moepl
??????????????????????????
เกี่ยวกับสำนักงาน
เกี่ยวกับบุคลากร
ผลงานวิชาการ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
ความถนัดด้านอาชีพ
ข้อมูลทั่วไป ๑๐ มิ.ย.๕๙
วิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ มิ.ย.๕๙
แผนปฏิบัติการ ๖๐
guide60
ประกาศเจตจำนงสุจริต
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ มิ.ย.๖๐ (เทอม ๑)
trainingobec
รายงานผลเรื่องร้องเรียน
การจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานระบบบัญชี
รายงานการจัดซื้อประจำเดือน
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ พ.ย.๒๕๖๐ (เทอม ๒)
 
 
 
 
 
 
 
update : 13/11/2011
ข่าวทั้งหมดของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1  
:: แจ้งข่าวจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ::
 
ประชาสัมพันธ์ การประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 10
[ 07 กรกฏาคม 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 678 ]
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินในการนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น ตำแหน่ง ครูผู้ชวย สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก
[ 06 กรกฏาคม 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 724 ]
แบบติดตามผลการดำเนินการขับเคลื่อนสู่ประชาคมอาเซียนของสถานศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2559
[ 06 กรกฏาคม 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 797 ]
สอบถามความพึงพอใจของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เข้ารับการพัฒนาและทดสอบด้วยระบบ TEPE Online
[ 06 กรกฏาคม 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 779 ]
สทศ.เปิดระบบให้โรงเรียนดำเนินการส่งข้อมูลนักเรียนที่จะเข้าสอบ O-NET ปี2559
[ 04 กรกฏาคม 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 713 ]
กอ.รมน.ร่วมกับมศว.ประสานมิตร เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกนิสิตเข้ารับการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559 ตามโครงการเพชรในตม รอบที่ 3 ระหว่างวันที่ 4 - 8 ก.ค.2559 โดยดูรายละเอียดการสมัครสอบคัดเลือกเพิ่มเติมได้ที่ http://admission.swu.ac.th
[ 04 กรกฏาคม 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 695 ]
Download ไฟล์ การทำกิจกรรม"๖ สัปดาห์ประชามติ"ของครูและนักเรียน
[ 01 กรกฏาคม 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 744 ]
การประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการจัดการเรียนรวม
[ 24 มิถุนายน 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 748 ]
สำรวจข้อมูลงบประมาณ ปี 255 และปี 2556 (งบแปรญัติ) รายการค่าครุภัณฑ์
[ 23 มิถุนายน 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 764 ]
การติดตามและประเมินผลการอ่านการเขียนของนักเรียนชั้น ป.1-6 ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2559
[ 23 มิถุนายน 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 799 ]
ขยายเวลาในการแก้ไขข้อมูลนักเรียนด้อยโอกาส จนถึงคืนวันที่ 30 มิถุนายน 2559 เวลา 24.00 น.
[ 23 มิถุนายน 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 704 ]
ขอยกเลิกบัญชีข้าราชการผู้จะเกษียณอายุราชการ ตามหนังสือ สพป.พิษณุโลก เขต 1 ที่ ศธ 04101/ว3296 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2559
[ 22 มิถุนายน 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 702 ]
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการข้าราชการผู้จะเกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
[ 21 มิถุนายน 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 704 ]
แจ้งเพื่อทราบและปฎิบัติตามปฏิทินการปฎิบัติงานตามระบบโปรแกรม DMC59
[ 20 มิถุนายน 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 777 ]
การกรอกข้อมูลนักเรียนด้อยโอกาส และรายได้ โปรแกรม DMC 59
[ 18 มิถุนายน 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 697 ]
การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อเข้ารับการพัฒนาตามหลักสูตรการพัฒนาผู้นำด้านจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา (หลักสูตร 3 วัน)
[ 17 มิถุนายน 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 719 ]
ข้อสอบ O-NET ปีการศึกษา 2558
[ 14 มิถุนายน 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 711 ]
เปลี่ยนแปลงกำหนดการแข่งขันโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ 2559 ระดับเขต สพป.พิษณุโลก เขต1
[ 13 มิถุนายน 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 700 ]
การจัดหาสื่อ BBL Resource corner (BRC)
[ 13 มิถุนายน 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 807 ]
การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับ พ.ค.ก
[ 13 มิถุนายน 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 718 ]
ประชาสัมพันธ์การจัดแข่งขันหุ่นยนต์ "ZEER-TRTC Robotics Olympiad Thailand 2016"
[ 13 มิถุนายน 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 700 ]
ข้อมูลนักเรียน 10 มิ.ย. 59
[ 13 มิถุนายน 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 750 ]
กรอกเอกสารสำหรับข้าราชการครูที่จะเกษียณอายุราชการปีงบประมาณ 2559
[ 13 มิถุนายน 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 763 ]
ขอให้โรงเรียนดำเนินการ "แก้ไขข้อมูลด้อยโอกาส และรายได้"
[ 13 มิถุนายน 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 780 ]
การคัดเลือกผลงานทางวิชาการและผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ(Best Practices)
[ 13 มิถุนายน 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 700 ]
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
 
 


ผู้บริหารหน่วยงาน

นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑

 

พฤหัสบดี 23 พฤศจิกายน 2560