กลับหน้ารวมหนังสือด่วนแจ้งโรงเรียนทั้งหมด

 ส่งข้อสอบภาษาไทยอัตนัย ตามกิจกรรมพัฒนาการเขียน โดยใช้รูปแบบการประเมินอัตนัยเป็นฐาน ปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 5

เรียน   ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1  
           
         ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้กำหนดรูปแบบโครงสร้างแบบทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ปีการศึกษา 2560 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในสาระการเรียนรู้ภาษาไทยมีรูปแบบของข้อสอบ อัตนัย แบบเขียนตอบ (ร้อยละ 20)  สำหรับข้อสอบแบบอัตนัยแบบเขียนตอบมีจำนวน 2 ข้อ ได้แก่ ข้อสอบเขียน  เรื่องจากภาพ  และข้อสอบเขียนสรุปใจความสำคัญจากเรื่องที่อ่าน
 
         ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ได้จัดส่งเครื่องมือ ในการพัฒนาการเขียนตอบข้อสอบอัตนัยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 5  จำนวน 4 รายการ จึงขอให้โรงเรียนดำเนินการ ดังนี้
 
         1.นำข้อสอบอัตนัยภาษาไทย ทั้ง 4 รายการ จัดทำสำเนาเท่ากับจำนวนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
         2.มอบให้แก่ครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อดำเนินการ
               2.1 ศึกษารูปแบบ/โครงสร้างข้อสอบปรนัย O-NET ปีการศึกษา 2560 สาระการเรียนรู้ภาษาไทย
               2.2 นำข้อสอบอัตนัยดำเนินการสอบ และตรวจคะแนน แล้วดำเนินการพัฒนานักเรียนเป็นรายบุคคล โดยไม่ต้องส่งผลคะแนนไปที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1  
               2.3 ตรวจคะแนนตามเกณฑ์การตรวจที่ส่งมานี้ แล้วดำเนินการพัฒนานักเรียนโดยสะท้อนภาพการเขียนของนักเรียนเป็นรายบุคคล
               2.4 แนะนำวิธีการเตรียมตัวสอบข้อสอบอัตนัยภาษาไทย O-NET ปีการศึกษา 2560  
        3.ผู้อำนวยการโรงเรียน หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย นิเทศ ติดตาม  สะท้อนภาพการเขียนของนักเรียนรายบุคคลจากการเขียนข้อสอบอัตนัยภาษาไทยของครูผู้สอนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
 
                   จึงเรียนมาเพื่อทราบ และดำเนินการ
 
สิ่งที่ส่งมาด้วย    
1. ตารางสอบ O-NET ปีการศึกษา 2560                                   
2. รูปแบบและโครงสร้างข้อสอบ O-NET ปีการศึกษา 2560 สาระการเรียนรู้ภาษาไทย
3. โครงสร้างข้อสอบปรนัย สาระการเรียนรู้ภาษาไทย (เพิ่มเติม) 
4. ตัวอย่างกระดาษคำตอบอัตนัยสาระการเรียนรู้ภาษาไทยการสอบ O-NET
5. ข้อสอบอัตนัยภาษาไทย และกระดาษคำตอบอัตนัยและเกณฑ์การตรวจคะแนนข้อสอบอัตนัย 
6. การเตรียมตัวสอบข้อสอบอัตนัยภาษาไทย O-NET ปีการศึกษา 2560  
 
 


 สั่งพิมพ์หน้านี้
ข้อมูลข่าววันที่: 4 มกราคม 2561
ผู้อ่าน: 367 คน

  ผู้บริหารหน่วยงาน  นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑
  บริการข้อมูล  
   
  ข้อมูลทั่วไป  
   
  กลุ่มงาน สพป.พิษณุโลก ๑  
   
  เฟสบุ๊ค แฟนเพจ  
 

 
  สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์  
 

 
  พยากรณ์อากาศ  
 

 

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์