:: ประชาสัมพันธ์ แจ้งข้อมูลสำคัญแก่สมาชิกผู้ที่เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560 ::


moepl
??????????????????????????
เกี่ยวกับสำนักงาน
เกี่ยวกับบุคลากร
ผลงานวิชาการ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูล ๑๐ มิ.ย.๕๘
ข้อมูล ๑๐ พ.ย.๕๘
ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
ความถนัดด้านอาชีพ
ภาษี2558
ข่าวปฏิรูปการศึกษา
คู่มือDMC ๕๙
คู่มือEMIS ๕๙
คู่มือสิ่งก่อสร้าง ๕๙
ข้อมูลทั่วไป ๑๐ มิ.ย.๕๙
วิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ มิ.ย.๕๙
แผนปฏิบัติการ ๖๐
guide60
ประกาศเจตจำนงสุจริต
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ มิ.ย.๖๐
trainingobec
 
 
 
 
 
 
 
update : 13/11/2011
ข่าวทั้งหมดของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1  
:: แจ้งข่าวจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ::
 
ด่วนที่สุด ขอให้โรงเรียนที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ส่งแบบรายงานโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดีในโรงเรียนประถมศึกษาที่ได้รับจัดสรรปี 2558
[ 20 เมษายน 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 740 ]
ด่วนที่สุด ขอให้โรงเรียนที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ส่งแบบรายงานโครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
[ 20 เมษายน 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 723 ]
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอกคณิตศาสตร์
[ 18 เมษายน 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 695 ]
ขอเชิญรับฟังการบรรยายเรื่องการพัฒนาสมรรถนะครูและผู้บริหารสถานศึกษา ด้วยระบบ TEPE Online โดยผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(ผอ.รร.)
[ 11 เมษายน 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 865 ]
ขอเชิญรับฟังการบรรยายเรื่องการพัฒนาสมรรถนะครูและผู้บริหารสถานศึกษา ด้วยระบบ TEPE Online โดยผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(ประธานกลุ่มโรงเรียน)
[ 11 เมษายน 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 661 ]
การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นทีประจักษ์มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญทุกตำแหน่ง
[ 08 เมษายน 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 662 ]
การรายงานผลการจัดซื้อหนังสือเรียนในระบบอิเล็คทรอนิก e-MES
[ 08 เมษายน 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 671 ]
สอบถามข้อมูลการใช้งานสื่อสารดาวเทียม และระบบโทรศัพท์ผ่านดาวเทียม iPSTAR
[ 07 เมษายน 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 648 ]
การติดตามสภาพปัญหาการดำเนินงานเกี่ยวกับการเลือก การใช้ และการจัดซื้อหนังสือเรียนฯ ปีการศึกษา 2559
[ 05 เมษายน 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 648 ]
การเข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ทั่วไป และขั้นความรู้เบื้องต้น(B.T.C) เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันพระราชสมภพ 2 เมษายน
[ 31 มีนาคม 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 652 ]
การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญ (B.T.C.)
[ 27 มีนาคม 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 665 ]
เชิญคณะกรรมการประชุมเพื่อวิเคราะห์ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2558
[ 25 มีนาคม 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 689 ]
แจ้งเลื่อนการประชุมอบรมขยายผลการใช้งาน Smart OBEC และ Smart Area เพื่อรับ-ส่งหนังสือราชการแทนระบบ(e-Office เดิม)
[ 23 มีนาคม 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 642 ]
เชิญคณะกรรมการประชุมเพื่อวิเคราะห์ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2558
[ 22 มีนาคม 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 649 ]
แจ้งเลื่อนการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการควบคุมและการใช้จ่ายเงินอุดหนุน
[ 22 มีนาคม 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 723 ]
แจ้งเลื่อนพิธีพระราชทานเครื่องราชอิสริยภรณ์ ชั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2557
[ 21 มีนาคม 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 724 ]
แบบรายงานข้อมูลประเมินลดเวลาเรียนเฉพาะโรงเรียนนำร่อง 13 โรงเรียนเท่านั้น
[ 16 มีนาคม 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 711 ]
คู่มือใช้ระบบ TEPE Online ฉบับเต็ม
[ 16 มีนาคม 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 642 ]
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ.2559
[ 16 มีนาคม 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 820 ]
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยยึดถือภารกิจและพื้นที่ปฏิบัติงานเป็นฐานด้วยระบบ TEPE Online ของศูนย์ TEPE Online ระดับภาค จังหวัดพิษณุโลก
[ 16 มีนาคม 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 663 ]
แบบประเมินลดเวลาเรียนเฉพาะโรงเรียนนำร่อง 13 โรงเรียนเท่านั้น
[ 16 มีนาคม 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 642 ]
ส่งรายชื่อครูผู้สอนภาษาไทย เป็นผู้ตรวจข้อสอบอัตนัย O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาไทย
[ 16 มีนาคม 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 654 ]
การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ทุกตำแหน่ง
[ 15 มีนาคม 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 640 ]
เปิดระบบ DMC ให้เข้าแก้ไขข้อมูลรอบสิ้นปีการศึกษา 2558
[ 14 มีนาคม 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 639 ]
ขอเชิญร่วมงานมหกรรมวิชาการโรงเรียนขนาดเล็ก ครั้งที่ 1
[ 11 มีนาคม 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 644 ]
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
 
 


ผู้บริหารหน่วยงาน

นายประยุทธ สุรเดชไพบูลย์
รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑

รักษาราชการแทน
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑

 

จันทร์ 25 กันยายน 2560