กลับก่อนหน้านี้

ผลงานวิชาการของนางจุฑาสินี ทัฬหวรรัตน์ ครูชำนาญการ โรงเรียนวัดธรรมเกษตร(เกษตรานุเคราะห์)ชื่อเรื่อง          :   รายงานการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ ด้วยแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านเพื่อจับใจความ  
                          กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ผู้รายงาน        :  นางจุฑาสินี ทัฬหวรรัตน์
ที่ปรึกษา         :  นางสมบูรณ์ สอนบุญ นางภัทรพร แสสุวรรณ์ นางอรชรา จันทรังษี
ประเภท           :  ผลงานทางวิชาการเพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
 
บทคัดย่อ
   ผลงานทางวิชาการเล่มนี้ มีจุดมุ่งหมาย
1. เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านเพื่อจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ตามเกณฑ์กำหนด 80/80
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังที่เรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านเพื่อจับใจความและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2554
 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านเพื่อจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2554
     กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการรายงาน คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัดธรรมเกษตร(เกษตรานุเคราะห์) อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลกเขต 1 จำนวน  1  ห้องเรียน จำนวนนักเรียน 16 คน ที่ได้มาโดยการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง
    เครื่องมือที่ใช้ในการรายงาน คือ (1) แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านเพื่อจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 5 ชุดมีประสิทธิภาพ E1 /E2 เฉลี่ย เท่ากับ 84.07/85.07  (2) แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจำนวน 30 ข้อ มีค่าความยากง่ายเท่ากับ .43 - .77 มีค่าอำนาจจำแนกเท่ากับ .38 - 0.90 มีค่าความเชื่อมั่น .96 (3) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกเสริมทักษะการเขียนคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มีค่าความเชื่อมั่น .89
 
   ผลการศึกษาพบว่า
1. แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านเพื่อจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่ผู้รายงานสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ E1 /E2 84.07/ 85.07 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 
 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจำนวน 30 ข้อ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้  ด้วยแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านเพื่อจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.05
 3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านเพื่อจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  มีค่าความเชื่อมั่น .89

ตัวอย่างนวัตกรรมแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านเพื่อจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2


 สั่งพิมพ์หน้านี้
ข้อมูลข่าววันที่: 22 กุมภาพันธ์ 2556
ผู้อ่าน: 232 คน

  ผู้บริหารหน่วยงาน  นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑
  บริการข้อมูล  
   
  ข้อมูลทั่วไป  
   
  กลุ่มงาน สพป.พิษณุโลก ๑  
   
  เฟสบุ๊ค แฟนเพจ  
 

 
  สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์  
 

 
  พยากรณ์อากาศ  
 

 

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์