moepl
??????????????????????????
เกี่ยวกับสำนักงาน
เกี่ยวกับบุคลากร
ผลงานวิชาการ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
ความถนัดด้านอาชีพ
ข้อมูลทั่วไป ๑๐ มิ.ย.๕๙
วิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ มิ.ย.๕๙
แผนปฏิบัติการ ๖๐
guide60
ประกาศเจตจำนงสุจริต
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ มิ.ย.๖๐ (เทอม ๑)
trainingobec
รายงานผลเรื่องร้องเรียน
การจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานระบบบัญชี
รายงานการจัดซื้อประจำเดือน
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ พ.ย.๒๕๖๐ (เทอม ๒)
 
 
 
 
 
 
 
update : 13/11/2011

การดำเนินการจัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ

มาตรา103/7 วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการจัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเฉพาะราคากลางและการคำนวณราคากลางไว้ในระบบข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์โดยในกรณีที่มีการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมีวงเงินเกินกว่าหนึ่งแสนบาท หน่วยงานของรัฐต้องจัดทำราคากลาง และเปิดเผยให้ประชาชนได้ตรวจสอบ
 
:: ขั้นตอนการดำเนินงาน ::
 
๑. เข้าเว็บไซต์ศูนย์กำกับดูแลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ของ ป.ป.ช.(คลิกที่นี่)
๒. คลิกเมนู "รายชื่อผู้ขาดคุณสมบัติ" เพื่อตรวจสอบว่าผู้ขายหรือผู้รับจ้างติด Black List หรือไม่
๓. คลิกเมนู "บันทึกข้อมูลสัญญา" เพื่อบันทึกข้อมูล ซึ่งผู้บันทึกต้องมีรหัสผู้ใช้/รหัสผ่าน เข้าระบบ
 
*** วิธีการขอรหัสผู้ใช้/รหัสผ่าน เพื่อเข้าระบบฯจากสำนักงาน ป.ป.ช.***
 
๑. ส่งข้อมูลผ่านอีเมล์ของผู้ขอรหัส โดยแจ้งข้อมูล ดังนี้
 
  ๑.๑ ชื่อหน่วยงาน และที่อยู่หน่วยงาน
 
  ๑.๒ ข้อมูลผู้ประสานงาน(ผู้ขอรหัส) (ประกอบด้วย ชื่อ-สกุล  ตำแหน่ง  เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ และที่อยู่อีเมล์)
 
  ๑.๓ หัวข้อเรื่องอีเมล์ "ขอรับรหัสผู้ใช้/รหัสผ่านระบบบันทึกข้อมูลคู่สัญญาหน่วยงานของรัฐ"
๒. ส่งไปที่อีเมล์  nacc_egp@nacc.go.th
๓. ประมาณ ๓ วัน ป.ป.ช. จะส่งรหัสผู้ใช้/รหัสผ่าน มาทางอีเมล์ของผู้ขอ(ที่แจ้งไป)
๔. นำรหัสผู้ใช้/รหัสผ่านมาเข้าระบบ"บันทึกข้อมูลสัญญา"เพื่อดำเนินการต่อไป

 

 

 

ผู้บริหารหน่วยงาน

นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑

 

พุธ 13 ธันวาคม 2560