กลับหน้ารวมหนังสือด่วนแจ้งโรงเรียนทั้งหมด

 ข้อสอบอัตนัยภาษาไทย ครั้งที่ 2 ปี 2560

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน สพป.พิษณุโลก เขต 1
 
         ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้กำหนดรูปแบบโครงสร้างแบบทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2560 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในสาระการเรียนรู้ภาษาไทยมีรูปแบบของข้อสอบอัตนัย แบบเขียนตอบ (ร้อยละ 20) สำหรับข้อสอบแบบอัตนัยแบบเขียนตอบมีจำนวน 2 ข้อ ได้แก่ ข้อสอบเขียน  เรื่องจากภาพ  และข้อสอบเขียนสรุปใจความสำคัญจากเรื่องที่อ่าน
         ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ได้จัดส่งเครื่องมือ ในการพัฒนาการเขียนตอบข้อสอบอัตนัยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 2 จำนวน 2 รายการ จึงขอให้โรงเรียนดำเนินการ ดังนี้
      1.นำข้อสอบอัตนัยภาษาไทย ทั้ง 4 รายการ จัดทำสำเนาเท่ากับจำนวนนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
      2.มอบให้แก่ครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อดำเนินการ
          2.1 ศึกษารูปแบบ/โครงสร้างข้อสอบปรนัย O-NET ปีการศึกษา 2560สาระการเรียนรู้ภาษาไทย
          2.2 นำข้อสอบอัตนัยดำเนินการสอบ และตรวจคะแนน แล้วดำเนินการพัฒนานักเรียนเป็นรายบุคคล โดยไม่ต้องส่งผลคะแนนไปที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1  
          2.3 ตรวจคะแนนตามเกณฑ์การตรวจที่ส่งมานี้ แล้วดำเนินการพัฒนานักเรียน โดยสะท้อนภาพการเขียนของนักเรียนเป็นรายบุคคล
          2.4 แนะนำวิธีการเตรียมตัวสอบข้อสอบอัตนัยภาษาไทย O-NET ปีการศึกษา 2560  
      3.ผู้อำนวยการโรงเรียน หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย นิเทศ ติดตาม  สะท้อนภาพการเขียนของนักเรียนรายบุคคลจากการเขียนข้อสอบอัตนัยภาษาไทยของครูผู้สอนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
 
         จึงเรียนมาเพื่อทราบ และดำเนินการ
 
สิ่งที่ส่งมาด้วย
1.ข้อสอบอัตนัยภาษาไทย เขียนเรื่องจากภาพและเกณฑ์การตรวจคะแนน  คลิกที่นี่
2.ข้อสอบอัตนัยภาษาไทย เขียนสรุปความและเกณฑ์การตรวจคะแนน  คลิกที่นี่


 สั่งพิมพ์หน้านี้
ข้อมูลข่าววันที่: 4 มกราคม 2561
ผู้อ่าน: 822 คน

  ผู้บริหารหน่วยงาน  นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑
  บริการข้อมูล  
   
  ข้อมูลทั่วไป  
   
  กลุ่มงาน สพป.พิษณุโลก ๑  
   
  เฟสบุ๊ค แฟนเพจ  
 

 
  สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์  
 

 
  พยากรณ์อากาศ  
 

 

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์