กลับก่อนหน้านี้

ผลงานวิชาการของนายดำเนิน ทาบาง ครูชำนาญการ โรงเรียนวัดปากพิงตะวันออกชื่อเรื่อง
: รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน
เรื่องหลักธรรมสมานฉันท์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม(พระพุทธศาสนา) 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ผู้เขียน
: นายดำเนิน ทาบาง
ปีที่ศึกษา
: 2555
 
บทคัดย่อ 
 
                รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการสอน เรื่องหลักธรรมสมานฉันท์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (พระพุทธศาสนา) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ฉบับนี้ผู้รายงานต้องการพัฒนาขึ้นตามวัตถุประสงค์ของการพัฒนา คือเพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพเอกสารประกอบการสอน เรื่องหลักธรรมสมานฉันท์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (พระพุทธศาสนา) ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการสอน เรื่องหลักธรรมสมานฉันท์ และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อเอกสารประกอบการสอน เรื่องหลักธรรมสมานฉันท์ หลังการเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการสอน เรื่องหลักธรรมสมานฉันท์ กับนักเรียนศูนย์เรียนรวมโรงเรียนขนาดเล็กในตำบลวังน้ำคู้(โรงเรียนวัดปากพิงตะวันออก,โรงเรียนบ้านวังยาง,โรงเรียนบ้านหนองหญ้า,โรงเรียนวัดไผ่หลงราษฎร์เจริญ) จำนวน 11  คน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 เครื่องมือที่ใช้พัฒนาประกอบด้วย เอกสารประกอบการสอน เรื่องหลักธรรมสมานฉันท์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (พระพุทธศาสนา) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 5  เล่ม แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน ดำเนินการพัฒนาเก็บรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติขั้นพื้นฐาน สถิติเพื่อตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ สถิติเพื่อหาประสิทธิภาพ และสถิติเพื่อทดสอบสมมุติฐาน หาค่าที t-test (dependents samples)
                ผลที่ได้รับจากการใช้เอกสารประกอบการสอน เรื่องหลักธรรมสมานฉันท์ ปรากฏผลดังต่อไปนี้คือ
1. เอกสารประกอบการสอน เรื่องหลักธรรมสมานฉันท์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม(พระพุทธศาสนา) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 85.62/82.82
2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการสอน เรื่องหลักธรรมสมานฉันท์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (พระพุทธศาสนา) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 พบว่าคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญ .05
3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อเอกสารประกอบการสอน เรื่องหลักธรรมสมานฉันท์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา  และวัฒนธรรม (พระพุทธศาสนา) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยมีค่าเฉลี่ย (µ) ความพึงพอใจเท่ากับ 4.30 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) เท่ากับ 0.57 ซึ่งอยู่ในระดับพึงพอใจในระดับมาก      


 สั่งพิมพ์หน้านี้
ข้อมูลข่าววันที่: 12 กรกฎาคม 2555
ผู้อ่าน: 333 คน

  ผู้บริหารหน่วยงาน  นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑
  บริการข้อมูล  
   
  ข้อมูลทั่วไป  
   
  กลุ่มงาน สพป.พิษณุโลก ๑  
   
  เฟสบุ๊ค แฟนเพจ  
 

 
  สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์  
 

 
  พยากรณ์อากาศ  
 

 

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์