กลับก่อนหน้านี้

ผลงานวิชาการของ นางนงลักษณ์ จันทารักษ์ ครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านหนองนากวางอั้นชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป ชุด พัฒนาทักษะด้านไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ 
             ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ผู้ศึกษา นงลักษณ์ จันทารักษ์ ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

ปีที่ศึกษา 2555

บทคัดย่อ

รายงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สร้างบทเรียนสำเร็จรูปชุดพัฒนาทักษะด้านไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80 / 80 2) ศึกษาค่าดัชนีประสิทธิผลทางการเรียนโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูปชุดพัฒนาทักษะด้านไวยากรณ์ภาษาอังกฤษชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนสำเร็จชุดพัฒนาทักษะด้านไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านหนองนากวางอั้น อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 จำนวน 19 คน ที่ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ประกอบด้วย 1) บทเรียนสำเร็จรูปชุดพัฒนาทักษะด้านไวยากรณ์ภาษาอังกฤษชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 7 เรื่อง และ 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทักษะด้านไวยากรณ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ ที่มีค่าอำนาจจำแนกระหว่าง 0.40 - 0.93 ค่าความยากง่ายอยู่ระหว่าง 0.45 – 0.80 และมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.90 และ 3) แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ร้อยละ และค่าดัชนีประสิทธิผล

ผลการศึกษา พบว่า

1. บทเรียนสำเร็จรูปชุดพัฒนาทักษะด้านไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีประสิทธิภาพ 87.74 / 85.26 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้
2. ค่าดัชนีประสิทธิผลทางการเรียนโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูปชุดพัฒนาทักษะด้านไวยากรณ์ภาษาอังกฤษชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีค่าดัชนีประสิทธิผล เท่ากับ 0.7529 หรือร้อยละ 75.29 ซึ่งแสดงว่าการจัดการเรียนรู้โดยใช้ บทเรียนสำเร็จรูปชุดพัฒนาทักษะด้านไวยากรณ์ภาษาอังกฤษทั้ง 7 เรื่อง นักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ 75.29
3. นักเรียนที่เรียนโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูปชุดพัฒนาทักษะด้านไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด


 สั่งพิมพ์หน้านี้
ข้อมูลข่าววันที่: 7 มีนาคม 2556
ผู้อ่าน: 361 คน

  ผู้บริหารหน่วยงาน  นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑
  บริการข้อมูล  
   
  ข้อมูลทั่วไป  
   
  กลุ่มงาน สพป.พิษณุโลก ๑  
   
  เฟสบุ๊ค แฟนเพจ  
 

 
  สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์  
 

 
  พยากรณ์อากาศ  
 

 

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์