กลับก่อนหน้านี้

ผลงานวิชาการของนางวนิดา ศรีทับทิม โรงเรียนชุมชน1 วัดสะกัดน้ำมันผลงานวิชาการ คู่มือครูชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญที่ส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้และทักษะการทำงานกลุ่มวิชาสังคมศึกษาแบบเชิงประสบการณ์ เรื่องวิถีการบริโภคสินค้าและบริการสู่ความพอเพียง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  ชุดที่ 2 เรื่อง ปัจจัยที่มีผลในการเลือกซื้อสินค้าและบริการ โดยนางวนิดา ศรีทับทิม โรงเรียนชุมชน 1 วัดสะกัดน้ำมัน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 

คู่มือครูชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามกระบวนการเรียนการสอนแบบเชิงประสบการณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่องปัจจัยที่มีผลในการเลือกซื้อสินค้าและบริการ องค์ประกอบของคู่มือครู คำชี้แจงสำหรับครู สิ่งที่ครูต้องเตรียมล่วงหน้า รายการอุปกรณ์ในชุดการสอนและแผนการจัดการเรียนรู้ สื่อ และแหล่งเรียนรู้ เครื่องมือวัดและประเมินผล ซึ่งครูควรศึกษาให้เข้าใจชัดเจน เพื่อจะสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวังที่กำหนดไว้ ผู้จัดทำชุดกิจกรรมหวังว่าชุดกิจกรรมการเรียนรู้นี้ จะใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างดี เพราะเป็นชุดกิจกรรมที่เหมาะแก่การเรียนรู้ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  ทำให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้สูงขึ้นบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวังและดำรงชีวิตอย่างพอเพียง 

**** คู่มือชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ฉบับเต็ม คลิกที่นี่ ****
 


 สั่งพิมพ์หน้านี้
ข้อมูลข่าววันที่: 21 ตุลาคม 2554
ผู้อ่าน: 146 คน

  ผู้บริหารหน่วยงาน  นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑
  บริการข้อมูล  
   
  ข้อมูลทั่วไป  
   
  กลุ่มงาน สพป.พิษณุโลก ๑  
   
  เฟสบุ๊ค แฟนเพจ  
 

 
  สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์  
 

 
  พยากรณ์อากาศ  
 

 

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์