เว็บบอร์ดมีกระทู้ทั้งหมด 2,692 รายการ

 เพิ่มคำถามใหม่

ลำดับ หัวข้อ โดย อ่าน ตอบ
151 การรายงานข้อมูลจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน(KRS) ศน.สุรีย์พร ปัญญาธนสานต์
เมื่อ: 11 กรกฎาคม 2556
674 5
152 แจ้ง รร.ให้ย้าย นร.ออก ในปี 55 งานข้อมูล กลุ่มนโยบายและแผน
เมื่อ: 11 กรกฎาคม 2556
669 3
153 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เปิดบ้านคุณธรรม ศน.สุภาพร อินทร์ทอง
เมื่อ: 11 กรกฎาคม 2556
695 3
154 ส่งรายชื่อโครงการแสดงตนเป็นพุทธมามกะและการฟังธรรมเพื่อพัฒนาตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง? โรงเรียนวัดกรับพวง
เมื่อ: 10 กรกฎาคม 2556
689 0
155 ปันผล ร้อยละ 1 สมาชิก
เมื่อ: 9 กรกฎาคม 2556
685 2
156 เรียน ท่านผอ. บุญรักษ์ ยอดเพชร นางชลอใจ จารุเดชา
เมื่อ: 8 กรกฎาคม 2556
704 1
157 ขอเชิญประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประจำเดือน) สุธี ตันติอำนวย
เมื่อ: 8 กรกฎาคม 2556
678 1
158 การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี 2556 ครูธุรการ 2 โรงเรียนวัดโป่งหม้อข้าว
เมื่อ: 8 กรกฎาคม 2556
674 0
159 "เรียนเจ้าหน้าที่ข้อมูลโรงเรียน งานข้อมูล กลุ่มนโยบายและแผน
เมื่อ: 7 กรกฎาคม 2556
675 0
160 เรียกธุรการถึงไหนแล้วค่ะ love
เมื่อ: 7 กรกฎาคม 2556
676 0
161 แบบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ การเงิน เขต 1
เมื่อ: 5 กรกฎาคม 2556
694 0
162 โครงการพัฒนาโปรแกรมการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ วิษณุ อุ่ยตระกูล โรงเรียนบ้านคลองเตย
เมื่อ: 5 กรกฎาคม 2556
755 0
163 โครงการพัฒนาโปรแกรมการจัดการเรียนการสอนเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนวิทยาศาสตร์ โรงเรียนวัดโป่งหม้อข้าว
เมื่อ: 4 กรกฎาคม 2556
699 12
164 เรียน ผู้อำนวยการจัดการศึกษาภาคบังคับ(ร.ร.ขยายโอกาสทางการศึกษา)สังกัด สพป.พล.1 ผอ.ประทีป โพธิ์ดง ประธานกรรมการศูนย์เครือข่ายส่งเสริมฯ สพป.พล.1
เมื่อ: 4 กรกฎาคม 2556
752 6
165 ติดต่อโรงเรียนวัดศรีรัตนาราม การเงิน เขต 1
เมื่อ: 4 กรกฎาคม 2556
693 0
166 แจ้งรายชื่อครูเข้าอบรมโครงการเตรียมความพร้อมบุคลากรทางการศึกษาก้าวสู่ประชาคมอาเซียนฯ ธนัชพร อิ่มเกิด
เมื่อ: 3 กรกฎาคม 2556
731 36
167 แจ้ง ผอ.ร.ร.ทุกโรงเรียน เรื่องการรายงานข้อมูลนักเรียน 10 มิ.ย.56 งานข้อมูล กลุ่มนโยบายและแผน
เมื่อ: 2 กรกฎาคม 2556
708 1
168 รายงานการเดินทางไปราชการโรงเรียนดีมีคุณภาพ โรงเรียนวัดบางทรายฯ
เมื่อ: 2 กรกฎาคม 2556
711 10
169 เชิญผู้บริหารกลุ่ม 9 ไตรมิตรเข้าประชุม แจ่มจิต สุระจิตร์
เมื่อ: 1 กรกฎาคม 2556
676 2
170 ส่งรายชื่อครูเข้าประชุมโครงการเด็กปฐมวัยฟันดี โรงเรียนวัดบึงพระฯ
เมื่อ: 28 มิถุนายน 2556
693 0
171 ส่งรายชื่อครูอนามัย ไพบูลย์
เมื่อ: 27 มิถุนายน 2556
691 2
172 ให้โรงเรียนมารับเอกสารที่ห้องแผนด่วน กลุ่มนโยบายและแผน
เมื่อ: 26 มิถุนายน 2556
674 0
173 แจ้ง Link เว็บไซด์โรงเรียนบ้านใหม่เจริญธรรม นายเอกนรินทร์ รุ่งอินทร์
เมื่อ: 25 มิถุนายน 2556
690 1
174 เรียนเชิญร่วมงานสวดพระอภิธรรม ร.ต.ต.อภิรักษ์ ฤทธิรัศมี ธุรการไทยรัฐ 8
เมื่อ: 22 มิถุนายน 2556
742 2
175 ถูกแล้วเหรอ ผู้ปกครอง
เมื่อ: 21 มิถุนายน 2556
690 1
176 ขอเชิญผู้บริหารโรงเรียนกลุ่ม๘จตุบูรพา ประชุม ผอ.เล็ก..วรรณรักษ์ หงษ์ทอง
เมื่อ: 18 มิถุนายน 2556
684 3
177 แก้ไขภาพข่างปชส. ปชส.รร.วัดใหม่ฯ
เมื่อ: 18 มิถุนายน 2556
679 0
178 ขอความร่วมมือส่งแบบข้อมูล ผอ.พิษณุ ชาบาง
เมื่อ: 17 มิถุนายน 2556
673 0
179 การปรับเงินเดือนฯ ครูผู้สงสัย
เมื่อ: 14 มิถุนายน 2556
673 1
180 ปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการครูเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิ กลุ่มบริหารงานบุคคล
เมื่อ: 13 มิถุนายน 2556
672 0
181 ประเมินตนเองโรงเรียนวิถีพุทธ 29 ประการ ศน สุภาพร
เมื่อ: 13 มิถุนายน 2556
688 9
182 แจ้งโรงเรียนที่ตั้งศูนย์ICT ศน.นิพนธ์
เมื่อ: 12 มิถุนายน 2556
712 0
183 ส่งรายชื่อโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา 2556 ธุรการ
เมื่อ: 12 มิถุนายน 2556
711 0
184 ส่งข้อมูลนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษเรียนร่วม ศน.วราภรณ์
เมื่อ: 12 มิถุนายน 2556
674 0
185 ส่งรายชื่อโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนวัดอรัญญิก
เมื่อ: 12 มิถุนายน 2556
677 0
186 ส่งรายชื่อโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนวัดไผ่ค่อมฯ
เมื่อ: 12 มิถุนายน 2556
675 0
187 ส่งรายชื่อครูผู้สอนภาษาอังกฤษเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการวิจัย เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดธรรมเกษตรฯ
เมื่อ: 11 มิถุนายน 2556
673 0
188 ด่วน....โครงการเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณฯ รองฯธิดาพร พานิชพันธ์
เมื่อ: 11 มิถุนายน 2556
673 3
189 โครงการพัฒน่าคุณธรรมจริยธรรมสำหรับครู 21-22มิย ธุรการโรงเรียน
เมื่อ: 10 มิถุนายน 2556
672 0
190 ขอให้ส่งรายชื่อผู้เข้าอบรมคุณธรรม จริยธรรม ปราณีต ตั้งปอง 085-0520663
เมื่อ: 10 มิถุนายน 2556
702 38
191 ส่งรายชื่อครูผู้สอนภาษาอังกฤษเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการวิจัย ธุรการ
เมื่อ: 10 มิถุนายน 2556
676 1
192 โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม สำหรับครู ธุรการโรงเรียนบ้านพันเสา
เมื่อ: 10 มิถุนายน 2556
672 0
193 ส่งรายชื่อครูผู้สอนภาษาอังกฤษเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการวิจัย ธุรการโรงเรียนบ้านคลองเตย
เมื่อ: 10 มิถุนายน 2556
672 0
194 ขอเชิญประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประจำเดือนมิถุนายน สุธี ตันติอำนวย
เมื่อ: 7 มิถุนายน 2556
672 0
195 เชิญร่วมส่ง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รองฯธิดาพร พานิชพันธ์
เมื่อ: 7 มิถุนายน 2556
675 0
196 ขอส่งแบบสำรวจ e-mail รายชื่อ ธุรการโรงเรียน
เมื่อ: 3 มิถุนายน 2556
673 0
197 ขอถามเรื่องเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ธุรการ
เมื่อ: 28 พฤษภาคม 2556
678 0
198 ไม่มีภาพข่าวให้พิมพ์ ปชส.โรงเรียน
เมื่อ: 28 พฤษภาคม 2556
676 0
199 ขอแก้ไขวันอบรมการพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศฯ (DMC) งานข้อมูล กลุ่มนโยบายและแผน
เมื่อ: 28 พฤษภาคม 2556
693 0
200 เรื่อง ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการจบการศึกษาภาคบังคับ ป.4 โรงเรียนรัฐราษฎร์สงเคราะห์
เมื่อ: 28 พฤษภาคม 2556
677 0

 ทั้งหมด 2692 แถว « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 54 Next »

  ผู้บริหารหน่วยงาน  นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑
  บริการข้อมูล  
   
  ข้อมูลทั่วไป  
   
  กลุ่มงาน สพป.พิษณุโลก ๑  
   
  เฟสบุ๊ค แฟนเพจ  
 

 
  สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์  
 

 
  พยากรณ์อากาศ  
 

 

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์