กลับก่อนหน้านี้

ผลงานวิชาการของนางสาวศิริมา มาศิริ ครูวิทยฐานะชำนาญการ โรงเรียนบ้านหนองกวางลี้(ประสิทธิ์ประชานุสรณ์)ชื่อเรื่อง : การศึกษาชุดกิจกรรมฝึกทักษะการอ่านและการเขียน คำที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ชื่อผู้วิจัย : นางสาวศิริมา มาศิริ
ปีการศึกษา : 2554

บทคัดย่อ

จุดมุ่งหมายของการวิจัยนี้ (1) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา ให้มีประสิทธิภาพ (E1/E2) ตามเกณฑ์ 80/80 (2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านหนองกวางลี้ (ประสิทธิ์ประชานุเคราะห์) (3) เพื่อประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 โรงเรียนบ้านหนองกวางลี้ (ประสิทธิ์ประชานุสรณ์) อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 17 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ ชุดกิจกรรมฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา แล้ววิเคราะห์ข้อมูล โดยหาค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และการทดสอบค่าที (t-test แบบ one sample)
 
ผลการศึกษาพบว่า

1. ชุดกิจกรรมฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา มีความเหมาะสมโดยมีค่าประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ 86.54/82.94 สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด 80/80
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีคะแนนการทดสอบหลังเรียนสูงกว่าคะแนนทดสอบก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อชุดกิจกรรมฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยมีค่าเฉลี่ย 3.37 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.14 ซึ่งแสดงว่านักเรียนมีความพึงพอใจระดับมาก


 สั่งพิมพ์หน้านี้
ข้อมูลข่าววันที่: 19 เมษายน 2555
ผู้อ่าน: 91 คน

  ผู้บริหารหน่วยงาน  นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑
  บริการข้อมูล  
   
  ข้อมูลทั่วไป  
   
  กลุ่มงาน สพป.พิษณุโลก ๑  
   
  เฟสบุ๊ค แฟนเพจ  
 

 
  สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์  
 

 
  พยากรณ์อากาศ  
 

 

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์