moepl
??????????????????????????
เกี่ยวกับสำนักงาน
เกี่ยวกับบุคลากร
ผลงานวิชาการ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
ความถนัดด้านอาชีพ
ข้อมูลทั่วไป ๑๐ มิ.ย.๕๙
วิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ มิ.ย.๕๙
แผนปฏิบัติการ ๖๐
guide60
ประกาศเจตจำนงสุจริต
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ มิ.ย.๖๐ (เทอม ๑)
trainingobec
รายงานผลเรื่องร้องเรียน
การจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานระบบบัญชี
รายงานการจัดซื้อประจำเดือน
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ พ.ย.๒๕๖๐ (เทอม ๒)
 
 
 
 
 
 
 
update : 13/11/2011
ข่าวทั้งหมดของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1  
:: แจ้งข่าวจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ::
 
แจ้งข้อมูลนักเรียนที่จะเข้าสอบ NT ปีการศึกษา 2558
[ 19 มกราคม 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 729 ]
ขอเชิญประชุมรับมอบคูปองสื่อ สิ่งอำนวยความสะดวก บริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา ประจำปี 2558
[ 18 มกราคม 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 671 ]
แนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
[ 15 มกราคม 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 726 ]
ประชุมชี้แจงแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก ประจำปี พ.ศ.2558-2559
[ 15 มกราคม 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 654 ]
การติดตามประเมินผล และรายงานการอ่าน การเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6
[ 13 มกราคม 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 646 ]
สำรวจรายชื่อข้าราชการและลูกจ้างประจำที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ และต้องพ้นจากราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2559
[ 12 มกราคม 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 703 ]
แจ้งครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับรางวัลในงานวันครู ประจำปี 2559 (เพิ่มเติม)
[ 12 มกราคม 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 723 ]
รายชื่อโรงเรียนที่ได้รับอนุมัติเงินโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดีในโรงเรียน ปี 2558
[ 12 มกราคม 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 642 ]
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี 2559
[ 12 มกราคม 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 737 ]
การจัดงานวันครู ประจำปี 2559
[ 11 มกราคม 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 745 ]
แจ้งครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับรางวัลในงานวันครู ประจำปี 2559
[ 11 มกราคม 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 720 ]
ขอเชิญประชุมการจัดฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญ A.T.C.
[ 08 มกราคม 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 667 ]
โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติสถานศึกษาดีเด่นทางวัฒนธรรมด้านดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้าน ประจำปี 2559
[ 08 มกราคม 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 660 ]
การจัดทำเอกสารแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2559
[ 08 มกราคม 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 737 ]
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ ของหน่วยตรวจสอบภายใน
[ 08 มกราคม 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 684 ]
ขอเชิญพานักเรียนชมงานฉลองวันเด็ก ปี ๒๕๕๙ ที่วิทยาลัยเทนิคพิษณุโลก
[ 07 มกราคม 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 679 ]
การจัดซื้อหนังสือเรียนของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2559
[ 06 มกราคม 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 662 ]
การส่งผลงานวิจัยและนวัตกรรมสถานศึกษาเข้าร่วมการคัดสรรกับคุรุสภา ประจำปี 2559 [ รายละเอียด ]
[ 28 ธันวาคม 2558 ] คนอ่านทั้งหมด [ 677 ]
โครงการจักรยานพระราชทาน
[ 24 ธันวาคม 2558 ] คนอ่านทั้งหมด [ 672 ]
คู่มือการจัดตั้งงบประมาณปี 2560
[ 21 ธันวาคม 2558 ] คนอ่านทั้งหมด [ 653 ]
การจัดทำทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.16)
[ 21 ธันวาคม 2558 ] คนอ่านทั้งหมด [ 680 ]
ตรวจสอบความถูกต้องของจำนวนนักเรียน ปี2558
[ 21 ธันวาคม 2558 ] คนอ่านทั้งหมด [ 736 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 (70%)
[ 15 ธันวาคม 2558 ] คนอ่านทั้งหมด [ 722 ]
ขอเชิญผู้บริหารโรงเรียน ข้าราชการครูและนักเรียน เข้าร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558
[ 15 ธันวาคม 2558 ] คนอ่านทั้งหมด [ 620 ]
การขอรับการจัดสรรงบประมาณค่าปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู
[ 15 ธันวาคม 2558 ] คนอ่านทั้งหมด [ 650 ]
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
 
 


ผู้บริหารหน่วยงาน

นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑

 

พฤหัสบดี 23 พฤศจิกายน 2560