:: ขณะนี้ระบบกรอก ข้อมูล 10 มิ.ย.60 ให้ทำข้อมูลรอบเทอม 2 (ตั้งแต่28 มิ.ย.ถึง10 พ.ย.60) ขอให้โรงเรียนในสังกัดสพป.พล.1 ดำเนินการให้เรียบร้อย::


moepl
??????????????????????????
เกี่ยวกับสำนักงาน
เกี่ยวกับบุคลากร
ผลงานวิชาการ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูล ๑๐ มิ.ย.๕๘
ข้อมูล ๑๐ พ.ย.๕๘
ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
ความถนัดด้านอาชีพ
ภาษี2558
ข่าวปฏิรูปการศึกษา
คู่มือDMC ๕๙
คู่มือEMIS ๕๙
คู่มือสิ่งก่อสร้าง ๕๙
ข้อมูลทั่วไป ๑๐ มิ.ย.๕๙
วิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ มิ.ย.๕๙
แผนปฏิบัติการ ๖๐
guide60
ประกาศเจตจำนงสุจริต
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ มิ.ย.๖๐
 
 
 
 
 
 
 
update : 13/11/2011
ข่าวทั้งหมดของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1  
:: แจ้งข่าวจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ::
 
การดำเนินงานโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2559
[ 12 กรกฏาคม 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 677 ]
แจ้งผู้รับผิดชอบงานข้อมูล ตรวจสอบรายละเอียดการแก้ไขข้อมูลในโปรแกรม DMC ข้อมูล 10 มิ.ย.59
[ 12 กรกฏาคม 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 648 ]
ศธ.พิษณุโลกแจ้งเลื่อนกำหนดการประกาศผลการประเมินฯครูผู้ช่วย
[ 11 กรกฏาคม 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 669 ]
เพิ่มเติม รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินในการนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น ตำแหน่ง ครูผู้ชวย สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก
[ 08 กรกฏาคม 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 692 ]
แจ้งเลื่อนการอบรมครูสุขศึกษาและพลศึกษา
[ 08 กรกฏาคม 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 660 ]
ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคลากรคณิตศาสตร์ เข้าปฏิบัติหน้าที่ โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ครูคลังสมอง ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 สังกัด สพป.พิษณุโลก เขต 1
[ 08 กรกฏาคม 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 711 ]
แบบสำรวจข้อมูลนักเรียนชั้น ป.3 ม.3 และม.6 ประจำปีการศึกษา 2558 ที่เข้ารับการประเมินความสามารถด้านทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษของสถานศึกษา
[ 07 กรกฏาคม 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 741 ]
ขอประชาสัมพันธ์การอบรมวิธีการสอนทักษะการคิดและการผลิตสื่อ BBL
[ 07 กรกฏาคม 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 714 ]
ประชาสัมพันธ์ การเรียนรู้สื่อนวัตกรรมการจัดการ ICT พัฒนาผู้เรียนสู่ศตวรรษที่ 21 รูปแบบ STEM ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
[ 07 กรกฏาคม 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 677 ]
ประชาสัมพันธ์ การประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 10
[ 07 กรกฏาคม 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 657 ]
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินในการนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น ตำแหน่ง ครูผู้ชวย สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก
[ 06 กรกฏาคม 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 699 ]
แบบติดตามผลการดำเนินการขับเคลื่อนสู่ประชาคมอาเซียนของสถานศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2559
[ 06 กรกฏาคม 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 752 ]
สอบถามความพึงพอใจของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เข้ารับการพัฒนาและทดสอบด้วยระบบ TEPE Online
[ 06 กรกฏาคม 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 736 ]
สทศ.เปิดระบบให้โรงเรียนดำเนินการส่งข้อมูลนักเรียนที่จะเข้าสอบ O-NET ปี2559
[ 04 กรกฏาคม 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 689 ]
กอ.รมน.ร่วมกับมศว.ประสานมิตร เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกนิสิตเข้ารับการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559 ตามโครงการเพชรในตม รอบที่ 3 ระหว่างวันที่ 4 - 8 ก.ค.2559 โดยดูรายละเอียดการสมัครสอบคัดเลือกเพิ่มเติมได้ที่ http://admission.swu.ac.th
[ 04 กรกฏาคม 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 662 ]
Download ไฟล์ การทำกิจกรรม"๖ สัปดาห์ประชามติ"ของครูและนักเรียน
[ 01 กรกฏาคม 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 697 ]
การประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการจัดการเรียนรวม
[ 24 มิถุนายน 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 696 ]
สำรวจข้อมูลงบประมาณ ปี 255 และปี 2556 (งบแปรญัติ) รายการค่าครุภัณฑ์
[ 23 มิถุนายน 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 721 ]
การติดตามและประเมินผลการอ่านการเขียนของนักเรียนชั้น ป.1-6 ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2559
[ 23 มิถุนายน 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 736 ]
ขยายเวลาในการแก้ไขข้อมูลนักเรียนด้อยโอกาส จนถึงคืนวันที่ 30 มิถุนายน 2559 เวลา 24.00 น.
[ 23 มิถุนายน 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 668 ]
ขอยกเลิกบัญชีข้าราชการผู้จะเกษียณอายุราชการ ตามหนังสือ สพป.พิษณุโลก เขต 1 ที่ ศธ 04101/ว3296 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2559
[ 22 มิถุนายน 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 665 ]
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการข้าราชการผู้จะเกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
[ 21 มิถุนายน 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 668 ]
แจ้งเพื่อทราบและปฎิบัติตามปฏิทินการปฎิบัติงานตามระบบโปรแกรม DMC59
[ 20 มิถุนายน 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 726 ]
การกรอกข้อมูลนักเรียนด้อยโอกาส และรายได้ โปรแกรม DMC 59
[ 18 มิถุนายน 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 667 ]
การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อเข้ารับการพัฒนาตามหลักสูตรการพัฒนาผู้นำด้านจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา (หลักสูตร 3 วัน)
[ 17 มิถุนายน 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 684 ]
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
 
 


ผู้บริหารหน่วยงาน

นายประยุทธ สุรเดชไพบูลย์
รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑

รักษาราชการแทน
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑

 

อาทิตย์ 23 กรกฏาคม 2560