กลับหน้ารวมหนังสือด่วนแจ้งโรงเรียนทั้งหมด

 การอบรมปฏิบัติการการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ สู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาสำหรับครูผู้สอน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ไม่ได้ทำการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ปีการศึกษา 2560

เรียน     ผู้อำนวยการโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1

       ด้วยกระทรวงศึกษาธิการ ได้กำหนดกลุ่มสาระการเรียนรู้ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) จำนวน 4 กลุ่ม คือกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ส่วน  4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ไม่ได้ทำการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) กำหนดให้โรงเรียนดำเนินการประเมินคุณภาพผู้เรียน และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ได้กำหนดแนวทางในการพัฒนาการประเมิน และวัดผล โดยให้ครูผู้สอนใน 4กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ไม่ได้ทำการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) มีความรู้ ความเข้าใจแนวทางในการวัดผลและประเมินผล ให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดของหลักสูตรฯและกระบวนการจัดการเรียนรู้

        ในการนี้  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ขอให้โรงเรียนส่งครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ  หรือศิลปะและนาฎศิลป์  หรือสุขศึกษาและพลศึกษา หรือการงานอาชีพและเทคโนโลยี  จำนวนโรงเรียนละ 1 คน เข้ารับการอบรมปฏิบัติการการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ สู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษา สำหรับครูผู้สอน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ไม่ได้ทำการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 29-30 กันยายน  2560 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมฟ้ามณฑล  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และดำเนินการ   


 สั่งพิมพ์หน้านี้
ข้อมูลข่าววันที่: 26 กันยายน 2560
ผู้อ่าน: 505 คน

  ผู้บริหารหน่วยงาน  นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑
  บริการข้อมูล  
   
  ข้อมูลทั่วไป  
   
  กลุ่มงาน สพป.พิษณุโลก ๑  
   
  เฟสบุ๊ค แฟนเพจ  
 

 
  สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์  
 

 
  พยากรณ์อากาศ  
 

 

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์