:: เนื่องจากพบปัญหาการบุกรุกของมัลแวร์ผ่านเว็บการเงินฯ เว็บกลุ่มอำนวยการ เว็บหน่วยตรวจสอบภายใน ส่งผลกระทบถึงเว็บให้บริการต่างๆ อาทิเว็บตรวจสอบเงินเดือน เป็นต้น จึงมีความจำเป็นต้องปิดให้บริการเว็บดังกล่าวเป็นการชั่วคราวเพื่อปรับปรุงแก้ไข..จึงเรียนมาเพื่อทราบ ::


moepl
??????????????????????????
เกี่ยวกับสำนักงาน
เกี่ยวกับบุคลากร
ผลงานวิชาการ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูล ๑๐ มิ.ย.๕๘
ข้อมูล ๑๐ พ.ย.๕๘
ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
ความถนัดด้านอาชีพ
ภาษี2558
ข่าวปฏิรูปการศึกษา
คู่มือDMC ๕๙
คู่มือEMIS ๕๙
คู่มือสิ่งก่อสร้าง ๕๙
ข้อมูลทั่วไป ๑๐ มิ.ย.๕๙
วิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ มิ.ย.๕๙
แผนปฏิบัติการ ๖๐
guide60
ประกาศเจตจำนงสุจริต
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ มิ.ย.๖๐
trainingobec
 
 
 
 
 
 
 
update : 13/11/2011
ข่าวทั้งหมดของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1  
:: แจ้งข่าวจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ::
 
การจัดสรรงบประมาณโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจลการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2560 งบเงินอุดหนุน รายการค่าเครื่องแบบลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด
[ 21 กันยายน 2560 ] คนอ่านทั้งหมด [ 48 ]
กำหนดการ การจัดงานมุทิตาจิต ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2560
[ 21 กันยายน 2560 ] คนอ่านทั้งหมด [ 112 ]
ประกาศโรงเรียนวัดวังเป็ด รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปฏิบัติแทนนักการภารโรง
[ 20 กันยายน 2560 ] คนอ่านทั้งหมด [ 82 ]
อบรมปฏิบัติการการพัฒนางานห้องสมุด และกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
[ 15 กันยายน 2560 ] คนอ่านทั้งหมด [ 204 ]
การเผยแพร่งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2560
[ 15 กันยายน 2560 ] คนอ่านทั้งหมด [ 160 ]
แจ้งผลกระทบจากปรากฏการณ์ Sun Outage
[ 08 กันยายน 2560 ] คนอ่านทั้งหมด [ 295 ]
เอกสารประกอบการประชุมครูสุจริต วันที่ 8 ก.ย. 60 ณ ห้องประชุมฟ้ามณฑล
[ 07 กันยายน 2560 ] คนอ่านทั้งหมด [ 526 ]
เอกสารแต่งตั้งกรรมการ และแบบฟอร์มเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ
[ 06 กันยายน 2560 ] คนอ่านทั้งหมด [ 399 ]
การจัดสรรงบประมาณโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2560 งบเงินอุดหนุน รายการค่าจัดการเรียนการสอน : ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
[ 05 กันยายน 2560 ] คนอ่านทั้งหมด [ 346 ]
ประกาศผลการคัดเลือกรางวัลครูผู้สอนดีเด่นตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ (ระดับจังหวัด) และผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี" ประจำปี ๒๕๖๐
[ 30 สิงหาคม 2560 ] คนอ่านทั้งหมด [ 410 ]
กิจกรรมการแสดงมุทิตาจิตสำหรับครูผู้สอนภาษาไทย ในวันอบรมปฏิบัติการพัฒนาครูสู่การจัดกิจกรรม การเรียนรู้เพื่อการคิดวิเคราะห์ตามแนวทาง PISA สำหรับครูผู้สอนภาษาไทย รุ่นที่ 3
[ 23 สิงหาคม 2560 ] คนอ่านทั้งหมด [ 446 ]
การจัดสรรงบประมาณโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2560 งบอุดหนุน รายการค่าจัดการเรียนการสอน : ปัจจัยพื้นฐาน สำหรับนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
[ 16 สิงหาคม 2560 ] คนอ่านทั้งหมด [ 469 ]
การสร้างการรับรู้ สร้างความเข้าใจในการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ ปีงบประมาณ พ.ศ.2560
[ 10 สิงหาคม 2560 ] คนอ่านทั้งหมด [ 456 ]
การประเมินการอ่าน การเขียนของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 และการประเมินความสามารถในการรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ผ่านระบบการติดตามทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-MES) ปีการศึกษา 2560 ภาคเรียนที่ 1 ครั้งที่ 2
[ 07 สิงหาคม 2560 ] คนอ่านทั้งหมด [ 1182 ]
การติดตามและประเมินผลการอ่านการเขียนชั้น ป.1-6 และ ม.1-3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
[ 07 สิงหาคม 2560 ] คนอ่านทั้งหมด [ 542 ]
ผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี พ.ศ.2560
[ 03 สิงหาคม 2560 ] คนอ่านทั้งหมด [ 539 ]
ข้าราชการพ้นจากราชการเนื่องจากมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2560
[ 02 สิงหาคม 2560 ] คนอ่านทั้งหมด [ 511 ]
ขอเปลี่ยนแปลงวันที่จัดการอบรมปฏิบัติการพัฒนาครูสู่การจัดกิจกรรม การเรียนรู้เพื่อการคิดวิเคราะห์ตามแนวทาง PISA สำหรับครูผู้สอนภาษาไทย รุ่นที่ 2 และ 3
[ 02 สิงหาคม 2560 ] คนอ่านทั้งหมด [ 404 ]
ไฟล์ ppt สำหรับการอบรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ประยุกต์สร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรม โดยใช้แนวคิด STEM Education
[ 20 กรกฏาคม 2560 ] คนอ่านทั้งหมด [ 661 ]
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม "สมุดพกเพื่อเตือนสิทธิสำหรับผู้เกษียณอายุราชการ"
[ 18 กรกฏาคม 2560 ] คนอ่านทั้งหมด [ 470 ]
ขยายระยะเวลาการตรวจสอบฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ
[ 17 กรกฏาคม 2560 ] คนอ่านทั้งหมด [ 423 ]
แนวทางในการยืมเงินและเตรียมเอกสารการเบิกเงิน Training OBEC
[ 17 กรกฏาคม 2560 ] คนอ่านทั้งหมด [ 1601 ]
การอบรมปฏิบัติการพัฒนาครูสู่การจัดกิจกรรม การเรียนรู้ เพื่อการคิดวิเคราะห์ตามแนวทาง PISA สำหรับครูผู้สอนภาษาไทย
[ 17 กรกฏาคม 2560 ] คนอ่านทั้งหมด [ 729 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โครงการสนบัสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ปีการศึกษา 2560 ภาคเรียนที่ 1 (30%)
[ 13 กรกฏาคม 2560 ] คนอ่านทั้งหมด [ 506 ]
แจ้งการเปลี่ยนแปลงสำหรับผู้เกษียณอายุราชการจากวันที่ 18 กรกฎาคม 2560 เป็นวันที่ 21 กรกฎาคม 2560
[ 13 กรกฏาคม 2560 ] คนอ่านทั้งหมด [ 378 ]
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
 
 


ผู้บริหารหน่วยงาน

นายประยุทธ สุรเดชไพบูลย์
รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑

รักษาราชการแทน
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑

 

ศุกร์ 22 กันยายน 2560