กลับหน้ารวมหนังสือด่วนแจ้งโรงเรียนทั้งหมด

 ส่งข้อสอบภาษาไทยอัตนัย ตามกิจกรรมพัฒนาการเขียน โดยใช้รูปแบบการประเมินอัตนัยเป็นฐาน ปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 4

เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน สังกัดสพป.พิษณุโลก เขต 1

        ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้กำหนดรูปแบบโครงสร้างแบบทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ปีการศึกษา 2560 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในสาระการเรียนรู้ภาษาไทยมีรูปแบบของข้อสอบ อัตนัย แบบเขียนตอบ (ร้อยละ 20) สำหรับข้อสอบแบบอัตนัยแบบเขียนตอบมีจำนวน 2 ข้อ ได้แก่ ข้อสอบเขียน เรื่องจากภาพ และข้อสอบเขียนสรุปใจความสำคัญจากเรื่องที่อ่าน

        ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ได้จัดส่งเครื่องมือในการพัฒนาการเขียนตอบข้อสอบอัตนัยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 4  จำนวน 4 รายการ จึงขอให้โรงเรียนดำเนินการ ดังนี้

        1.นำข้อสอบอัตนัยภาษาไทย ทั้ง 4 รายการ จัดทำสำเนาเท่ากับจำนวนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

        2. มอบให้แก่ครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อดำเนินการ

            2.1 ศึกษารูปแบบ/โครงสร้างข้อสอบปรนัย O-NET ปีการศึกษา 2560 สาระการเรียนรู้

ภาษาไทย สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 1-4

            2.2 นำข้อสอบอัตนัยดำเนินการสอบ และตรวจคะแนน แล้วดำเนินการพัฒนานักเรียน

เป็นรายบุคคล โดยไม่ต้องส่งผลคะแนนไปที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 5

            2.3 ตรวจคะแนนตามเกณฑ์การตรวจที่ส่งมานี้ แล้วดำเนินการพัฒนานักเรียนโดยสะท้อนภาพการเขียนของนักเรียนเป็นรายบุคคล 

            2.4 แนะนำวิธีการเตรียมตัวสอบข้อสอบอัตนัยภาษาไทย O-NET ปีการศึกษา 2560  

สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 6                        

        3.ผู้อำนวยการโรงเรียน หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย นิเทศ ติดตาม  สะท้อนภาพการเขียนของนักเรียนรายบุคคลจากการเขียนข้อสอบอัตนัยภาษาไทยของครูผู้สอนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

                   จึงเรียนมาเพื่อทราบ และดำเนินการ

                                                  ขอแสดงความนับถือ

 

สิ่งที่ส่งมาด้วย   

1.ตารางสอบ O-NET ปีการศึกษา 2560                                     

2.รูปแบบและโครงสร้างข้อสอบ O-NET ปีการศึกษา 2560 สาระการเรียนรู้ภาษาไทย

3.โครงสร้างข้อสอบปรนัย สาระการเรียนรู้ภาษาไทย (เพิ่มเติม)

4. ตัวอย่างกระดาษคำตอบอัตนัยสาระการเรียนรู้ภาษาไทยการสอบ O-NET

5.ข้อสอบอัตนัยภาษาไทย และกระดาษคำตอบอัตนัยและเกณฑ์การตรวจคะแนนข้อสอบอัตนัย

6. การเตรียมตัวสอบข้อสอบอัตนัยภาษาไทย O-NET ปีการศึกษา 2560  

 

เอกสารแนบ คลิกที่นี่ 

 

 


 สั่งพิมพ์หน้านี้
ข้อมูลข่าววันที่: 4 มกราคม 2561
ผู้อ่าน: 333 คน

  ผู้บริหารหน่วยงาน  นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑
  บริการข้อมูล  
   
  ข้อมูลทั่วไป  
   
  กลุ่มงาน สพป.พิษณุโลก ๑  
   
  เฟสบุ๊ค แฟนเพจ  
 

 
  สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์  
 

 
  พยากรณ์อากาศ  
 

 

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์