moepl
??????????????????????????
เกี่ยวกับสำนักงาน
เกี่ยวกับบุคลากร
ผลงานวิชาการ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
ความถนัดด้านอาชีพ
ข้อมูลทั่วไป ๑๐ มิ.ย.๕๙
วิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ มิ.ย.๕๙
แผนปฏิบัติการ ๖๐
guide60
ประกาศเจตจำนงสุจริต
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ มิ.ย.๖๐ (เทอม ๑)
trainingobec
รายงานผลเรื่องร้องเรียน
การจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานระบบบัญชี
รายงานการจัดซื้อประจำเดือน
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ พ.ย.๒๕๖๐ (เทอม ๒)
 
 
 
 
 
 
 
update : 13/11/2011
ข่าวทั้งหมดของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1  
:: แจ้งข่าวจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ::
 
การจัดทำทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.16)
[ 21 ธันวาคม 2558 ] คนอ่านทั้งหมด [ 688 ]
ตรวจสอบความถูกต้องของจำนวนนักเรียน ปี2558
[ 21 ธันวาคม 2558 ] คนอ่านทั้งหมด [ 739 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 (70%)
[ 15 ธันวาคม 2558 ] คนอ่านทั้งหมด [ 725 ]
ขอเชิญผู้บริหารโรงเรียน ข้าราชการครูและนักเรียน เข้าร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558
[ 15 ธันวาคม 2558 ] คนอ่านทั้งหมด [ 623 ]
การขอรับการจัดสรรงบประมาณค่าปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู
[ 15 ธันวาคม 2558 ] คนอ่านทั้งหมด [ 656 ]
จัดสรรงบประมาณปี 2559 งบดำเนินงาน (ค่าใช้สอย)
[ 14 ธันวาคม 2558 ] คนอ่านทั้งหมด [ 739 ]
การจัดสรรงบประมาณโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 งบเงินอุดหนุน รายการค่าจัดการเรียนการสอน : ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ปีการศึกษา 2558 ภาคเรียนที่ 2
[ 14 ธันวาคม 2558 ] คนอ่านทั้งหมด [ 689 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 (30%)
[ 14 ธันวาคม 2558 ] คนอ่านทั้งหมด [ 665 ]
การจัดกิจกรรมสัปดาห์วันครู ครั้งที่ 60 พ.ศ.2559
[ 14 ธันวาคม 2558 ] คนอ่านทั้งหมด [ 846 ]
การจัดสรรงบประมาณโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 งบเงินอุดหนุน รายการค่าจัดการเรียนการสอน : ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ปีการศึกษา 2558 ภาคเรียนที่ 2
[ 09 ธันวาคม 2558 ] คนอ่านทั้งหมด [ 794 ]
รหัสงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 65 ของทุกโรงเรียน
[ 08 ธันวาคม 2558 ] คนอ่านทั้งหมด [ 669 ]
ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2558 สังกัดสพป.พิษณุโลก เขต 1 (แก้ไขเพิ่มเติม)
[ 08 ธันวาคม 2558 ] คนอ่านทั้งหมด [ 667 ]
การคัดเลือกและประเมินผลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและหน่วยงานเพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2558
[ 08 ธันวาคม 2558 ] คนอ่านทั้งหมด [ 722 ]
ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเพื่อบรรจุและแต่งตั่งเข้ารับราชการฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย
[ 04 ธันวาคม 2558 ] คนอ่านทั้งหมด [ 777 ]
สพป.พิษณุโลกเขต ๑ ขยายเปิดบริการ One Stop Service ทุกวัน
[ 03 ธันวาคม 2558 ] คนอ่านทั้งหมด [ 679 ]
เชิญชวนประกวดชื่อหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี 2559
[ 30 พฤศจิกายน 2558 ] คนอ่านทั้งหมด [ 1132 ]
สำรวจความต้องการที่อยู่อาศัยสำหรับข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้างของรัฐ
[ 30 พฤศจิกายน 2558 ] คนอ่านทั้งหมด [ 672 ]
การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา (ติดตามครั้งที่3)
[ 27 พฤศจิกายน 2558 ] คนอ่านทั้งหมด [ 637 ]
การจัดทำมาตรการเฝ้าระวังเหตุช่วงเทศกาลวัยลอยกระทง
[ 25 พฤศจิกายน 2558 ] คนอ่านทั้งหมด [ 663 ]
ขอเชิญพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนนักศึกษา (พสน.) ประชุม
[ 23 พฤศจิกายน 2558 ] คนอ่านทั้งหมด [ 666 ]
มาตรการเฝ้าระวังเหตุช่วงเทศกาลวันลอยกระทง
[ 23 พฤศจิกายน 2558 ] คนอ่านทั้งหมด [ 675 ]
มาตรการเฝ้าระวังเหตุช่วงเทศกาลวันลอยกระทง
[ 23 พฤศจิกายน 2558 ] คนอ่านทั้งหมด [ 667 ]
ซ้อมความเข้าใจการประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2558
[ 23 พฤศจิกายน 2558 ] คนอ่านทั้งหมด [ 672 ]
แจ้งโรงเรียนจัดทำการจัดทำข้อมูลสิ่งก่อสร้าง ระหว่างวันที่ 1 - 30 พฤศจิกายน 2558
[ 23 พฤศจิกายน 2558 ] คนอ่านทั้งหมด [ 650 ]
ตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
[ 23 พฤศจิกายน 2558 ] คนอ่านทั้งหมด [ 670 ]
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
 
 


ผู้บริหารหน่วยงาน

นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑

 

พฤหัสบดี 14 ธันวาคม 2560