กลับก่อนหน้านี้

รายงานการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านจับใจความเพื่อแยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น ชุดวรรณกรรมท้องถิ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5ชื่อเรื่อง รายงานการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านจับใจความเพื่อแยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น ชุดวรรณกรรมท้องถิ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ผู้รายงาน นางวาสนา แตงทอง ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ บทคัดย่อ รายงานการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านจับใจความเพื่อแยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น ชุดวรรณกรรมท้องถิ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพ หนังสือส่งเสริมการอ่านจับใจความเพื่อแยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น ชุดวรรณกรรมท้องถิ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียน และหลังเรียน หนังสือส่งเสริมการอ่านจับใจความเพื่อแยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น ชุดวรรณกรรมท้องถิ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 5 และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อหนังสือส่งเสริมการอ่านจับใจความเพื่อแยกข้อเท็จจริง และข้อคิดเห็น ชุดวรรณกรรมท้องถิ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ได้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านวังน้ำซึม จำนวน 11 คน เครื่องมือ ที่ใช้ ได้แก่ 1) หนังสือส่งเสริมการอ่านจับใจความเพื่อแยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น ชุดวรรณกรรมท้องถิ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนหนังสือส่งเสริมการอ่านจับใจความเพื่อแยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น ชุดวรรณกรรมท้องถิ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 5 และ 3) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนต่อหนังสือส่งเสริมการอ่านจับใจความเพื่อแยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น ชุดวรรณกรรมท้องถิ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 5 สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ประสิทธิภาพ E1/E2 ค่าที (t-test) ค่าเฉลี่ย () และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ผลการรายงานการใช้ พบว่า 1. ผลการหาประสิทธิภาพหนังสือส่งเสริมการอ่านจับใจความเพื่อแยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น ชุดวรรณกรรมท้องถิ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 พบว่า มีประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ 82.93/83.33 มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้คือ 80/80 2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนหนังสือส่งเสริมการอ่านจับใจความเพื่อแยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น ชุดวรรณกรรมท้องถิ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านจับใจความเพื่อแยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น ชุดวรรณกรรมท้องถิ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 5 พบว่า โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด


 สั่งพิมพ์หน้านี้
ข้อมูลข่าววันที่: 24 กรกฎาคม 2557
ผู้อ่าน: 331 คน

  ผู้บริหารหน่วยงาน  นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑
  บริการข้อมูล  
   
  ข้อมูลทั่วไป  
   
  กลุ่มงาน สพป.พิษณุโลก ๑  
   
  เฟสบุ๊ค แฟนเพจ  
 

 
  สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์  
 

 
  พยากรณ์อากาศ  
 

 

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์