30 ธันวาคม 2559 559
190 (เพิ่มเติม)การสำรวจข้อมูลโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาเพื่อรองรับการยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่การประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) 27 ธันวาคม 2559 360
191 พัฒนาครูภาษาไทย โดยใช้รูปแบบการประเมินอัตนัยเป็นฐาน 26 ธันวาคม 2559 393
192 เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินสำหรับโรงเรียนที่ได้จัดสรรงบประมาณ ปี พ.ศ. 2560 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 26 ธันวาคม 2559 211
193 การสำรวจข้อมูลโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาเพื่อรองรับการยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่การประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) 26 ธันวาคม 2559 245
194 ขอรายชื่อกรรมการระดับสนามสอบ O-NET ปีการศึกษา 2559 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 26 ธันวาคม 2559 650
195 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 (30%) 23 ธันวาคม 2559 297
196 การจัดสรรงบประมาณโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 งบเงินอุดหนุน รายการค่าจัดการเรียนการสอน : ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 23 ธันวาคม 2559 281
197 การจัดสรรงบประมาณปีพ.ศ.2560 รายการค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียนและค่าบริหารจัดการรถปิคอัพรับ-ส่งนักเรียน ปีการศึกษา 2559 ภาคเรียนที่ 2/2559 23 ธันวาคม 2559 337
198 ข้อสอบวิทย์เต็ม 100 ครั้งที่ 3 22 ธันวาคม 2559 410
199 ประกาศผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา หน่วยพัฒนาที่ 12 จังหวัดพิษณุโลก 20 ธันวาคม 2559 637
200 ให้โรงเรียนในสังกัดสพฐ. คัดกรองและวางแผนดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ 19 ธันวาคม 2559 1,099

 ทั้งหมด 480 แถว 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

  ผู้บริหารหน่วยงาน  นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑
  บริการข้อมูล  
   
  ข้อมูลทั่วไป  
   
  กลุ่มงาน สพป.พิษณุโลก ๑  
   
  เฟสบุ๊ค แฟนเพจ  
 

 
  สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์  
 

 
  พยากรณ์อากาศ  
 

 

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์