:: ขณะนี้ระบบกรอก ข้อมูล 10 มิ.ย.60 ให้ทำข้อมูลรอบเทอม 2 (ตั้งแต่28 มิ.ย.ถึง10 พ.ย.60) ขอให้โรงเรียนในสังกัดสพป.พล.1 ดำเนินการให้เรียบร้อย::


moepl
??????????????????????????
เกี่ยวกับสำนักงาน
เกี่ยวกับบุคลากร
ผลงานวิชาการ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูล ๑๐ มิ.ย.๕๘
ข้อมูล ๑๐ พ.ย.๕๘
ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
ความถนัดด้านอาชีพ
ภาษี2558
ข่าวปฏิรูปการศึกษา
คู่มือDMC ๕๙
คู่มือEMIS ๕๙
คู่มือสิ่งก่อสร้าง ๕๙
ข้อมูลทั่วไป ๑๐ มิ.ย.๕๙
วิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ มิ.ย.๕๙
แผนปฏิบัติการ ๖๐
guide60
ประกาศเจตจำนงสุจริต
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ มิ.ย.๖๐
 
 
 
 
 
 
 
update : 13/11/2011
ข่าวทั้งหมดของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1  
:: แจ้งข่าวจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ::
 
ข้อสอบ O-NET ปีการศึกษา 2558
[ 14 มิถุนายน 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 680 ]
เปลี่ยนแปลงกำหนดการแข่งขันโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ 2559 ระดับเขต สพป.พิษณุโลก เขต1
[ 13 มิถุนายน 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 674 ]
การจัดหาสื่อ BBL Resource corner (BRC)
[ 13 มิถุนายน 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 744 ]
การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับ พ.ค.ก
[ 13 มิถุนายน 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 680 ]
ประชาสัมพันธ์การจัดแข่งขันหุ่นยนต์ "ZEER-TRTC Robotics Olympiad Thailand 2016"
[ 13 มิถุนายน 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 666 ]
ข้อมูลนักเรียน 10 มิ.ย. 59
[ 13 มิถุนายน 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 692 ]
กรอกเอกสารสำหรับข้าราชการครูที่จะเกษียณอายุราชการปีงบประมาณ 2559
[ 13 มิถุนายน 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 707 ]
ขอให้โรงเรียนดำเนินการ "แก้ไขข้อมูลด้อยโอกาส และรายได้"
[ 13 มิถุนายน 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 710 ]
การคัดเลือกผลงานทางวิชาการและผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ(Best Practices)
[ 13 มิถุนายน 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 675 ]
รายงานผลข้อมูลนักเรียนพิการในโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนร่วมและเรียนรวม ปีการศึกษา 1/2559
[ 09 มิถุนายน 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 753 ]
ประกาศจาก สพฐ. เรื่อง DMC
[ 07 มิถุนายน 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 675 ]
การรายงานข้อมูลการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคของสถานศึกษา (ค่าไฟฟ้า น้ำประปา ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์/โทรเลข และค่าอินเตอร์เน็ต)
[ 02 มิถุนายน 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 752 ]
ประกาศรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือก เพื่อขอมีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
[ 26 พฤษภาคม 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 620 ]
การกู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
[ 26 พฤษภาคม 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 707 ]
ประชุมขับเคลื่อนนโยบายการศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
[ 25 พฤษภาคม 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 689 ]
แจ้งปฏิทินการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ(Data Management Center : DMC) ปีการศึกษา 2559 และการรายงานข้อมูล
[ 25 พฤษภาคม 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 627 ]
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพครูคณิตศาสตร์ในการจัดการเรียนการสอนการแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้บาร์โมเดล
[ 24 พฤษภาคม 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 633 ]
ไฟล์ สำหรับโรงเรียนที่ได้รับการสนับสนุนครูสอนภาษาอังกฤษจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
[ 24 พฤษภาคม 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 654 ]
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ประกาศสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เรื่อง แนวทางการส่งเสริม สนับสนุนเครือข่ายพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา
[ 23 พฤษภาคม 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 635 ]
ขอความร่วมมือโรงเรียนในสังกัดดำเนินการ
[ 18 พฤษภาคม 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 663 ]
ขอเชิญเข้าร่วมพิธีไหว้ครูและครอบครูดนตรีพื้นบ้านมังคละ
[ 18 พฤษภาคม 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 646 ]
ขอให้โรเงรียนที่ยังไม่ได้ส่ง ID Plan ภายในวันที่ 19 พ.ค.59
[ 17 พฤษภาคม 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 648 ]
ประกาศผลการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.พิษณุโลก เขต 1
[ 16 พฤษภาคม 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 678 ]
คู่มือการใช้โปรแกรมSchoolMIS 58
[ 12 พฤษภาคม 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 754 ]
โปรแกรมบริหารสถานศึกษา (SchoolMIS)
[ 12 พฤษภาคม 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 739 ]
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
 
 


ผู้บริหารหน่วยงาน

นายประยุทธ สุรเดชไพบูลย์
รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑

รักษาราชการแทน
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑

 

อาทิตย์ 23 กรกฏาคม 2560