กลับหน้ารวมหนังสือด่วนแจ้งโรงเรียนทั้งหมด

 ขอรายชื่อกรรมการระดับสนามสอบ O-NET ปีการศึกษา 2560 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3

เรียน    ผู้อำนวยการโรงเรียน  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1/

          นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก/ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนคร,เทศบาล 2,3,4 และ 5/

ผู้อำนวยการโรงเรียน สังกัดเอกชน/ ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณุโลก

ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร/ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดจันทร์วิทยา

ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมาหาวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช/ผู้อำนวยการโรงเรียนธรรมจักรวิทยา

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มีการประเมินคุณภาพทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน เป็นการประเมินภาพรวมของการจัดการศึกษา เป็นกระบวนการตรวจสอบการขับเคลื่อนนโยบายการศึกษา โดยกำหนดให้มีการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 และสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทศ. กำหนดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2560 สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในวันเสาร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในวันเสาร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ และวันอาทิตย์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2561

เพื่อให้การดำเนินการการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) สำหรับนักเรียน

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และ

มีประสิทธิภาพ จึงขอให้ดำเนินการดังนี้

            1. ให้โรงเรียนที่มีครู หรือบุคลากรในโรงเรียน ทำหน้าที่เป็นกรรมการคุมสอบ/เจ้าหน้าที่ประสานงาน/เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์/เจ้าหน้าที่พยาบาล และนักการภารโรง ตามร่างคำสั่งฯสิ่งที่ส่งมาด้วย หมายเลข 2,3 ส่งรายชื่อกรรมการคุมสอบ/เจ้าหน้าที่ประสานงาน/เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์/เจ้าหน้าที่พยาบาล และนักการภารโรง ให้แก่โรงเรียนที่มีผู้อำนวยการโรงเรียนนั้นทำหน้าที่เป็นหัวหน้าสนามสอบในแต่ละสนามสอบ ภายในวันที่ 4 มกราคม 2561

            2.ให้โรงเรียนที่มีผู้อำนวยการโรงเรียนทำหน้าที่หัวหน้าสนามสอบ รวบรวมรายชื่อกรรมการคุมสอบ/เจ้าหน้าที่ประสานงาน/เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์/เจ้าหน้าที่พยาบาล และนักการภารโรง ตามร่างคำสั่งฯ สิ่งที่ส่งมาด้วย หมายเลข 2,3 ให้แก่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ภายในวันที่ 8 มกราคม 2561 เป็นไฟล์ Word ไปที่ e-mail piyanart88@gmail.com

             จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ 

 

สิ่งที่ส่งมาด้วย    

1. สนามสอบและโรงเรียนในสนามสอบ O-NET  ศูนย์สอบพิษณุโลก เขต 1

2. ร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2560 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

3. ร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบ O-NET  ปีการศึกษา 2560 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

4. ข้อมูลการส่งรายชื่อกรรมการ O-NET   ปีการศึกษา 2560 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

 

เอกสารแนบ คลิกที่นี่

 


 สั่งพิมพ์หน้านี้
ข้อมูลข่าววันที่: 4 มกราคม 2561
ผู้อ่าน: 269 คน

  ผู้บริหารหน่วยงาน  นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑
  บริการข้อมูล  
   
  ข้อมูลทั่วไป  
   
  กลุ่มงาน สพป.พิษณุโลก ๑  
   
  เฟสบุ๊ค แฟนเพจ  
 

 
  สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์  
 

 
  พยากรณ์อากาศ  
 

 

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์