หนังสือด่วนแจ้งโรงเรียนทั้งหมด 480 รายการ

# เรื่อง ประกาศวันที่ เข้าชม
251 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2560 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 (70%) 7 ตุลาคม 2559 694
252 ขอให้โรงเรียนดังรายชื่อ ส่งตอบแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา 6 ตุลาคม 2559 779
253 การดำเนินการพัฒนาการอ่านการเขียนของนักเรียน 5 ตุลาคม 2559 734
254 เพิ่ม/ลด รายชื่อนักเรียนสอบ O-NET ปีการศึกษา 2559 5 ตุลาคม 2559 682
255 ขอข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษา 4 ตุลาคม 2559 756
256 การคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี รุ่นที่ 5 4 ตุลาคม 2559 774
257 อนุมัติอนุมัติย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูในสังกัด สพป.พิษณุโลก เขต 1 3 ตุลาคม 2559 778
258 ขอความร่วมมือสำรวจข้อมูลผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 30 กันยายน 2559 787
259 การจัดทำรายงานข้อมูลโครงการพัฒนาระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษารอบ 6 เดือนหลัง (1 เมษายน - 30 กันยายน 2559) 30 กันยายน 2559 803
260 การประเมินอ่านออก เขียนได้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ภาคเรียนที่ 1 26 กันยายน 2559 774
261 แบบบันทึกข้อมูล การประเมินการอ่านออก เขียนได้ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ภาคเรียนที่ 1 26 กันยายน 2559 761
262 ประกาศ การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งตัวบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2559 26 กันยายน 2559 799
263 รายงานผลการดำเนินงานโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) 23 กันยายน 2559 877
264 การประชุมปฏิบัติการผลิตสื่อและสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการศึกษาปฐมวัย 22 กันยายน 2559 754
265 ขอเชิญวิทยากร 22 กันยายน 2559 797
266 การประชุมปฏิบัติการผลิตสื่อและสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการศึกษาปฐมวัย (บ้านพลายชุมพล,บ้านหนองนาดงกวาง และนิคมบางระกำ 2) 22 กันยายน 2559 650
267 การประชุมปฏิบัติการผลิตสื่อและสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลพิษุโลก และโรงเรียนบ่อวิทยบางระกำ 22 กันยายน 2559 678
268 กรอบโครงสร้างเครื่องมือในการทดสอบคุณภาพผู้เรียนระดับชาติ (Test Blueprint) 21 กันยายน 2559 774
269 การประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ 21 กันยายน 2559 729
270 การเบิกจ่ายเงินวิทยฐานะและค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 20 กันยายน 2559 797
271 การประเมินอ่านออก เขียนได้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ภาคเรียนที่ 1 20 กันยายน 2559 2,231
272 ตรวจสอบข้อมูลนักเรียน เพื่อเตรียมการประเมินการอ่าน การเขียน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 19 กันยายน 2559 741
273 แจ้งผู้ซึ่งรับผิดชอบระบบ O-NET ของโรงเรียน ได้อัพเดทข้อมูลผ่านทางระบบ O-NET www.niets.or.th 18 กันยายน 2559 706
274 กำหนดการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการเงิน การบัญชี การพัสดุของโรงเรียน 14 กันยายน 2559 739
275 ขอความอนุเคราะห์แจ้งผลการตรวจสอบข้อมูลการชำระเงิน 14 กันยายน 2559 750
276 ขอให้โรงเรียนในสังกัดที่มีผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2559 ส่งภาพผู้เกษียณอายุราชการ เพื่อจัดทำ vtr 14 กันยายน 2559 732
277 การเตรียมความพร้อมในการประชุมอบรมเจ้าหน้าที่การเงินและพัสดุ 15-16 กันยายน 2559 13 กันยายน 2559 700
278 การสรรหาครูภาษาไทยดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2559 8 กันยายน 2559 680
279 การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2559 8 กันยายน 2559 709
280 การประกาศเกียรติคุณครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น ประจำปี 2559 8 กันยายน 2559 729
281 การดำเนินการพัฒนาประสิทธิภาพระบบอินเตอร์เน็ตให้แก่โรงเรียนที่มีอุปกรณ์กำหนดเส้นทาง(Router) 7 กันยายน 2559 736
282 การพัฒนาศักยภาพด้านการเขียนสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้LD 5 กันยายน 2559 808
283 ด่วนที่สุด...การจัดงานชุมชนลูกเสือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ องค์อุปถัมภ์ของคณะลูกเสือแห่งชาติ ในโอกาสฉลองพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559 31 สิงหาคม 2559 778
284 ขอความอนุเคราะห์ส่งรายชื่อครูผู้สอนวิชาภาษาไทย เพื่อพัฒนาเป็นผู้ตรวจข้อสอบอัตนัยวิชาภาษาไทย 29 สิงหาคม 2559 787
285 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2559 25 สิงหาคม 2559 994
286 กิจกรรมและหลักเกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 24 สิงหาคม 2559 762
287 ประกาศผลการคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ประจำปี พ.ศ. 2559 23 สิงหาคม 2559 721
288 ขอเข้าพื้นที่ดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์ Router ตามโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพของเครือข่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 23 สิงหาคม 2559 682
289 แจ้งอนุมัติจัดสรรและโอนเงินประจำงวด งบประมาณปี พ.ศ.2559 โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) 23 สิงหาคม 2559 681
290 ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการโรงเรียนปลอดขยะ(Zero Waste School) 19 สิงหาคม 2559 741
291 การประชุมจัดทำรายงานข้อมูลโครงการพัฒนาระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา 19 สิงหาคม 2559 784
292 รายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ได้ส่งข้อมูลนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 /มัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 17 สิงหาคม 2559 788
293 กำหนดการจัดงานมุทิตาจิตข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2559 16 สิงหาคม 2559 723
294 รายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ได้ดำเนินการส่งข้อมูล นร.ป.1-4 ที่จะต้องประเมินการอ่าน การเขียน ปีการศึกษา 2559 ปลายภาคเรียนที่ 1 16 สิงหาคม 2559 744
295 แก้ไขประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ.2559 16 สิงหาคม 2559 755
296 ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ.2559 9 สิงหาคม 2559 786
297 สพฐ.จัดโครงการห้องเรียนพิเศษ ห้องเรียนกีฬาในระดับ ม.4 ในภาคเรียนที่ 2/2559 8 สิงหาคม 2559 692
298 การประเมินการอ่านออก เขียนได้ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 4 ปีการศึกษา 2559 6 สิงหาคม 2559 765
299 การประเมินการอ่าน การเขียนของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2559 ผ่านระบบการติดตามทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-MES) ภาคเรียนที่ 1 ครั้งที่ 2 5 สิงหาคม 2559 708
300 ขอเชิญประชุมเพื่อรับฟังการจัดทำแผนงาน/โครงการ 5 สิงหาคม 2559 765

 ทั้งหมด 480 แถว 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

  ผู้บริหารหน่วยงาน  นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑
  บริการข้อมูล  
   
  ข้อมูลทั่วไป  
   
  กลุ่มงาน สพป.พิษณุโลก ๑  
   
  เฟสบุ๊ค แฟนเพจ  
 

 
  สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์  
 

 
  พยากรณ์อากาศ  
 

 

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์