กลับก่อนหน้านี้

ผลงานวิชาการของ นายธานี มั่นประสงค์ ครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านประดาประชาราษฎร์ชื่อเรื่อง                        รายงานการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  เรื่อง พระพุทธศาสนา

ผู้รายงาน                    นายธานี มั่นประสงค์

หน่วยงาน / สังกัด       โรงเรียนบ้านประดาประชาราษฎร์  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1

ปีที่พัฒนา                     2554
 
บทคัดย่อ
 

การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมชั้นประถมศึกษาปีที่ 3เรื่อง พระพุทธศาสนา ปีการศึกษา 2554 โรงเรียนบ้านประดาประชาราษฎร์ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 มีจุดมุ่งหมายเพื่อ   1) สร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมชั้นประถมศึกษาปีที่ 3เรื่อง พระพุทธศาสนา ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80 / 80   2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและ หลังเรียน โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ    3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อกิจกรรมการเรียนการสอน โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เรื่อง พระพุทธศาสนา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการพัฒนา คือ นักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 บ้านประดาประชาราษฎร์ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 จำนวน 17 คน

            ผลการพัฒนา พบว่า

1.    ประสิทธิภาพของของแบบฝึกเสริมทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมชั้นประถมศึกษาปีที่ 3เรื่อง พระพุทธศาสนา ในขั้นทดลองปฏิบัติจริงมีค่าเท่ากับ 85.88 / 84.12 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80 / 80 จึงสรุปได้ว่า แบบฝึกเสริมทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3เรื่อง พระพุทธศาสนา มีประสิทธิภาพดีมาก

2.    นักเรียนที่เรียนด้วย85.88 / 84.12 มีคะแนนเฉลี่ยจากการทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ ทางสถิติที่ระดับ .05     โดยมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน

3.    ระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนด้วยแบบฝึกเสริมทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมชั้นประถมศึกษาปีที่ 3เรื่อง พระพุทธศาสนา ภาพรวม                   มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทุกข้อสูงสุด ข้อที่มีความพึงพอใจสูงสุด คือ เนื้อหาเข้าใจง่าย, พอใจที่สามารถตรวจคำตอบถูกต้องด้วยตัวเอง และชอบแบบฝึกเสริมทักษะเพราะเมื่อไม่เข้าใจฉันสามารถกลับไปอ่านใหม่ได้


 สั่งพิมพ์หน้านี้
ข้อมูลข่าววันที่: 30 สิงหาคม 2555
ผู้อ่าน: 272 คน

  ผู้บริหารหน่วยงาน  นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑
  บริการข้อมูล  
   
  ข้อมูลทั่วไป  
   
  กลุ่มงาน สพป.พิษณุโลก ๑  
   
  เฟสบุ๊ค แฟนเพจ  
 

 
  สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์  
 

 
  พยากรณ์อากาศ  
 

 

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์