หนังสือด่วนแจ้งโรงเรียนทั้งหมด 475 รายการ

# เรื่อง ประกาศวันที่ เข้าชม
401 กรอกข้อมูลการสอบวัดความรู้เทียบเคียงมาตรฐาน CEFR Online 11 มีนาคม 2559 680
402 ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการประเมินอ่านออก เขียนได้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 10 มีนาคม 2559 860
403 เฉลยข้อสอบกลาง ม.1 - ม.2 ปีการศึกษา 2558 10 มีนาคม 2559 793
404 เฉลยข้อสอบ NT ป.3 9 มีนาคม 2559 685
405 ว.เทคโนโลยีบริหารธุรกิจพิษณุโลกกำหนดพิธีรับประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 9 มีนาคม 2559 759
406 การประเมินอ่านออก เขียนได้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ปลายภาคเรียนที่ 2 7 มีนาคม 2559 994
407 การจัดประชุมโครงการส่งเสริมการจัดตั้งองค์กรเครือข่ายชมรมผู้ปกครองคนพิการทางการเรียนรู้ จังหวัดพิษณุโลก 4 มีนาคม 2559 647
408 การจัดสอบรอบพิเศษกรณีเกิดเหตุสุดวิสัยในการสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้น ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2558 1 มีนาคม 2559 666
409 แจ้งรับวุฒิบัตรการอบรมหลักสูตร "ผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา" ได้ที่ห้อง 211 29 กุมภาพันธ์ 2559 760
410 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูฯตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ ๑ ปี ๒๕๕๙ สังกัด สพป.พิษณุโลก เขต ๑ 26 กุมภาพันธ์ 2559 717
411 ไฟล์ สำหรับโรงเรียนที่ได้รับการสนับสนุนครูสอนภาษาอังกฤษจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก 26 กุมภาพันธ์ 2559 679
412 ชี้แจงเพิ่มเติม การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับศูนย์สอบ และระดับสนามสอบ 25 กุมภาพันธ์ 2559 726
413 ว.เทคโนโลยีบริหารธุรกิจพิษณุโลกรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างทำหน้าที่ครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 23 กุมภาพันธ์ 2559 735
414 ประกาศผลการคัดเลือกบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ธุรการในโรงเรียน สพป.พิษณุโลก เขต ๑ 18 กุมภาพันธ์ 2559 755
415 อัพเดทข้อมูลผลการแข่งขันวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2559 (รอบแรกระดับเขตพื้นที่การศึกษา) วิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ 16 กุมภาพันธ์ 2559 927
416 ประกาศผลการแข่งขันวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2559 (รอบแรกระดับเขตพื้นที่การศึกษา) วิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ 12 กุมภาพันธ์ 2559 1,525
417 การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการสอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2556ระดับศูนย์สอบ และระดับสนามสอบ 12 กุมภาพันธ์ 2559 754
418 โครงการทุนหมุนเวียนในโรงเรียนประถมศึกษาในโรงเรียน ปี 2558 11 กุมภาพันธ์ 2559 742
419 ข้อมูล O-NET 2558 11 กุมภาพันธ์ 2559 689
420 ประกาศการคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ประจำปี พ.ศ. 2559 9 กุมภาพันธ์ 2559 669
421 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ธุรการในโรงเรียน 8 กุมภาพันธ์ 2559 780
422 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2559 8 กุมภาพันธ์ 2559 842
423 แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 1 กุมภาพันธ์ 2559 810
424 การติดตามและประเมินผลการอ่านการเขียนของนักเรียนชั้น ป.1-6 ระยะที่ 5 27 มกราคม 2559 701
425 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการในโรงเรียน 22 มกราคม 2559 780
426 รับสมัครคัดเลือกบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2559 22 มกราคม 2559 777
427 ขอรายชื่อกรรมการสนามสอบ O-NET/NT ปีการศึกษา 2558 22 มกราคม 2559 739
428 แจ้งข้อมูลนักเรียนที่จะเข้าสอบ NT ปีการศึกษา 2558 19 มกราคม 2559 731
429 ขอเชิญประชุมรับมอบคูปองสื่อ สิ่งอำนวยความสะดวก บริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา ประจำปี 2558 18 มกราคม 2559 667
430 ประชุมชี้แจงแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก ประจำปี พ.ศ.2558-2559 15 มกราคม 2559 656
431 แนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 15 มกราคม 2559 728
432 การติดตามประเมินผล และรายงานการอ่าน การเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 13 มกราคม 2559 647
433 แจ้งครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับรางวัลในงานวันครู ประจำปี 2559 (เพิ่มเติม) 12 มกราคม 2559 726
434 สำรวจรายชื่อข้าราชการและลูกจ้างประจำที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ และต้องพ้นจากราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2559 12 มกราคม 2559 702
435 รายชื่อโรงเรียนที่ได้รับอนุมัติเงินโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดีในโรงเรียน ปี 2558 12 มกราคม 2559 643
436 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี 2559 12 มกราคม 2559 736
437 การจัดงานวันครู ประจำปี 2559 11 มกราคม 2559 748
438 แจ้งครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับรางวัลในงานวันครู ประจำปี 2559 11 มกราคม 2559 719
439 ขอเชิญประชุมการจัดฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญ A.T.C. 8 มกราคม 2559 665
440 โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติสถานศึกษาดีเด่นทางวัฒนธรรมด้านดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้าน ประจำปี 2559 8 มกราคม 2559 659
441 การจัดทำเอกสารแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 8 มกราคม 2559 738
442 ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ ของหน่วยตรวจสอบภายใน 8 มกราคม 2559 680
443 ขอเชิญพานักเรียนชมงานฉลองวันเด็ก ปี ๒๕๕๙ ที่วิทยาลัยเทนิคพิษณุโลก 7 มกราคม 2559 679
444 การจัดซื้อหนังสือเรียนของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2559 6 มกราคม 2559 661
445 การส่งผลงานวิจัยและนวัตกรรมสถานศึกษาเข้าร่วมการคัดสรรกับคุรุสภา ประจำปี 2559 28 ธันวาคม 2558 676
446 โครงการจักรยานพระราชทาน 24 ธันวาคม 2558 672
447 การจัดทำทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.16) 21 ธันวาคม 2558 680
448 คู่มือการจัดตั้งงบประมาณปี 2560 21 ธันวาคม 2558 654
449 ตรวจสอบความถูกต้องของจำนวนนักเรียน ปี2558 21 ธันวาคม 2558 737
450 ขอเชิญผู้บริหารโรงเรียน ข้าราชการครูและนักเรียน เข้าร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 15 ธันวาคม 2558 622

 ทั้งหมด 475 แถว 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

  ผู้บริหารหน่วยงาน  นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑
  บริการข้อมูล  
   
  ข้อมูลทั่วไป  
   
  กลุ่มงาน สพป.พิษณุโลก ๑  
   
  เฟสบุ๊ค แฟนเพจ  
 

 
  สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์  
 

 
  พยากรณ์อากาศ  
 

 

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์