หนังสือด่วนแจ้งโรงเรียนทั้งหมด 475 รายการ

# เรื่อง ประกาศวันที่ เข้าชม
201 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบุรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา 9 ธันวาคม 2559 803
202 รายงานการตรวจสอบการดำเนินงานเรื่องการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) 8 ธันวาคม 2559 717
203 รายชื่อครูผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษารุ่นที่๑ และรุ่นที่ ๒ รับวุฒิบัตรดังกล่าว ได้ที่ห้อง ๒๑๑ สพป.พล.๑ 8 ธันวาคม 2559 825
204 ส่งข้อสอบวิทย์เต็ม 100 สาระที่ 1 8 ธันวาคม 2559 861
205 แจ้งรหัสการเข้าใช้ห้องสมุดอิเล็คทรอนิคส์ The ๑ Book E-library 6 ธันวาคม 2559 779
206 โครงสร้างข้อสอบ 1 ธันวาคม 2559 756
207 ตรวจสอบข้อมูลการแจ้งโอนงบประมาณงบกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กและงบประมาณประจำปี ๒๕๖๐ 29 พฤศจิกายน 2559 717
208 ด่วน..ส่งรายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างงบกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็ก และงบประจำปี 2560 28 พฤศจิกายน 2559 787
209 ประกาศ กศจ.พิษณุโลก เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัด สพฐ.ปี พ.ศ.๒๕๕๙ 26 พฤศจิกายน 2559 811
210 ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการคุรุสภา 24 พฤศจิกายน 2559 708
211 รายชื่อโรงเรียนที่เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ 22 พฤศจิกายน 2559 703
212 แนวทางการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 22 พฤศจิกายน 2559 712
213 การแก้ไขข้อมูลในระบบDMC (รายชื่อนักเรียนซ้ำซ้อนรายบุคคล) 21 พฤศจิกายน 2559 696
214 การจัดกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี 18 พฤศจิกายน 2559 778
215 คำสั่ง สพป.พิษณุโลก เขต ๑ ย้ายและแต่งตั้งผู้บริหารสถานศึกษา 17 พฤศจิกายน 2559 771
216 สพป.พิษณุโลก เขต ๑ ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษาและรองผู้บริหารสถานศึกษา(เพิ่มเติม) 17 พฤศจิกายน 2559 780
217 เตรียมข้อมูลนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4 เพื่อเตรียมการประเมินอ่านออก เขียนได้ ปีการศึกษา 2559 ภาคเรียนที่ 2 17 พฤศจิกายน 2559 851
218 แบบฝึกพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2559 16 พฤศจิกายน 2559 1,017
219 การจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯ เฉพาะรายการที่ไม่ได้จัดการแข่งขัน 16 พฤศจิกายน 2559 710
220 มาตรการเฝ้าระวังเหตุช่วงเทศกาลวันลอยกระทง 14 พฤศจิกายน 2559 671
221 แบบนิเทศสองสัปดาห์แห่งการนิเทศ ภาคเรียที่ 2 ปีการศึกษา 2559 (เพิ่มเติม) 14 พฤศจิกายน 2559 800
222 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.๒๕๕๙ 12 พฤศจิกายน 2559 793
223 การประเมินการอ่าน การเขียนของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 3 ผ่านระบบการติดตามทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-MES) 11 พฤศจิกายน 2559 788
224 ขอให้โรงเรียนดำเนินการกรอกข้อมูลนักเรียน 10 พ.ย.59 โดยด่วน 8 พฤศจิกายน 2559 710
225 การอบรมโปรแกรม IEP Online (ปรับปรุงใหม่) 8 พฤศจิกายน 2559 775
226 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 8 พฤศจิกายน 2559 742
227 คำสั่งคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน (ฉบับแก้ไข) 3 พฤศจิกายน 2559 685
228 การจัดทำคำขอตั้งงบประมาณ งบดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 3 พฤศจิกายน 2559 760
229 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ให้ความรู้ด้านภาษาอังกฤษตามโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการศึกษา 3 พฤศจิกายน 2559 691
230 ขอให้โรงเรียนตรวจสอบข้อมูลพิกัดโรงเรียนผ่านแอพลิเคชั่น 1 พฤศจิกายน 2559 738
231 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ให้ความรู้ด้านภาษาอังกฤษ 26 ตุลาคม 2559 778
232 การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่ ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 25 ตุลาคม 2559 803
233 การประชุมปฏิบัติการใช้สื่อเสริมภาษาอังกฤษเพื่อการเพื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษด้วยระบบ VDO Conference 25 ตุลาคม 2559 817
234 ประกาศ ผลการคัดเลือกตามโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2559 22 ตุลาคม 2559 774
235 ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมปฏิบัติการตามนโยบาย "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ " 21 ตุลาคม 2559 730
236 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกตามโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2559 21 ตุลาคม 2559 799
237 ประกาศ รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2559 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษ หรือโครงการนักศึกษาทุนรัฐบาล สังกัดสพป.พิษณุโลก เขต 19 ตุลาคม 2559 804
238 กระทรวงศึกษาธิการแต่งตั้งข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัด 18 ตุลาคม 2559 665
239 มอบเอกสารชุด ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 18 ตุลาคม 2559 707
240 ขอเชิญร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้รับผิดชอบอาหารกลางวันเพื่อยกระดับคุณภาพอาหารกลางวันโรงเรียน 17 ตุลาคม 2559 724
241 แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 14 ตุลาคม 2559 690
242 ขอให้โรงเรียนโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดีและน้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน ปี 2559 ตรวจสอบและดำเนินการโดยด่วน 12 ตุลาคม 2559 682
243 ขอให้โรงเรียนในโครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ปี 2559 ตรวจสอบและดำเนินการโดยด่วน 12 ตุลาคม 2559 753
244 ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนที่สนใจเรียนธรรมศึกษา 10 ตุลาคม 2559 706
245 ขอเชิญอบรมพัฒนาศักยภาพครูอนามัยโรงเรียน 7 ตุลาคม 2559 800
246 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2560 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 (70%) 7 ตุลาคม 2559 694
247 ขอให้โรงเรียนดังรายชื่อ ส่งตอบแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา 6 ตุลาคม 2559 779
248 การดำเนินการพัฒนาการอ่านการเขียนของนักเรียน 5 ตุลาคม 2559 734
249 เพิ่ม/ลด รายชื่อนักเรียนสอบ O-NET ปีการศึกษา 2559 5 ตุลาคม 2559 682
250 ขอข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษา 4 ตุลาคม 2559 756

 ทั้งหมด 475 แถว 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

  ผู้บริหารหน่วยงาน  นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑
  บริการข้อมูล  
   
  ข้อมูลทั่วไป  
   
  กลุ่มงาน สพป.พิษณุโลก ๑  
   
  เฟสบุ๊ค แฟนเพจ  
 

 
  สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์  
 

 
  พยากรณ์อากาศ  
 

 

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์