moepl
??????????????????????????
เกี่ยวกับสำนักงาน
เกี่ยวกับบุคลากร
ผลงานวิชาการ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
ความถนัดด้านอาชีพ
ข้อมูลทั่วไป ๑๐ มิ.ย.๕๙
วิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ มิ.ย.๕๙
แผนปฏิบัติการ ๖๐
guide60
ประกาศเจตจำนงสุจริต
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ มิ.ย.๖๐ (เทอม ๑)
trainingobec
รายงานผลเรื่องร้องเรียน
การจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานระบบบัญชี
รายงานการจัดซื้อประจำเดือน
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ พ.ย.๒๕๖๐ (เทอม ๒)
 
 
 
 
 
 
 
update : 13/11/2011
ข่าวทั้งหมดของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1  
:: แจ้งข่าวจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ::
 
ด่วนที่สุด...การจัดงานชุมชนลูกเสือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ องค์อุปถัมภ์ของคณะลูกเสือแห่งชาติ ในโอกาสฉลองพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559
[ 31 สิงหาคม 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 777 ]
ขอความอนุเคราะห์ส่งรายชื่อครูผู้สอนวิชาภาษาไทย เพื่อพัฒนาเป็นผู้ตรวจข้อสอบอัตนัยวิชาภาษาไทย
[ 29 สิงหาคม 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 790 ]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2559
[ 25 สิงหาคม 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 998 ]
กิจกรรมและหลักเกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559
[ 24 สิงหาคม 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 769 ]
แจ้งอนุมัติจัดสรรและโอนเงินประจำงวด งบประมาณปี พ.ศ.2559 โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School)
[ 23 สิงหาคม 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 679 ]
ขอเข้าพื้นที่ดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์ Router ตามโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพของเครือข่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
[ 23 สิงหาคม 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 681 ]
ประกาศผลการคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ประจำปี พ.ศ. 2559
[ 23 สิงหาคม 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 725 ]
การประชุมจัดทำรายงานข้อมูลโครงการพัฒนาระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา
[ 19 สิงหาคม 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 784 ]
ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการโรงเรียนปลอดขยะ(Zero Waste School)
[ 19 สิงหาคม 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 743 ]
รายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ได้ส่งข้อมูลนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 /มัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559
[ 17 สิงหาคม 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 788 ]
แก้ไขประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ.2559
[ 16 สิงหาคม 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 758 ]
รายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ได้ดำเนินการส่งข้อมูล นร.ป.1-4 ที่จะต้องประเมินการอ่าน การเขียน ปีการศึกษา 2559 ปลายภาคเรียนที่ 1
[ 16 สิงหาคม 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 745 ]
กำหนดการจัดงานมุทิตาจิตข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2559
[ 16 สิงหาคม 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 722 ]
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ.2559
[ 09 สิงหาคม 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 791 ]
สพฐ.จัดโครงการห้องเรียนพิเศษ ห้องเรียนกีฬาในระดับ ม.4 ในภาคเรียนที่ 2/2559
[ 08 สิงหาคม 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 693 ]
การประเมินการอ่านออก เขียนได้ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 4 ปีการศึกษา 2559
[ 06 สิงหาคม 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 765 ]
ขอเชิญประชุมเพื่อรับฟังการจัดทำแผนงาน/โครงการ
[ 05 สิงหาคม 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 766 ]
การประเมินการอ่าน การเขียนของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2559 ผ่านระบบการติดตามทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-MES) ภาคเรียนที่ 1 ครั้งที่ 2
[ 05 สิงหาคม 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 707 ]
การดำเนินงานกิจกรรมสภานักเรียนในระดับสถานศึกษา
[ 03 สิงหาคม 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 785 ]
ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถาม เรื่อง ศึกษาผลการปฏิบัติงานด้านการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ
[ 02 สิงหาคม 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 699 ]
การรายงานข้อมูลโครงการพัฒนาระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา
[ 27 กรกฏาคม 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 742 ]
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานชุมนุมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดเฉลิมพระเกียรติพระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ
[ 27 กรกฏาคม 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 753 ]
ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติงานชุมนุมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา
[ 27 กรกฏาคม 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 688 ]
การจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์สำหรับร่วมงานชุมนุมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา
[ 27 กรกฏาคม 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 764 ]
การตรวจสอบการดำเนินการบริหารจัดการเงินรายได้สถานศึกษาของโรงเรียน
[ 26 กรกฏาคม 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 732 ]
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
 
 


ผู้บริหารหน่วยงาน

นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑

 

พฤหัสบดี 23 พฤศจิกายน 2560