moepl
??????????????????????????
เกี่ยวกับสำนักงาน
เกี่ยวกับบุคลากร
ผลงานวิชาการ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
ความถนัดด้านอาชีพ
ข้อมูลทั่วไป ๑๐ มิ.ย.๕๙
วิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ มิ.ย.๕๙
แผนปฏิบัติการ ๖๐
guide60
ประกาศเจตจำนงสุจริต
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ มิ.ย.๖๐ (เทอม ๑)
trainingobec
รายงานผลเรื่องร้องเรียน
การจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานระบบบัญชี
รายงานการจัดซื้อประจำเดือน
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ พ.ย.๒๕๖๐ (เทอม ๒)
 
 
 
 
 
 
 
update : 13/11/2011
ข่าวทั้งหมดของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1  
:: แจ้งข่าวจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ::
 
ผลคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติการงานบุคลากร ด้านคณิตศาสตร์ เข้าปฏิบัติหน้าที่ผู้สอน โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ครูคลังสมอง
[ 25 กรกฏาคม 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 770 ]
ขออนุญาตไปต่างประเทศโดยใช้เงินรายได้สถานศึกษา
[ 25 กรกฏาคม 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 703 ]
การประชุมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดบุหรี่
[ 22 กรกฏาคม 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 777 ]
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติการงานบุคลากร ด้านคณิตศาสตร์ เข้าปฏิบัติหน้าที่ผู้สอน โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ครูคลังสมอง
[ 21 กรกฏาคม 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 700 ]
ขอเลื่อนการจัดกิจกรรมการพัฒนาขยายผลนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC)
[ 21 กรกฏาคม 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 674 ]
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมพัฒนาการอ่าน การเขียน ตามแนวทางการพัฒนาสมอง (BBL)
[ 21 กรกฏาคม 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 761 ]
การดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม)
[ 21 กรกฏาคม 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 791 ]
แบบกรอกข้อมูลการประเมินการอ่าน เขียน ป.1 - 4 ปีการศึกษา 2559
[ 16 กรกฏาคม 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 741 ]
แจ้งการเปลี่ยนแปลง การประชุมปฏิบัติการพัฒนาครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 -6 การอ่าน การเขียน ตามแนวทางการพัฒนาสมอง (BBL) ร่วมกับแนวการสอนอ่านเขียน แบบแจกลูก สะกดคำฯ
[ 16 กรกฏาคม 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 663 ]
การปรับปรุงข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ในระบบ DMC
[ 16 กรกฏาคม 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 667 ]
การจัดสรรงบประมาณโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2559 งบเงินอุดหนุน รายการค่าจัดการเรียนการสอน : ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ปีการศึกษา 2559 ภาคเรียนที่ 1
[ 14 กรกฏาคม 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 754 ]
การจัดแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
[ 14 กรกฏาคม 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 707 ]
ระบบ DMC จะเปิดระบบให้โรงเรียนดำเนินการแก้ไขข้อมูลระหว่างวันที่ 11 – 25 กรกฎาคม 2559 เวลา 24.00 น.
[ 14 กรกฏาคม 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 726 ]
ส่งข้อมูล O-NET ปีการศึกษา 2559
[ 13 กรกฏาคม 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 738 ]
ประกาศ การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ในบัญชีของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก
[ 13 กรกฏาคม 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 793 ]
ประชาสัมพันธ์ โครงการแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 ครั้งที่ 7 ประจำปี 2560
[ 13 กรกฏาคม 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 755 ]
การดำเนินงานโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2559
[ 12 กรกฏาคม 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 718 ]
แจ้งผู้รับผิดชอบงานข้อมูล ตรวจสอบรายละเอียดการแก้ไขข้อมูลในโปรแกรม DMC ข้อมูล 10 มิ.ย.59
[ 12 กรกฏาคม 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 673 ]
ศธ.พิษณุโลกแจ้งเลื่อนกำหนดการประกาศผลการประเมินฯครูผู้ช่วย
[ 11 กรกฏาคม 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 701 ]
เพิ่มเติม รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินในการนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น ตำแหน่ง ครูผู้ชวย สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก
[ 08 กรกฏาคม 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 731 ]
แจ้งเลื่อนการอบรมครูสุขศึกษาและพลศึกษา
[ 08 กรกฏาคม 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 691 ]
ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคลากรคณิตศาสตร์ เข้าปฏิบัติหน้าที่ โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ครูคลังสมอง ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 สังกัด สพป.พิษณุโลก เขต 1
[ 08 กรกฏาคม 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 751 ]
แบบสำรวจข้อมูลนักเรียนชั้น ป.3 ม.3 และม.6 ประจำปีการศึกษา 2558 ที่เข้ารับการประเมินความสามารถด้านทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษของสถานศึกษา
[ 07 กรกฏาคม 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 786 ]
ขอประชาสัมพันธ์การอบรมวิธีการสอนทักษะการคิดและการผลิตสื่อ BBL
[ 07 กรกฏาคม 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 739 ]
ประชาสัมพันธ์ การเรียนรู้สื่อนวัตกรรมการจัดการ ICT พัฒนาผู้เรียนสู่ศตวรรษที่ 21 รูปแบบ STEM ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
[ 07 กรกฏาคม 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 700 ]
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
 
 


ผู้บริหารหน่วยงาน

นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑

 

พฤหัสบดี 23 พฤศจิกายน 2560