หนังสือด่วนแจ้งโรงเรียนทั้งหมด 480 รายการ

# เรื่อง ประกาศวันที่ เข้าชม
301 การดำเนินงานกิจกรรมสภานักเรียนในระดับสถานศึกษา 3 สิงหาคม 2559 786
302 ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถาม เรื่อง ศึกษาผลการปฏิบัติงานด้านการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ 2 สิงหาคม 2559 701
303 การจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์สำหรับร่วมงานชุมนุมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา 27 กรกฎาคม 2559 761
304 ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติงานชุมนุมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา 27 กรกฎาคม 2559 688
305 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานชุมนุมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดเฉลิมพระเกียรติพระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ 27 กรกฎาคม 2559 754
306 การรายงานข้อมูลโครงการพัฒนาระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา 27 กรกฎาคม 2559 739
307 การตรวจสอบการดำเนินการบริหารจัดการเงินรายได้สถานศึกษาของโรงเรียน 26 กรกฎาคม 2559 732
308 ขออนุญาตไปต่างประเทศโดยใช้เงินรายได้สถานศึกษา 25 กรกฎาคม 2559 701
309 ผลคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติการงานบุคลากร ด้านคณิตศาสตร์ เข้าปฏิบัติหน้าที่ผู้สอน โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ครูคลังสมอง 25 กรกฎาคม 2559 769
310 การประชุมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดบุหรี่ 22 กรกฎาคม 2559 778
311 การดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) 21 กรกฎาคม 2559 789
312 ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมพัฒนาการอ่าน การเขียน ตามแนวทางการพัฒนาสมอง (BBL) 21 กรกฎาคม 2559 760
313 ขอเลื่อนการจัดกิจกรรมการพัฒนาขยายผลนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC) 21 กรกฎาคม 2559 676
314 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติการงานบุคลากร ด้านคณิตศาสตร์ เข้าปฏิบัติหน้าที่ผู้สอน โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ครูคลังสมอง 21 กรกฎาคม 2559 701
315 การปรับปรุงข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ในระบบ DMC 16 กรกฎาคม 2559 666
316 แจ้งการเปลี่ยนแปลง การประชุมปฏิบัติการพัฒนาครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 -6 การอ่าน การเขียน ตามแนวทางการพัฒนาสมอง (BBL) ร่วมกับแนวการสอนอ่านเขียน แบบแจกลูก สะกดคำฯ 16 กรกฎาคม 2559 666
317 แบบกรอกข้อมูลการประเมินการอ่าน เขียน ป.1 - 4 ปีการศึกษา 2559 16 กรกฎาคม 2559 739
318 ระบบ DMC จะเปิดระบบให้โรงเรียนดำเนินการแก้ไขข้อมูลระหว่างวันที่ 11 – 25 กรกฎาคม 2559 เวลา 24.00 น. 14 กรกฎาคม 2559 724
319 การจัดแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 14 กรกฎาคม 2559 706
320 การจัดสรรงบประมาณโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2559 งบเงินอุดหนุน รายการค่าจัดการเรียนการสอน : ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ปีการศึกษา 2559 ภาคเรียนที่ 1 14 กรกฎาคม 2559 754
321 ประชาสัมพันธ์ โครงการแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 ครั้งที่ 7 ประจำปี 2560 13 กรกฎาคม 2559 760
322 ประกาศ การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ในบัญชีของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก 13 กรกฎาคม 2559 794
323 ส่งข้อมูล O-NET ปีการศึกษา 2559 13 กรกฎาคม 2559 739
324 แจ้งผู้รับผิดชอบงานข้อมูล ตรวจสอบรายละเอียดการแก้ไขข้อมูลในโปรแกรม DMC ข้อมูล 10 มิ.ย.59 12 กรกฎาคม 2559 670
325 การดำเนินงานโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2559 12 กรกฎาคม 2559 715
326 ศธ.พิษณุโลกแจ้งเลื่อนกำหนดการประกาศผลการประเมินฯครูผู้ช่วย 11 กรกฎาคม 2559 702
327 ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคลากรคณิตศาสตร์ เข้าปฏิบัติหน้าที่ โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ครูคลังสมอง ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 สังกัด สพป.พิษณุโลก เขต 1 8 กรกฎาคม 2559 750
328 แจ้งเลื่อนการอบรมครูสุขศึกษาและพลศึกษา 8 กรกฎาคม 2559 691
329 เพิ่มเติม รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินในการนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น ตำแหน่ง ครูผู้ชวย สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก 8 กรกฎาคม 2559 731
330 ประชาสัมพันธ์ การประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 10 7 กรกฎาคม 2559 681
331 ประชาสัมพันธ์ การเรียนรู้สื่อนวัตกรรมการจัดการ ICT พัฒนาผู้เรียนสู่ศตวรรษที่ 21 รูปแบบ STEM ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 7 กรกฎาคม 2559 703
332 ขอประชาสัมพันธ์การอบรมวิธีการสอนทักษะการคิดและการผลิตสื่อ BBL 7 กรกฎาคม 2559 735
333 แบบสำรวจข้อมูลนักเรียนชั้น ป.3 ม.3 และม.6 ประจำปีการศึกษา 2558 ที่เข้ารับการประเมินความสามารถด้านทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษของสถานศึกษา 7 กรกฎาคม 2559 786
334 สอบถามความพึงพอใจของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เข้ารับการพัฒนาและทดสอบด้วยระบบ TEPE Online 6 กรกฎาคม 2559 779
335 แบบติดตามผลการดำเนินการขับเคลื่อนสู่ประชาคมอาเซียนของสถานศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2559 6 กรกฎาคม 2559 794
336 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินในการนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น ตำแหน่ง ครูผู้ชวย สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก 6 กรกฎาคม 2559 726
337 กอ.รมน.ร่วมกับมศว.ประสานมิตร เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกนิสิตเข้ารับการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559 ตามโครงการเพชรในตม รอบที่ 3 ระหว่างวันที่ 4 - 8 ก.ค.2559 โดยดูรายละเอียดการสมัครสอบคัดเลือกเพิ่มเติมได้ที่ http://admission.swu.ac.th 4 กรกฎาคม 2559 692
338 สทศ.เปิดระบบให้โรงเรียนดำเนินการส่งข้อมูลนักเรียนที่จะเข้าสอบ O-NET ปี2559 4 กรกฎาคม 2559 710
339 Download ไฟล์ การทำกิจกรรม"๖ สัปดาห์ประชามติ"ของครูและนักเรียน 1 กรกฎาคม 2559 740
340 การประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการจัดการเรียนรวม 24 มิถุนายน 2559 749
341 ขยายเวลาในการแก้ไขข้อมูลนักเรียนด้อยโอกาส จนถึงคืนวันที่ 30 มิถุนายน 2559 เวลา 24.00 น. 23 มิถุนายน 2559 703
342 การติดตามและประเมินผลการอ่านการเขียนของนักเรียนชั้น ป.1-6 ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2559 23 มิถุนายน 2559 799
343 สำรวจข้อมูลงบประมาณ ปี 255 และปี 2556 (งบแปรญัติ) รายการค่าครุภัณฑ์ 23 มิถุนายน 2559 762
344 ขอยกเลิกบัญชีข้าราชการผู้จะเกษียณอายุราชการ ตามหนังสือ สพป.พิษณุโลก เขต 1 ที่ ศธ 04101/ว3296 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2559 22 มิถุนายน 2559 702
345 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการข้าราชการผู้จะเกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 21 มิถุนายน 2559 710
346 แจ้งเพื่อทราบและปฎิบัติตามปฏิทินการปฎิบัติงานตามระบบโปรแกรม DMC59 20 มิถุนายน 2559 778
347 การกรอกข้อมูลนักเรียนด้อยโอกาส และรายได้ โปรแกรม DMC 59 18 มิถุนายน 2559 695
348 การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อเข้ารับการพัฒนาตามหลักสูตรการพัฒนาผู้นำด้านจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา (หลักสูตร 3 วัน) 17 มิถุนายน 2559 720
349 ข้อสอบ O-NET ปีการศึกษา 2558 14 มิถุนายน 2559 712
350 การคัดเลือกผลงานทางวิชาการและผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ(Best Practices) 13 มิถุนายน 2559 701

 ทั้งหมด 480 แถว 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

  ผู้บริหารหน่วยงาน  นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑
  บริการข้อมูล  
   
  ข้อมูลทั่วไป  
   
  กลุ่มงาน สพป.พิษณุโลก ๑  
   
  เฟสบุ๊ค แฟนเพจ  
 

 
  สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์  
 

 
  พยากรณ์อากาศ  
 

 

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์