หนังสือด่วนแจ้งโรงเรียนทั้งหมด 480 รายการ

# เรื่อง ประกาศวันที่ เข้าชม
351 ขอให้โรงเรียนดำเนินการ "แก้ไขข้อมูลด้อยโอกาส และรายได้" 13 มิถุนายน 2559 771
352 กรอกเอกสารสำหรับข้าราชการครูที่จะเกษียณอายุราชการปีงบประมาณ 2559 13 มิถุนายน 2559 762
353 ข้อมูลนักเรียน 10 มิ.ย. 59 13 มิถุนายน 2559 749
354 ประชาสัมพันธ์การจัดแข่งขันหุ่นยนต์ "ZEER-TRTC Robotics Olympiad Thailand 2016" 13 มิถุนายน 2559 701
355 การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับ พ.ค.ก 13 มิถุนายน 2559 714
356 การจัดหาสื่อ BBL Resource corner (BRC) 13 มิถุนายน 2559 802
357 เปลี่ยนแปลงกำหนดการแข่งขันโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ 2559 ระดับเขต สพป.พิษณุโลก เขต1 13 มิถุนายน 2559 700
358 รายงานผลข้อมูลนักเรียนพิการในโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนร่วมและเรียนรวม ปีการศึกษา 1/2559 9 มิถุนายน 2559 792
359 ประกาศจาก สพฐ. เรื่อง DMC 7 มิถุนายน 2559 698
360 การรายงานข้อมูลการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคของสถานศึกษา (ค่าไฟฟ้า น้ำประปา ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์/โทรเลข และค่าอินเตอร์เน็ต) 2 มิถุนายน 2559 814
361 ประกาศรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือก เพื่อขอมีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 26 พฤษภาคม 2559 644
362 การกู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 26 พฤษภาคม 2559 769
363 ประชุมขับเคลื่อนนโยบายการศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 25 พฤษภาคม 2559 716
364 แจ้งปฏิทินการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ(Data Management Center : DMC) ปีการศึกษา 2559 และการรายงานข้อมูล 25 พฤษภาคม 2559 648
365 ไฟล์ สำหรับโรงเรียนที่ได้รับการสนับสนุนครูสอนภาษาอังกฤษจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก 24 พฤษภาคม 2559 687
366 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพครูคณิตศาสตร์ในการจัดการเรียนการสอนการแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้บาร์โมเดล 24 พฤษภาคม 2559 662
367 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ประกาศสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เรื่อง แนวทางการส่งเสริม สนับสนุนเครือข่ายพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา 23 พฤษภาคม 2559 660
368 ขอเชิญเข้าร่วมพิธีไหว้ครูและครอบครูดนตรีพื้นบ้านมังคละ 18 พฤษภาคม 2559 686
369 ขอความร่วมมือโรงเรียนในสังกัดดำเนินการ 18 พฤษภาคม 2559 689
370 ขอให้โรเงรียนที่ยังไม่ได้ส่ง ID Plan ภายในวันที่ 19 พ.ค.59 17 พฤษภาคม 2559 671
371 ประกาศผลการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.พิษณุโลก เขต 1 16 พฤษภาคม 2559 725
372 โปรแกรมบริหารสถานศึกษา (SchoolMIS) 12 พฤษภาคม 2559 801
373 คู่มือการใช้โปรแกรมSchoolMIS 58 12 พฤษภาคม 2559 795
374 เชิญเข้าร่วมประชุมงาน "นายกพบเพื่อนครู" 11 พฤษภาคม 2559 690
375 Download ไฟล์ "นายกรัฐมนตรีพบเพื่อนครู" 11 พฤษภาคม 2559 729
376 รายงานผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน(NT) 2 พฤษภาคม 2559 726
377 ระบบ DMC เปิดให้โรงเรียนที่ไม่ยืนยันข้อมูลรอบสิ้นปีการศึกษา 2558 ดำเนินการกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนจนถึง4 พ.ค.59 เวลา16.30น. 2 พฤษภาคม 2559 693
378 เปลี่ยนแปลงแบบ ID Plan การคัดเลือกครูเข้าร่วมโครงการคูปองพัฒนา 2 พฤษภาคม 2559 754
379 รหัสผู้ใช้ และรหัสผ่าน NT ของโรงเรียน 26 เมษายน 2559 838
380 ด่วนที่สุด ขอให้โรงเรียนที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ส่งแบบรายงานโครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน 20 เมษายน 2559 738
381 ด่วนที่สุด ขอให้โรงเรียนที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ส่งแบบรายงานโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดีในโรงเรียนประถมศึกษาที่ได้รับจัดสรรปี 2558 20 เมษายน 2559 752
382 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอกคณิตศาสตร์ 18 เมษายน 2559 706
383 ขอเชิญรับฟังการบรรยายเรื่องการพัฒนาสมรรถนะครูและผู้บริหารสถานศึกษา ด้วยระบบ TEPE Online โดยผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(ผอ.รร.) 11 เมษายน 2559 890
384 ขอเชิญรับฟังการบรรยายเรื่องการพัฒนาสมรรถนะครูและผู้บริหารสถานศึกษา ด้วยระบบ TEPE Online โดยผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(ประธานกลุ่มโรงเรียน) 11 เมษายน 2559 673
385 การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นทีประจักษ์มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญทุกตำแหน่ง 8 เมษายน 2559 670
386 การรายงานผลการจัดซื้อหนังสือเรียนในระบบอิเล็คทรอนิก e-MES 8 เมษายน 2559 680
387 สอบถามข้อมูลการใช้งานสื่อสารดาวเทียม และระบบโทรศัพท์ผ่านดาวเทียม iPSTAR 7 เมษายน 2559 658
388 การติดตามสภาพปัญหาการดำเนินงานเกี่ยวกับการเลือก การใช้ และการจัดซื้อหนังสือเรียนฯ ปีการศึกษา 2559 5 เมษายน 2559 656
389 การเข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ทั่วไป และขั้นความรู้เบื้องต้น(B.T.C) เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 31 มีนาคม 2559 659
390 การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญ (B.T.C.) 27 มีนาคม 2559 685
391 เชิญคณะกรรมการประชุมเพื่อวิเคราะห์ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2558 25 มีนาคม 2559 703
392 แจ้งเลื่อนการประชุมอบรมขยายผลการใช้งาน Smart OBEC และ Smart Area เพื่อรับ-ส่งหนังสือราชการแทนระบบ(e-Office เดิม) 23 มีนาคม 2559 652
393 เชิญคณะกรรมการประชุมเพื่อวิเคราะห์ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2558 22 มีนาคม 2559 659
394 แจ้งเลื่อนการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการควบคุมและการใช้จ่ายเงินอุดหนุน 22 มีนาคม 2559 740
395 แจ้งเลื่อนพิธีพระราชทานเครื่องราชอิสริยภรณ์ ชั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2557 21 มีนาคม 2559 741
396 แบบรายงานข้อมูลประเมินลดเวลาเรียนเฉพาะโรงเรียนนำร่อง 13 โรงเรียนเท่านั้น 16 มีนาคม 2559 732
397 คู่มือใช้ระบบ TEPE Online ฉบับเต็ม 16 มีนาคม 2559 652
398 แบบประเมินลดเวลาเรียนเฉพาะโรงเรียนนำร่อง 13 โรงเรียนเท่านั้น 16 มีนาคม 2559 653
399 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยยึดถือภารกิจและพื้นที่ปฏิบัติงานเป็นฐานด้วยระบบ TEPE Online ของศูนย์ TEPE Online ระดับภาค จังหวัดพิษณุโลก 16 มีนาคม 2559 677
400 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ.2559 16 มีนาคม 2559 832

 ทั้งหมด 480 แถว 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

  ผู้บริหารหน่วยงาน  นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑
  บริการข้อมูล  
   
  ข้อมูลทั่วไป  
   
  กลุ่มงาน สพป.พิษณุโลก ๑  
   
  เฟสบุ๊ค แฟนเพจ  
 

 
  สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์  
 

 
  พยากรณ์อากาศ  
 

 

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์