คำถาม

 กลับหน้ารวมคำถาม

ส่งชื่อท่านผู้บริหารรร.และครูอบรม PLC 2560 เข้าชม: 551
โดย: ศน.วรากร ขวัญเมือง
โพสเมื่อวันที่: 17 กรกฎาคม 2560
ตอบแล้วจำนวน: 115
ไฟล์แนบ:  -
ด้วยเขตจะดำเนินการจัดอบรม PLCสู่สถานศึกษาให้กับทุกโรงเรียนในสังกัด 100% ในการนี้ขอให้ทุกรร.ส่งชื่อท่านผู้บริหารหรือตัวแทนท่านผู้บริหาร จำนวน 1 คน และครูผู้จะขับเคลื่อน PLC ในโรงเรียน จำนวน 1 คน

            ความคิดเห็นที่ 1

โดย:  โรงเรียนบ้านเสวยซุง
โพสเมื่อวันที่: 19 กรกฎาคม 2560
ไฟล์แนบ:  -
โรงเรียนบ้านเสวยซุง ขอส่งรายชื่อ ผู้อำนวยการโรงเรียนเเละครูเข้าร่วมอบรม PLC คือ 1.นายธราธร พิริยะสุทธิ์ รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเสวยซุง 2.นายสุวัฒน์ ลักษณ์สุชน ครูผู้ทรงคุณค่าฯ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านเสวยซุง

            ความคิดเห็นที่ 2

โดย: ชุมชน 11 วัดสุวรรณประดิษฐ์
โพสเมื่อวันที่: 17 กรกฎาคม 2560
ไฟล์แนบ:  -
สุวรรณประดิษฐ์ 1. นางรัญทม แสงงาม 2. นางหทัย แงวกุดเรือ 3. นางอรวรรณ อนุรักษ์วัฒนะ 4. ผอ.รร.

            ความคิดเห็นที่ 3

โดย: ชุมชน 11 สุวรรณประดิษฐ์
โพสเมื่อวันที่: 18 กรกฎาคม 2560
ไฟล์แนบ:  -
ชุมชน 11 สุวรรณประดิษฐ์ อบรม PLC ส่ง 1.นางอรวรรณ อนุรักษ์วัฒนธรรม 2. นางหทัย แงวกุดเรือ 3. นางรัญทม แสงงาม ครับ

            ความคิดเห็นที่ 4

โดย: ณัฐพงศ์ ชาบาง
โพสเมื่อวันที่: 17 กรกฎาคม 2560
ไฟล์แนบ:  -
โรงเรียนวัดวังแร่...1.นายณธกร วัฒนาจรัสแสง (ผู้อำนวยการโรงเรียน) / 2.นางศศิธร หมื่นอุสาห์ / 3.นางสาวพลับพลึง เสามั่น...เข้าอบรมครับ

            ความคิดเห็นที่ 5

โดย: ณัฐพงศ์ ชาบาง
โพสเมื่อวันที่: 17 กรกฎาคม 2560
ไฟล์แนบ:  -
โรงเรียนวัดวังแร่...1.นายณธกร วัฒนาจรัสแสง (ผู้อำนวยการโรงเรียน) / 2.นางศศิธร หมื่นอุสาห์ / 3.นางสาวพลับพลึง เสามั่น...เข้าอบรมครับ

            ความคิดเห็นที่ 6

โดย: ณัฐพงศ์ ชาบาง
โพสเมื่อวันที่: 17 กรกฎาคม 2560
ไฟล์แนบ:  -
โรงเรียนบ้านหนองแพงพวย..1.นางสุนันทา ข่มอาวุธ (รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียน) / 2.นางสาวสุปราณี แหยมแก้ว...เข้าอบรมครับ

            ความคิดเห็นที่ 7

โดย: ณัฐพงศ์ ชาบาง
โพสเมื่อวันที่: 17 กรกฎาคม 2560
ไฟล์แนบ:  -
โรงเรียนวัดห้วงกระได..1.นางสาวกิติยา ทองแกมนาก (ผู้อำนวยการโรงเรียน) / 2.นางขวัญมนัส พรมเถื่อน...เข้าอบรมครับ

            ความคิดเห็นที่ 8

โดย: ดงโคกขาม
โพสเมื่อวันที่: 18 กรกฎาคม 2560
ไฟล์แนบ:  -
PLC. รร.วัดดงโคกขาม ผอ.วรรณรักษ์ หงษ์ทอง ครูสมาภรณ์ จตุภาพรรณ

            ความคิดเห็นที่ 9

โดย: ธาริณี ธุรการโรงเรียนวัดยางฯ
โพสเมื่อวันที่: 17 กรกฎาคม 2560
ไฟล์แนบ:  -
โรงเรียนวัดยาง(มีมานะวิทยา) ขอส่ง 1.นางวิไลวรรณ เทพภักดี ผู้แทนผู้บริหาร และ 2.นางมยุรี วิจิตรพงษา ครูชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมอบรม PLC ค่ะ

            ความคิดเห็นที่ 10

โดย: ธาริณี ธุรการโรงเรียนวัดยางฯ
โพสเมื่อวันที่: 18 กรกฎาคม 2560
ไฟล์แนบ:  -
โรงเรียนวัดยาง(มีมานะวิทยา) ขอส่งเพิ่มอีก 1 คนค่ะ 3.นางพรทิพย์ วีระกูล ครูชำนาญการพิเศษ

            ความคิดเห็นที่ 11

โดย: ธุรการ
โพสเมื่อวันที่: 18 กรกฎาคม 2560
ไฟล์แนบ:  -
โรงเรียนบ่อวิทยบางระกำ ส่งครูอบรม PLC วันที่ 23 ก.ค. นี้ คือ 1.นางลักษมณ จันทร์แดง 2.นายไพรัตน์ แสงชัย 3.นางสาวบุษราภรร์ สกุลคำ

            ความคิดเห็นที่ 12

โดย: ธุรการโรงเรียนบางระกำ
โพสเมื่อวันที่: 18 กรกฎาคม 2560
ไฟล์แนบ:  -
โรงเรียนบางระกำ ส่ง 1.นางสาวพัชลี เกษโร ครูชำนาญการพิเศษ 2. นางจารุวรรณ บุญมา ครูชำนาญการพิเศษ เข้ารับการอบรมค่ะ

            ความคิดเห็นที่ 13

โดย: ธุรการโรงเรียนวัดสมอแข
โพสเมื่อวันที่: 17 กรกฎาคม 2560
ไฟล์แนบ:  -
โรงเรียนวัดสมอแข ขอส่ง นางแจ่มจิต สุระจิตร์ และ นางสายสมร ดอนสุวรรณ เข้ารับการอบรม

            ความคิดเห็นที่ 14

โดย: นันทาศิริ
โพสเมื่อวันที่: 18 กรกฎาคม 2560
ไฟล์แนบ:  -
โรงเรียนบ้านน้ำดำ 1.นางฐรินดา. โตเขียว. ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำดำ 2.นายสมบัติ. มันตะสูตร. ครู ชำนาญการพิเศษ

            ความคิดเห็นที่ 15

โดย: นางวิจิตรา
โพสเมื่อวันที่: 18 กรกฎาคม 2560
ไฟล์แนบ:  -
โรงเรียนบ้านคลองหนองเหล็ก อบรม PLC นางพรทิพย์ อ่อนดีกุล นางสุพรรณี มั่นมา

            ความคิดเห็นที่ 16

โดย: บึงกระดาน
โพสเมื่อวันที่: 18 กรกฎาคม 2560
ไฟล์แนบ:  -
บึงกระดาน(plc) -น.ส.ภณพร ทองทรัพย์ -นางวริษา แย้มเสมอ

            ความคิดเห็นที่ 17

โดย: บ่อวิทยบางระกำ
โพสเมื่อวันที่: 18 กรกฎาคม 2560
ไฟล์แนบ:  -
รร บ่อวิทย์ขอส่งครุอบรม 3 ท่านนะคะ

            ความคิดเห็นที่ 18

โดย: บ้านหนองหัวยาง
โพสเมื่อวันที่: 17 กรกฎาคม 2560
ไฟล์แนบ:  -
บ้านหนองหัวยาง 1. นายเรือง คำดี 2. นางธมลวรรณ ตระกูลฤกษ์ชัย

            ความคิดเห็นที่ 19

โดย: พจน์ระวี ธุรการ
โพสเมื่อวันที่: 18 กรกฎาคม 2560
ไฟล์แนบ:  -
โรงเรียนวัดหนองพะยอม 1.นางสาวพัชรินทร์ โลราช 2.นางสาวพรพิศ เสือชาวนา 3.นางสมใจ นุ่มนิ่ม

            ความคิดเห็นที่ 20

โดย: พีระพล พูลทวี
โพสเมื่อวันที่: 18 กรกฎาคม 2560
ไฟล์แนบ:  -
โรงเรียนวัดธรรมเกษตร(เกษตรานุเคราะห์) 1.นางนฤมล ศิริวัฒนไพบูลย์ 2.นางศุภวรรณ คงเปี่ยม

            ความคิดเห็นที่ 21

โดย: พีระพล พูลทวี
โพสเมื่อวันที่: 19 กรกฎาคม 2560
ไฟล์แนบ:  -
โรงเรียนวัดแหลมโพธิ์ ๑.นางสุกัญญา เดียวสุรินทร์ ๒.นางเฉลิมรัตน์ ยาวขันแก้ว ๓.นางภัทรียา ยิ้มแย้ม

            ความคิดเห็นที่ 22

โดย: ร.ร บ้านปลักแรด
โพสเมื่อวันที่: 18 กรกฎาคม 2560
ไฟล์แนบ:  -
ร.ร บ้านปลักแรด นายกิตติพงษ้ . พันมา นางบุญเย็น ทองป่าคาย

            ความคิดเห็นที่ 23

โดย: ร.ร.นิคมบางระกำ4ฯ
โพสเมื่อวันที่: 18 กรกฎาคม 2560
ไฟล์แนบ:  -
ร.ร.นิคมบางระกำ 4(บางระกำชนูปถัมภ์) 1.นางสาวมยุรี ขวบสันเทียะ ผอ. 2.นางสาวณภัทร สมบูรณ์ ครู

            ความคิดเห็นที่ 24

โดย: ร.ร.บ้านคลองน้ำเย็น
โพสเมื่อวันที่: 18 กรกฎาคม 2560
ไฟล์แนบ:  -
โรงเรียนบ้านคลองน้ำเย็น ขอส่งรายชื่อผู้เข้าอบรมดังนี้ 1.นางบุปผา ทองน้อย (ผอ.) 2.นางสาวนันทิยา รอดเทศ (ครู) 3.นางพิณฑิญา ขำอ่อน(ครู)

            ความคิดเห็นที่ 25

โดย: ร.ร.บ้านตระแบกงาม
โพสเมื่อวันที่: 17 กรกฎาคม 2560
ไฟล์แนบ:  -
ร.ร.บ้านตระแบกงาม นายสุภาพ อินทุภูติ ผอ.ร.ร./นางสาวชญากานต์ บ่มผิว ครูผู้ช่วย

            ความคิดเห็นที่ 26

โดย: ร.ร.บ้านตะโม่ประชาสรรค์
โพสเมื่อวันที่: 18 กรกฎาคม 2560
ไฟล์แนบ:  -
โรงเรียนบ้านตะโม่ประชาสรรค์ ส่งรายชื่อ อบรม PLC 1.นางสร้อย จาดเปรม 2.นางกันยารัตน์ อินทรสัมพันธ์ 3.นางสาวสุภารัตน์ ห่านตระกูล 4. นางสาวอัจฉรา ธรรมากุลวิรักษ์ 5. นางสาวอินทิรา จงจิตร 6. นางสาวธนาภรณ์ คำมา 7. นางสาวเบญจมาศ นุวรณ์

            ความคิดเห็นที่ 27

โดย: ร.ร.บ้านนาชักหวาย
โพสเมื่อวันที่: 18 กรกฎาคม 2560
ไฟล์แนบ:  -
อบรมPLC ร.ร.บ้านนาชักหวาย นายพิเชษฐ์ ทองดอนแฝง ครั

            ความคิดเห็นที่ 28

โดย: ร.ร.บ้านย่านใหญ่
โพสเมื่อวันที่: 18 กรกฎาคม 2560
ไฟล์แนบ:  -
PLC ร.ร.บ้านย่านใหญ่ 1.นางสาวรุ่งลักษณ์ สารถี 2.นางวัลภา นุสิทธิ์

            ความคิดเห็นที่ 29

โดย: ร.ร.วัดจอมทอง
โพสเมื่อวันที่: 17 กรกฎาคม 2560
ไฟล์แนบ:  -
รร.วัดจอมทอง นางนิตยา ท้าวฮ้าย ตัวแทนผู้บริหาร นางศศิธร สมบุญมี ครูชำนาญการพิเศษและนางถิรมาส ธเนศจินดารัตน์ ครูชำนาญการ

            ความคิดเห็นที่ 30

โดย: ร.ร.วัดจอมทอง
โพสเมื่อวันที่: 17 กรกฎาคม 2560
ไฟล์แนบ:  -
รร.วัดจอมทอง นางนิตยา ท้าวฮ้าย ตัวแทนผู้บริหาร นางศศิธร สมบุญมี ครูชำนาญการพิเศษและนางถิรมาส ธเนศจินดารัตน์ ครูชำนาญการ

            ความคิดเห็นที่ 31

โดย: ร.ร.วัดบางทรายฯ
โพสเมื่อวันที่: 17 กรกฎาคม 2560
ไฟล์แนบ:  -
ร.ร.วัดบางทรายฯ จำนวน 2 คน นายสุวัฒน์ ศิริลักษณ์ นางเพราพรรณ จูเมฆา

            ความคิดเห็นที่ 32

โดย: ร.ร.วัดบึงพระ
โพสเมื่อวันที่: 18 กรกฎาคม 2560
ไฟล์แนบ:  -
ร.ร.วัดบึงพระ ส่ง1.นางสาวเฟื่องฟ้า พรหมนิพนธ์ 2.นางวิจิตร สมเงิน เข้าอบรม

            ความคิดเห็นที่ 33

โดย: ร.ร.วัดบึงพระ-
โพสเมื่อวันที่: 19 กรกฎาคม 2560
ไฟล์แนบ:  -
แก้ไขรายชื่ออบรม ร.ร.วัดบึงพระ 1.นางฐิติพร พิพิธภักดี(ผอ.) 2.นางวิจิตร สมเงิน(ครู)

            ความคิดเห็นที่ 34

โดย: ร.ร.วัดบ้านดง
โพสเมื่อวันที่: 18 กรกฎาคม 2560
ไฟล์แนบ:  -
ร.ร.วัดบ้านดง (1)นายชาญณรงค์ รอดทิม (2)นายวิทวัส เณรหลำ

            ความคิดเห็นที่ 35

โดย: ร.ร.วัดวังเป็ด
โพสเมื่อวันที่: 18 กรกฎาคม 2560
ไฟล์แนบ:  -
อบรมPLC ร.ร.วัดวังเป็ด 1.นางวัชราภรณ์ ดวงตาดำ 2.นางอินทิรา เหลาเกลี้ยง

            ความคิดเห็นที่ 36

โดย: รร วังอิทก
โพสเมื่อวันที่: 18 กรกฎาคม 2560
ไฟล์แนบ:  -
plc รร วังอิทก 1นายบัณฑิตย์ มณีพันธุ์ 2 นางนเรนธร พยอมหวล

            ความคิดเห็นที่ 37

โดย: รร.ชุมชน1วัดสะกัดน้ำมัน
โพสเมื่อวันที่: 18 กรกฎาคม 2560
ไฟล์แนบ:  -
รร.ชุมชน1วัดสะกัดน้ำมัน นายรังสฤษฏ์ อ้วนวิจิตร น.ส.สุวรรณะ ประมาณ

            ความคิดเห็นที่ 38

โดย: รร.ชุมชนที่14 วัดดอนทอง
โพสเมื่อวันที่: 18 กรกฎาคม 2560
ไฟล์แนบ:  -
PCL รร.ชุมชนที่14วัดดอนทอง 1. นางอัจฉราวดี ร้อนตัว 2. นางคัชรินทร์ หอมสอาด

            ความคิดเห็นที่ 39

โดย: รร.นิคม 1
โพสเมื่อวันที่: 18 กรกฎาคม 2560
ไฟล์แนบ:  -
นิคมบางระกำ 1 นายประสบโชค อยู่เต่. นางสุขเนตร สุวรรณพิทักษ์ อบรม PLC. ที่สหกรณ์ ครับ

            ความคิดเห็นที่ 40

โดย: รร.บ้านคุยยาง
โพสเมื่อวันที่: 18 กรกฎาคม 2560
ไฟล์แนบ:  -
รร.บ้านคุยยาง นางพิกุลทอง อ้นชาวนา (ผอ) นางพรทิพย์ พวงทอง นางสาวหทัยรัตน์ อำไพรพิศ ค่ะ

            ความคิดเห็นที่ 41

โดย: รร.บ้านดงยาง
โพสเมื่อวันที่: 18 กรกฎาคม 2560
ไฟล์แนบ:  -
เพิ่มอีก 1 คน

            ความคิดเห็นที่ 42

โดย: รร.บ้านท่านางงาม
โพสเมื่อวันที่: 18 กรกฎาคม 2560
ไฟล์แนบ:  -
รร.บ้านท่านางงาม ส่ง นายวาณิช คล้าายผา (ผอ.) นางนฤพัทธ พุทธประเสริฐ (ครูชำนาญการพิเศษ) ค่ะ

            ความคิดเห็นที่ 43

โดย: รร.บ้านท่านางงาม
โพสเมื่อวันที่: 18 กรกฎาคม 2560
ไฟล์แนบ:  -
รร.บ้านท่านางงาม ส่ง นายวาณิช คล้าายผา (ผอ.) นางนฤพัทธ พุทธประเสริฐ (ครูชำนาญการพิเศษ) ค่ะ

            ความคิดเห็นที่ 44

โดย: รร.บ้านท่านางงาม
โพสเมื่อวันที่: 18 กรกฎาคม 2560
ไฟล์แนบ:  -
รร.บ้านท่านางงาม ส่ง นายวาณิช คล้าายผา (ผอ.) นางนฤพัทธ พุทธประเสริฐ (ครูชำนาญการพิเศษ) ค่ะ

            ความคิดเห็นที่ 45

โดย: รร.บ้านวังยาง
โพสเมื่อวันที่: 17 กรกฎาคม 2560
ไฟล์แนบ:  -
น.ส.เมธารัศมิ์ วิจิตรเมธานนท์ ผอ.รร./ น.ส.ไพลิน ลอกล้า ครู ค.ศ.11

            ความคิดเห็นที่ 46

โดย: รร.บ้านหนองไผ่
โพสเมื่อวันที่: 18 กรกฎาคม 2560
ไฟล์แนบ:  -
รร.บ้านหนองไผ่ ส่ง 1.นายเดือน คำสีสังข์ 2.นางสุภัสสรา เกตุดี

            ความคิดเห็นที่ 47

โดย: รร.บ้านหินลาด
โพสเมื่อวันที่: 18 กรกฎาคม 2560
ไฟล์แนบ:  -
หินลาด ผอ.สหชัยมงคล หายหัดถี น.ส.อัจฉรา ยอยยิ้ม นางภูริณี ภู่ระหงษ์

            ความคิดเห็นที่ 48

โดย: รร.บ้านเรียงกระดก
โพสเมื่อวันที่: 18 กรกฎาคม 2560
ไฟล์แนบ:  -
1. นางสุนีย์ สายทอง 2.นายจุฬา แก้งบูโฮม

            ความคิดเห็นที่ 49

โดย: รร.ประดู่มะค่าฯ
โพสเมื่อวันที่: 18 กรกฎาคม 2560
ไฟล์แนบ:  -
ร.ร.ประดู่มะค่าประชาสรรค์ส่งครูอบรมplc 1.นางพรทิพย์มีพยุง2.นางอำภาพรเขื่อนแก้วค่ะ

            ความคิดเห็นที่ 50

โดย: รร.ร้องยุ้งข้าว
โพสเมื่อวันที่: 18 กรกฎาคม 2560
ไฟล์แนบ:  -
1.นางยุพิน ชื่นอารมณ์ 2.นางจันทร์ทิพย์ ไตรวจริยา 3.นางชมัยภรณ์ บัวระบัดทอง

            ความคิดเห็นที่ 51

โดย: รร.วัดจอมทอง
โพสเมื่อวันที่: 17 กรกฎาคม 2560
ไฟล์แนบ:  -
รร.วัดจอมทอง นางนิตยา ท้าวฮ้าย ตัวแทนผู้บริหาร นางศศิธร สมบุญมี ครูชำนาญการพิเศษ นางถิรมาส ธเนศจินดารัตน์ ครูชำนาญการ

            ความคิดเห็นที่ 52

โดย: รร.วัดดงโคกขาม
โพสเมื่อวันที่: 18 กรกฎาคม 2560
ไฟล์แนบ:  -
PLC. รร.วัดดงโคกขาม ผอ.วรรณรักษ์ หงษ์ทอง ครูสมาภรณ์ จตุภาพรรณ

            ความคิดเห็นที่ 53

โดย: รร.วัดบึงกอก
โพสเมื่อวันที่: 18 กรกฎาคม 2560
ไฟล์แนบ:  -
เพิ่ม อีก 1 คน นายมานิต รอดมณี

            ความคิดเห็นที่ 54

โดย: รร.วัดพรหมเกษร
โพสเมื่อวันที่: 18 กรกฎาคม 2560
ไฟล์แนบ:  -
รร.วัดพรหมเกษร ส่งรายชื่อใหม่ 1.นายวิสูตร แซ่ตัน ครูคศ.2 2.นายสำลิด มีเพชร ครูคศ.1

            ความคิดเห็นที่ 55

โดย: รร.วัดอรัญญิก
โพสเมื่อวันที่: 17 กรกฎาคม 2560
ไฟล์แนบ:  -
ส่ง 3 คน

            ความคิดเห็นที่ 56

โดย: รร.หนองพะยอม
โพสเมื่อวันที่: 18 กรกฎาคม 2560
ไฟล์แนบ:  -
รายชื่อ ครับ 1.น.ส.พรพิศ เสือชาวนา 2.น.ส.พัชรินทร์ โลราช 3.นางสมใจ นุ่มนิ่ม

            ความคิดเห็นที่ 57

โดย: รร.โปร่งหม้อข้าว
โพสเมื่อวันที่: 17 กรกฎาคม 2560
ไฟล์แนบ:  -
โป่งหม้อข้าวส่งครู2คน/รวมผมเป็น3คนครับ(PlC)

            ความคิดเห็นที่ 58

โดย: วัดคุยขวาง
โพสเมื่อวันที่: 18 กรกฎาคม 2560
ไฟล์แนบ:  -
โรงเรียนวัดคุยขวาง 1. นายเทวินทร์ บัวแย้ม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคุยขวาง 2.นายวรากร ถมยา ครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดคุยขวาง

            ความคิดเห็นที่ 59

โดย: วัดจุฬามณี
โพสเมื่อวันที่: 17 กรกฎาคม 2560
ไฟล์แนบ:  -
2 คน ผอ.ระเบียบ สุวรรณ นางสาวกิตติมา พ่วงเฟื่อง นางธนภร แสงซื่อค่ะ

            ความคิดเห็นที่ 60

โดย: สะพานที่ 3
โพสเมื่อวันที่: 17 กรกฎาคม 2560
ไฟล์แนบ:  -
รร.สะพาน 3 จำนวน 3 คน นางดลนภา ท้วมยัง นางพเยาว์ ลีลา นางเพชรณี ประจันบาน

            ความคิดเห็นที่ 61

โดย: อำพล บัวดิษฐ์
โพสเมื่อวันที่: 19 กรกฎาคม 2560
ไฟล์แนบ:  -
โรงเรียนวัดดอนอภัยส่งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม1.นายอำพล บัวดิษฐ์(แทนผู้อำนวยการ)2.นางสาวธิดาวดี รัตนอินทร์(ผู้แทนครู)

            ความคิดเห็นที่ 62

โดย: โรงเรียนคลองวัดไร่
โพสเมื่อวันที่: 19 กรกฎาคม 2560
ไฟล์แนบ:  -
1. นางคนึงรัตน์ ลาโพธิ์ 2.นางสาวภัททิรา พุมมา

            ความคิดเห็นที่ 63

โดย: โรงเรียนจ่าการบุญ
โพสเมื่อวันที่: 18 กรกฎาคม 2560
ไฟล์แนบ:  -
โรงเรียนจ่าการบุญ ขอส่ง 1.นายศิลา รินศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียน 2.นายสุรศักดิ์ ทรัพย์ศรี 3.นางสาวเพ็ญพิมล หวันวรพัฒน์ เข้าร่วมอบรม PLC ค่ะ

            ความคิดเห็นที่ 64

โดย: โรงเรียนชุมชนที่ 14 วัดดอนทอง
โพสเมื่อวันที่: 18 กรกฎาคม 2560
ไฟล์แนบ:  -
โรงเรียนชุมชนที่ 14 วัดดอนทอง ขอส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม PLC ดังนี้ 1.นางคัชรินทร์ หอมสอาด ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ 2.นางอัจฉราวดี น้อยตั้ง ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

            ความคิดเห็นที่ 65

โดย: โรงเรียนนิคมบางระกำ 2
โพสเมื่อวันที่: 18 กรกฎาคม 2560
ไฟล์แนบ:  -
1.นางสุพรรณี มณฑาทิพย์ ครู คศ.1 2.นางสาวนุชรี วงค์แก้ว ครู คศ.1 อบรม PLC คะ

            ความคิดเห็นที่ 66

โดย: โรงเรียนนิคมบางระกำ 6
โพสเมื่อวันที่: 18 กรกฎาคม 2560
ไฟล์แนบ:  -
โรงเรียนนิคมบางระกำ6 นายสุรเชษฐ์ มุกสุวรรณ และนางสาวพิมจันทร์ ตุ่นสังข์ อบรมPLCครับ

            ความคิดเห็นที่ 67

โดย: โรงเรียนนิคมบางระกำ๘(หนองปลวก)
โพสเมื่อวันที่: 20 กรกฎาคม 2560
ไฟล์แนบ:  -
รายชื่อผู้อบรมPLC 1.นางวราภรณ์ จันพรมมิน 2.นางสาวปัณณพร เดชขจร

            ความคิดเห็นที่ 68

โดย: โรงเรียนบ้านกรุงกรัก
โพสเมื่อวันที่: 18 กรกฎาคม 2560
ไฟล์แนบ:  -
โรงเรียนบ้านกรุงกรัก1.นายอำนาจ หนันตา ผู้อำนวยการโรงเรียน 2.นางจรัสลักษณ์ จ้อยสูงเนิน

            ความคิดเห็นที่ 69

โดย: โรงเรียนบ้านคลองเตย
โพสเมื่อวันที่: 18 กรกฎาคม 2560
ไฟล์แนบ:  -
โรงเรียนบ้านคลองเตย ส่งครูอบรม PLC วันที่ 23 ก.ค. 2560 นี้ คือ 1. นายธวัชชัย ลอยพูน ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ 2. นางกาญจนา ลอยพูน ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

            ความคิดเห็นที่ 70

โดย: โรงเรียนบ้านคุยมะตูม
โพสเมื่อวันที่: 18 กรกฎาคม 2560
ไฟล์แนบ:  -
โรงเรียนบ้านคุยมะตูม ขอส่งรายชื่อ ผู้อำนวยการโรงเรียนเเละครูเข้าร่วมอบรม PLC คือ 1.นายชนพัฒน์ เห็มทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคุยมะตูม 2.นางยุพิน กองเสียงสังข์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านคุยมะตูม

            ความคิดเห็นที่ 71

โดย: โรงเรียนบ้านท่าไม้งาม
โพสเมื่อวันที่: 18 กรกฎาคม 2560
ไฟล์แนบ:  -
โรงเรียนบ้านท่าไม้งาม ขอส่งรายชือเขาอบรมดังนี้ 1. นายวัชระ อินวิเชียร 2. นางสาวเกศสุดา มาแจ้ง 3. นางดาริน แก้วเพชร 4. นางสาววัชรา ปานแก้ว

            ความคิดเห็นที่ 72

โดย: โรงเรียนบ้านบัวจันทร์
โพสเมื่อวันที่: 18 กรกฎาคม 2560
ไฟล์แนบ:  -
โรงเรียนบ้านบัวจันทร์ ส่งรายชื่อ ผู้อำนวยการโรงเรียนเเละครูเข้าร่วมอบรม PLC คือ 1.นายวิเชียร ทองหล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบัวจันทร์ 2.นางสาวกนกพร เหมทอง ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านบัวจันทร์

            ความคิดเห็นที่ 73

โดย: โรงเรียนบ้านบางแก้ว
โพสเมื่อวันที่: 18 กรกฎาคม 2560
ไฟล์แนบ:  -
โรงเรียนบ้านบางแก้ว 1.ว่าที่ร.ต.ธเนตร ทองสนิท 2. นางสมร สายอุปราช

            ความคิดเห็นที่ 74

โดย: โรงเรียนบ้านบางแก้ว
โพสเมื่อวันที่: 18 กรกฎาคม 2560
ไฟล์แนบ:  -
โรงเรียนบ้านบางแก้ว 1.ว่าที่ร.ต.ธเนตร ทองสนิท 2. นางสมร สายอุปราช

            ความคิดเห็นที่ 75

โดย: โรงเรียนบ้านประดาประชาราษฎร์
โพสเมื่อวันที่: 19 กรกฎาคม 2560
ไฟล์แนบ:  -
โรงเรียนบ้านประดาประชาราษฎร์ ขอส่งรายชื่อ ผู้อำนวยการโรงเรียนเเละครูเข้าร่วมอบรม PLC คือ 1.นายสุรัตน์ หาแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านประดาประชาราษฎร์ 2.นางสิริญาพร มากพันธ์ธนนพ ครูผู้ทรงคุณค่าฯ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านประดาประชาราษฎร์

            ความคิดเห็นที่ 76

โดย: โรงเรียนบ้านป่า(บิลอาสาประชาสรรค์)
โพสเมื่อวันที่: 18 กรกฎาคม 2560
ไฟล์แนบ:  -
โรงเรียนบ้านป่า(บิลอาสาประชาสรรค์) แจ้งรายชื่อเข้ารับการอบรมดังนี้ 1. นางละม้าย อินพิทักษ์ 2. นางวรรณวนิดา เกษหอม 3. นางทองอุไร เขียวแก้ว 4. นางสาวบุญชนก ราชิวงศ์

            ความคิดเห็นที่ 77

โดย: โรงเรียนบ้านพลายชุมพล
โพสเมื่อวันที่: 18 กรกฎาคม 2560
ไฟล์แนบ:  -
**ขอแก้ไขค่ะ โรงเรียนบ้านพลายชุมพล ขอส่ง 1.นางทองเริ่ม คงกระจ่าง (ตัวแทนผู้บริหาร) 2.นายมานะ เพาะเจริญ เข้าอบรมค่ะ

            ความคิดเห็นที่ 78

โดย: โรงเรียนบ้านพันเสา
โพสเมื่อวันที่: 20 กรกฎาคม 2560
ไฟล์แนบ:  -
โรงเรียนบ้านพันเสา ขอส่งชื่อ 1.นายเสริมเกียรติ มีแหยม (ตัวแทน ผอ.) 2.นางสาวกนกวรรณ ยมจันทร์

            ความคิดเห็นที่ 79

โดย: โรงเรียนบ้านสะอักฯ
โพสเมื่อวันที่: 18 กรกฎาคม 2560
ไฟล์แนบ:  -
โรงเรียนบ้านสะอักฯ นายเทอดพงษ์ มีช้าง น.ส.กัญญาณี สอนทอง

            ความคิดเห็นที่ 80

โดย: โรงเรียนบ้านหนองกรับ
โพสเมื่อวันที่: 17 กรกฎาคม 2560
ไฟล์แนบ:  -
โรงเรียนบ้านหนองกรับ 1. นางวัชรินทร์ สิงหะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกรับ 2.นางสาวกนิฐตา เพ็งละมูล ครูโรงเรียนบ้านหนองกรับ

            ความคิดเห็นที่ 81

โดย: โรงเรียนบ้านหนองกรับ
โพสเมื่อวันที่: 17 กรกฎาคม 2560
ไฟล์แนบ:  -
โรงเรียนบ้านหนองกรับ 1. นางวัชรินทร์ สิงหะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกรับ 2.นางสาวกนิฐตา เพ็งละมูล ครูโรงเรียนบ้านหนองกรับ

            ความคิดเห็นที่ 82

โดย: โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน
โพสเมื่อวันที่: 18 กรกฎาคม 2560
ไฟล์แนบ:  -
โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน 1. นายปรเมธ สมบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองตะเคียน 2.นายจักรเพชร แสงคล้า ครูโรงเรียนบ้านหนองตะเคียน

            ความคิดเห็นที่ 83

โดย: โรงเรียนบ้านหนองนากวางอั้น
โพสเมื่อวันที่: 18 กรกฎาคม 2560
ไฟล์แนบ:  -
โรงเรียนบ้านหนองนากวางอั้น แจ้งส่งรายชื่อผู้เข้าอบรมดังนี้ 1.นางปรัศนีพร รอดคำดี 2.นางสาวพัชรา กันสุข ครับ

            ความคิดเห็นที่ 84

โดย: โรงเรียนบ้านหนองแขม
โพสเมื่อวันที่: 17 กรกฎาคม 2560
ไฟล์แนบ:  -
โรงเรียนบ้านหนองแขม 1.นายพฤษภา แก้วภู่ ผอ.โรงเรียน 2.นางสริยา เริงเขตรกรณ์ ครูคศ.2

            ความคิดเห็นที่ 85

โดย: โรงเรียนบ้านหัววัง
โพสเมื่อวันที่: 18 กรกฎาคม 2560
ไฟล์แนบ:  -
โรงเรียนบ้านหัววังกร่าง ขอส่งรายชื่อผู้อบรม PLCสู่สถานศึกษาให้กับทุกโรงเรียน จำนวน ๒ ท่าน ๑. นางสุพินดา ตรีสงค์ ๒. นางพิศมัย เสือเดช

            ความคิดเห็นที่ 86

โดย: โรงเรียนบ้านใหม่คลองเจริญ
โพสเมื่อวันที่: 18 กรกฎาคม 2560
ไฟล์แนบ:  -
โรงเรียนบ้านใหม่คลองเจริญ 1. นางเรณู ทองคำมา(รักษาราชการผู้อำนวยการโรงเรียน) 2. นางสาวธนัชพร วันเพ็ง เข้าอบนม

            ความคิดเห็นที่ 87

โดย: โรงเรียนบ้านใหม่เจริญธรรม
โพสเมื่อวันที่: 18 กรกฎาคม 2560
ไฟล์แนบ:  -
นายศรีทน ละม่อมและนายพีระชาติ วงษ์ไพบูลย์ อบรม PLC

            ความคิดเห็นที่ 88

โดย: โรงเรียนวัดกรมธรรม์
โพสเมื่อวันที่: 18 กรกฎาคม 2560
ไฟล์แนบ:  -
โรงเรียนวัดกรมธรรม์ ส่ง นายสรศักดิ์ ฉิมศรี ผู้อำนวบการโรงเรียน และ นางชุติมา นิรมล ครูชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมอบรมค่ะ

            ความคิดเห็นที่ 89

โดย: โรงเรียนวัดกรับพวง
โพสเมื่อวันที่: 17 กรกฎาคม 2560
ไฟล์แนบ:  -
โรงเรียนวัดกรับพวง ส่ง 1.นางกุลนภา ฤทธิเกรียง กับ 2.นางกฤติกา ชัยรัตนศักดา เข้ารับการอบรมครับ

            ความคิดเห็นที่ 90

โดย: โรงเรียนวัดกรับพวง
โพสเมื่อวันที่: 18 กรกฎาคม 2560
ไฟล์แนบ:  -
จากความคิดเห็นที่ 20 โรงเรียนวัดกรับพวงขอแก้ไขรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมดังนี้ครับ เดิม นางกุลนภา ฤทธิเกรียง เปลี่ยนเป็น นางสาวมนทร์นวรินทร์ สังกัดทองครับ นอกนั้นคงเดิม ขอบคุณครับ

            ความคิดเห็นที่ 91

โดย: โรงเรียนวัดกลางสุริยวงศ์
โพสเมื่อวันที่: 18 กรกฎาคม 2560
ไฟล์แนบ:  -
รร.วัดกลางสุริยวงศ์ ส่ง นางธฤดี สิงห์ลอ เข้าร่วมอบรม ค่ะ

            ความคิดเห็นที่ 92

โดย: โรงเรียนวัดคุยม่วง
โพสเมื่อวันที่: 18 กรกฎาคม 2560
ไฟล์แนบ:  -
1. นายราวิน ชาแดงวงค์ แทนผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคุยม่วง 2. นางพิมลพรรณ ทับทิมทอง ครูผู้ช่วย

            ความคิดเห็นที่ 93

โดย: โรงเรียนวัดคุ้งวารี ฯ
โพสเมื่อวันที่: 18 กรกฎาคม 2560
ไฟล์แนบ:  -
โรงเรียนวัดคุ้งวารี ฯ 1. นายวิวัฒน์ พิพัฒน์ศาสตร์ ผอ.ร.ร. 2. นายธีระ บุญเกิดกูล ครู คศ.3

            ความคิดเห็นที่ 94

โดย: โรงเรียนวัดคุ้งวารี ฯ
โพสเมื่อวันที่: 18 กรกฎาคม 2560
ไฟล์แนบ:  -
โรงเรียนวัดคุ้งวารี ฯ 1. นายวิวัฒน์ พิพัฒน์ศาสตร์ ผอ.ร.ร. 2. นายธีระ บุญเกิดกูล ครู คศ.3

            ความคิดเห็นที่ 95

โดย: โรงเรียนวัดจอมทอง
โพสเมื่อวันที่: 18 กรกฎาคม 2560
ไฟล์แนบ:  -
โรงเรียนวัดจอมทอง ขอส่ง 1.นางทองเริ่ม คงกระจ่าง (ตัวแทนผู้บริหาร) 2.นายมานะ เพาะเจริญ เข้าอบรมค่ะ

            ความคิดเห็นที่ 96

โดย: โรงเรียนวัดทุ่งชา
โพสเมื่อวันที่: 18 กรกฎาคม 2560
ไฟล์แนบ:  -
โรงเรียนวัดทุ่งชา นายทองแดง มาดิษฐ์ น.ส.สุธัญรัตน์ ใจขันธ์

            ความคิดเห็นที่ 97

โดย: โรงเรียนวัดบึงกอก
โพสเมื่อวันที่: 18 กรกฎาคม 2560
ไฟล์แนบ:  -
โรงเรียนวัดบึงกอก ส่ง 1.นางสำเนียง พ่วงท่าโก 2.นางศิริวรรณ เมฆไตรรัตน์ เข้าอบรมค่ะ

            ความคิดเห็นที่ 98

โดย: โรงเรียนวัดบึงบอน
โพสเมื่อวันที่: 18 กรกฎาคม 2560
ไฟล์แนบ:  -
ส่งนายเกื้อ. ไกรดี ผอ.โรงเรียนและน.ส.สิรินทร์รัตน์ หมีนิ่ม ครับ

            ความคิดเห็นที่ 99

โดย: โรงเรียนวัดบ้านดง
โพสเมื่อวันที่: 18 กรกฎาคม 2560
ไฟล์แนบ:  -
โรงเรียนวัดบ้านดง ขอส่ง 1.นายชาญณรงค์ รอดทิม 2. นายวิทวัส เณรหลำ เข้าอบรมค่ะ

            ความคิดเห็นที่ 100

โดย: โรงเรียนวัดบ้านใหม่
โพสเมื่อวันที่: 18 กรกฎาคม 2560
ไฟล์แนบ:  -
โรงเรียนวัดบ้านใหม่ ขอส่ง 1. นางกันยา ขำระหงษ์ 2. นางสาวปิยาภรณ์ ไก่แก้ว เข้าอบรม

            ความคิดเห็นที่ 101

โดย: โรงเรียนวัดปรือกระเทียม
โพสเมื่อวันที่: 18 กรกฎาคม 2560
ไฟล์แนบ:  -
โรงเรียนวัดปรือกระเทียม อบรม PLC ส่ง 1.นางอรสา กางทะวร 2. นางสาวนิตยา พันธ์จันทร์

            ความคิดเห็นที่ 102

โดย: โรงเรียนวัดปากพิงตะวันตก
โพสเมื่อวันที่: 18 กรกฎาคม 2560
ไฟล์แนบ:  -
อบรม PLC โรงเรียนวัดปากพิงตะวันตก ขอส่ง 1. นางอนงค์เยาว์ ภาษิต ครูชำนาญการ 2. นางชุติกาญจน์ แสงสาย ครู

            ความคิดเห็นที่ 103

โดย: โรงเรียนวัดยางแขวนอู่
โพสเมื่อวันที่: 18 กรกฎาคม 2560
ไฟล์แนบ:  -
อบรมPLC โรงเรียนวัดยางแขวนอู่ส่ง นางนรัตน์ สิงห์คงกับ นายพงษ์ดนัย พิณชนะ

            ความคิดเห็นที่ 104

โดย: โรงเรียนวัดศรีรัตนาราม
โพสเมื่อวันที่: 18 กรกฎาคม 2560
ไฟล์แนบ:  -
โรงเรียนวัดศรีรัตนาราม นางสุภาวดี วงศ์ดิษฐ์สกุล นางขวัญเรือน มาทอง

            ความคิดเห็นที่ 105

โดย: โรงเรียนวัดศรีวนาราม
โพสเมื่อวันที่: 18 กรกฎาคม 2560
ไฟล์แนบ:  -
โรงเรียนวัดศรีวนาราม ขอส่ง นายเพชร มะลิพรม (ผู้อำนวบการโรงเรียน) และ นางพนิดา ทิวาพัฒน์ เข้ารับการอบรม

            ความคิดเห็นที่ 106

โดย: โรงเรียนวัดสระโคล่
โพสเมื่อวันที่: 18 กรกฎาคม 2560
ไฟล์แนบ:  -
โรงเรียนวัดสระโคล่ ขอส่งรายชื่อเข้าอบรมดังนี้ 1. นางพนมรุ้ง แพทย์ไชโย2.นางรัชดาภรณ์ อังคะพนมไพร

            ความคิดเห็นที่ 107

โดย: โรงเรียนวัดหนองขานาง
โพสเมื่อวันที่: 18 กรกฎาคม 2560
ไฟล์แนบ:  -
โรงเรียนวัดหนองขานาง ขอส่ง 1.นายประกาศิต ปาละวงศ์ 2.นางฉวิตาพิมพ์สุข เข้าอบรมครับ

            ความคิดเห็นที่ 108

โดย: โรงเรียนวัดหนองอ้อ
โพสเมื่อวันที่: 18 กรกฎาคม 2560
ไฟล์แนบ:  -
โรงเรียนวัดหนองอ้อ ขอส่ง 1.นายประสงค์ เอกอนันตไชย 2.นางสาวจจิมาภร สุทธานิโลบล เข้าอบรมค่ะ

            ความคิดเห็นที่ 109

โดย: โรงเรียนวัดอรัญญิก
โพสเมื่อวันที่: 19 กรกฎาคม 2560
ไฟล์แนบ:  -
โรงเรียนวัดอรัญญิก ขอส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม 1.นางพรทิพย์ รอบจังหวัด แทนผู้อำนวยการ 2.นางสาวจินตนา พ่วงศร ครู

            ความคิดเห็นที่ 110

โดย: โรงเรียนวัดเนินมะคึก
โพสเมื่อวันที่: 18 กรกฎาคม 2560
ไฟล์แนบ:  -
โรงเรียนวัดเนินมะคึก ส่ง นายชัยพร โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวเหมวรรณ เอี่ยมสาย ครูชำนาญการพิเศษ และนางสาวศรสวรรค์ พานซ้าย เข้าร่วมอบรมค่ะ

            ความคิดเห็นที่ 111

โดย: โรงเรียนวัดแตน
โพสเมื่อวันที่: 18 กรกฎาคม 2560
ไฟล์แนบ:  -
โรงเรียนวัดแตน ส่ง นายโสภณ เขียวแต้ม ผู้อำนวยการโรงเรียน และนางสาวสาวิตรี วัยฉิมพลี ครูชำนาญการ เข้าอบรมค่ะ

            ความคิดเห็นที่ 112

โดย: โรงเรียนวัดแหลมเจดีย์
โพสเมื่อวันที่: 18 กรกฎาคม 2560
ไฟล์แนบ:  -
บุคลากรเข้ารับการอบรม คือ 1.นางจินตนา สุกใส ครูชำนาญการโรงเรี่ยนวัดแหลมเจดีย์ 2.นางสร้อยทอง อัตตโน ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนวัดแหลมเจดีย์

            ความคิดเห็นที่ 113

โดย: โรงเรียนวัดโพธิญาณฯ
โพสเมื่อวันที่: 18 กรกฎาคม 2560
ไฟล์แนบ:  -
โรงเรียนวัดโพธิญาณ ขอส่งรายชื่อเข้าร่วมอบรม 1. นางศรันยา ชัยกิจ ผู้อำนวยการ 2.นางสาวทิพวัน ศรีโสภา ครู 3.นายณวัศ บันชาโต ครู

            ความคิดเห็นที่ 114

โดย: โรงเรียนวัดไผ่ค่อมฯ
โพสเมื่อวันที่: 18 กรกฎาคม 2560
ไฟล์แนบ:  -
โรงเรียนวัดไผ่ค่อม(แพร-ประชาอุปถัมภ์) ชอส่ง 1.นายประจวบ เจริญภัทราวุฒิ 2. นางไพรวัลย์ ศรีสัตนา เข้าอบรม

            ความคิดเห็นที่ 115

โดย: โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘ (บ้านมะขามสูง)
โพสเมื่อวันที่: 18 กรกฎาคม 2560
ไฟล์แนบ:  -
อบรม PLC โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘ (บ้านมะขามสูง) ๑.นางสาวพรลภัส ธ๊รโรจน์ไพศาล ๒.นางสาวจันจิรา คำชัง

แสดงความคิดเห็น

* ข้อความ: 
* ไฟล์แนบ: 
* ชื่อของท่าน: 
* E-mail: 
   

  ผู้บริหารหน่วยงาน  นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑
  บริการข้อมูล  
   
  ข้อมูลทั่วไป  
   
  กลุ่มงาน สพป.พิษณุโลก ๑  
   
  เฟสบุ๊ค แฟนเพจ  
 

 
  สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์  
 

 
  พยากรณ์อากาศ  
 

 

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์