1. ผู้เรียนมีคุณธรรม ความรู้ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. สถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็ง
4. ผู้เรียนมีทักษะชีวิตและทักษะพื้นฐานในการทํางานและการประกอบอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
5. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษามีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการบริหารจัดการและการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ
6. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษามีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล


  ผู้บริหารหน่วยงาน  นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑
  บริการข้อมูล  
   
  ข้อมูลทั่วไป  
   
  กลุ่มงาน สพป.พิษณุโลก ๑  
   
  เฟสบุ๊ค แฟนเพจ  
 

 
  สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์  
 

 
  พยากรณ์อากาศ  
 

 

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์