กลับหน้ารวมหนังสือด่วนแจ้งโรงเรียนทั้งหมด

 ส่งข้อสอบภาษาไทยอัตนัย ตามกิจกรรมพัฒนาการเขียนโดยใช้รูปแบบการประเมินอัตนัยเป็นฐาน ปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 1

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน สพป.พิษณุโลก เขต 1

            ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้กำหนดรูปแบบโครงสร้างแบบทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ปีการศึกษา 2560 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในสาระการเรียนรู้ภาษาไทยมีรูปแบบของข้อสอบอัตนัย แบบเขียนตอบ (ร้อยละ 20)  สำหรับข้อสอบแบบอัตนัยแบบเขียนตอบมีจำนวน 2 ข้อ ได้แก่ ข้อสอบเขียน  เรื่องจากภาพ  และข้อสอบเขียนสรุปใจความสำคัญจากเรื่องที่อ่าน

            ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ได้จัดส่งเครื่องมือ ในการพัฒนาการเขียนตอบข้อสอบอัตนัยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 1  จำนวน 4 รายการ จึงขอให้โรงเรียนดำเนินการ ดังนี้

      1.นำข้อสอบอัตนัยภาษาไทย ทั้ง 4 รายการ จัดทำสำเนาเท่ากับจำนวนนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

      2.มอบให้แก่ครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อดำเนินการ

      2.1 ศึกษารูปแบบ/โครงสร้างข้อสอบปรนัย O-NET ปีการศึกษา 2560สาระการเรียนรู้ภาษาไทย

      2.2 นำข้อสอบอัตนัยดำเนินการสอบ และตรวจคะแนน แล้วดำเนินการพัฒนานักเรียนเป็นรายบุคคล โดยไม่ต้องส่งผลคะแนนไปที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1  

      2.3 ตรวจคะแนนตามเกณฑ์การตรวจที่ส่งมานี้ แล้วดำเนินการพัฒนานักเรียน โดยสะท้อนภาพการเขียนของนักเรียนเป็นรายบุคคล

       2.4 แนะนำวิธีการเตรียมตัวสอบข้อสอบอัตนัยภาษาไทย O-NET ปีการศึกษา 2560  

      3. ผู้อำนวยการโรงเรียน หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย นิเทศ ติดตาม  สะท้อนภาพการเขียนของนักเรียนรายบุคคลจากการเขียนข้อสอบอัตนัยภาษาไทยของครูผู้สอนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

                   จึงเรียนมาเพื่อทราบ และดำเนินการ

 

สิ่งที่ส่งมาด้วย   

1. ตารางสอบ O-NET ปีการศึกษา 2560                             

2. รูปแบบและโครงสร้างข้อสอบ O-NET ปีการศึกษา 2560 สาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

3. โครงสร้างข้อสอบปรนัย สาระการเรียนรู้ภาษาไทย (เพิ่มเติม) 

4. ตัวอย่างกระดาษคำตอบอัตนัยสาระการเรียนรู้ภาษาไทยการสอบ O-NET  

5. ข้อสอบอัตนัยภาษาไทย และกระดาษคำตอบอัตนัยและเกณฑ์การตรวจคะแนนข้อสอบ 

6. การเตรียมตัวสอบข้อสอบอัตนัยภาษาไทย O-NET ปีการศึกษา 2560   

 

คลิกที่นี่


 สั่งพิมพ์หน้านี้
ข้อมูลข่าววันที่: 4 มกราคม 2561
ผู้อ่าน: 601 คน

  ผู้บริหารหน่วยงาน  นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑
  บริการข้อมูล  
   
  ข้อมูลทั่วไป  
   
  กลุ่มงาน สพป.พิษณุโลก ๑  
   
  เฟสบุ๊ค แฟนเพจ  
 

 
  สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์  
 

 
  พยากรณ์อากาศ  
 

 

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์