:: ขณะนี้ระบบกรอก ข้อมูล 10 มิ.ย.60 ให้ทำข้อมูลรอบเทอม 2 (ตั้งแต่28 มิ.ย.ถึง10 พ.ย.60) ขอให้โรงเรียนในสังกัดสพป.พล.1 ดำเนินการให้เรียบร้อย::


moepl
??????????????????????????
เกี่ยวกับสำนักงาน
เกี่ยวกับบุคลากร
ผลงานวิชาการ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูล ๑๐ มิ.ย.๕๘
ข้อมูล ๑๐ พ.ย.๕๘
ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
ความถนัดด้านอาชีพ
ภาษี2558
ข่าวปฏิรูปการศึกษา
คู่มือDMC ๕๙
คู่มือEMIS ๕๙
คู่มือสิ่งก่อสร้าง ๕๙
ข้อมูลทั่วไป ๑๐ มิ.ย.๕๙
วิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ มิ.ย.๕๙
แผนปฏิบัติการ ๖๐
guide60
ประกาศเจตจำนงสุจริต
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ มิ.ย.๖๐
 
 
 
 
 
 
 
update : 13/11/2011
ข่าวทั้งหมดของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1  
:: แจ้งข่าวจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ::
 
การประเมินการอ่าน การเขียนของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2560 และการประเมินความสามารถในการรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ผ่านระบบการติดตามทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-MES)
[ 01 มิถุนายน 2560 ] คนอ่านทั้งหมด [ 1328 ]
รายการและเกณฑ์การประกวดทักษะทางด้านภาษาไทย รักษ์ภาษาไทย ปี 60
[ 29 พฤษภาคม 2560 ] คนอ่านทั้งหมด [ 575 ]
ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง สังกัด สพป.พิษณุโลก เขต 1
[ 29 พฤษภาคม 2560 ] คนอ่านทั้งหมด [ 362 ]
โรงเรียนบ้านพลายชุมพลประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
[ 26 พฤษภาคม 2560 ] คนอ่านทั้งหมด [ 379 ]
โีรงเรียนบ้านพลายชุมพลประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์
[ 25 พฤษภาคม 2560 ] คนอ่านทั้งหมด [ 344 ]
การคัดเลือกครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปีก 2560
[ 24 พฤษภาคม 2560 ] คนอ่านทั้งหมด [ 383 ]
การทดสอบวัดสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ครั้งที่ 1/2560
[ 18 พฤษภาคม 2560 ] คนอ่านทั้งหมด [ 869 ]
โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2560
[ 18 พฤษภาคม 2560 ] คนอ่านทั้งหมด [ 570 ]
แนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2560
[ 17 พฤษภาคม 2560 ] คนอ่านทั้งหมด [ 464 ]
ด่วน..โรงเรียนบ้านพลายชุมพลรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ (แก้ไข)
[ 16 พฤษภาคม 2560 ] คนอ่านทั้งหมด [ 414 ]
แผนฯ และใบงานประชุมจากการประชุมปฏิบัติการ สะท้อนภาพ พัฒนาตนโดยผลการประเมิน O-NET/NT
[ 15 พฤษภาคม 2560 ] คนอ่านทั้งหมด [ 857 ]
ไฟล์และเอกสารประกอบการประชุมการปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมสถานศึกษาตามระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาแนวใหม่
[ 09 พฤษภาคม 2560 ] คนอ่านทั้งหมด [ 647 ]
การดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2560
[ 08 พฤษภาคม 2560 ] คนอ่านทั้งหมด [ 407 ]
การประเมินการอ่าน การเขียนของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2560 และการประเมินความสามารถในการรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ผ่านระบบการติดตามทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-MES)
[ 03 พฤษภาคม 2560 ] คนอ่านทั้งหมด [ 584 ]
ผลการประเมินการอ่านออก เขียนได้ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 4 ปีการศึกษา 2559 ภาคเรียนที่ 2
[ 03 พฤษภาคม 2560 ] คนอ่านทั้งหมด [ 591 ]
สพฐ. เปิดระบบข้อมูลนักเรียนรายบุคคล โปรแกรม DMC รอบสิ้นปีการศึกษา 30 เมษายน 2560 ครั้งที่ 2
[ 03 พฤษภาคม 2560 ] คนอ่านทั้งหมด [ 302 ]
ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยใบประกอบวิชาชีพ พ.ศ.2559
[ 01 พฤษภาคม 2560 ] คนอ่านทั้งหมด [ 298 ]
ขอเปลี่ยนแปลงวันประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศทางการศึกษา ปี 2560 โปรแกรมจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center : DMC)
[ 01 พฤษภาคม 2560 ] คนอ่านทั้งหมด [ 335 ]
ประกาศ ผลการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2560
[ 28 เมษายน 2560 ] คนอ่านทั้งหมด [ 2818 ]
การดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2560
[ 25 เมษายน 2560 ] คนอ่านทั้งหมด [ 758 ]
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2560
[ 10 เมษายน 2560 ] คนอ่านทั้งหมด [ 2592 ]
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง หลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพ ตามคุรุสภาออกให้
[ 31 มีนาคม 2560 ] คนอ่านทั้งหมด [ 404 ]
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง หลักฐานที่คุรุสภาออกให้สามารถใช้สมัครสอบครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2560
[ 31 มีนาคม 2560 ] คนอ่านทั้งหมด [ 351 ]
ขยายเวลาเก็บข้อมูลระบบคัดกรองนักเรียนยากจน
[ 29 มีนาคม 2560 ] คนอ่านทั้งหมด [ 363 ]
(แก้ไขครั้งที่ 2) ประกาศ แก้ไขประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2560
[ 28 มีนาคม 2560 ] คนอ่านทั้งหมด [ 1200 ]
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
 
 


ผู้บริหารหน่วยงาน

นายประยุทธ สุรเดชไพบูลย์
รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑

รักษาราชการแทน
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑

 

อาทิตย์ 23 กรกฏาคม 2560