moepl
??????????????????????????
เกี่ยวกับสำนักงาน
เกี่ยวกับบุคลากร
ผลงานวิชาการ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
ความถนัดด้านอาชีพ
ข้อมูลทั่วไป ๑๐ มิ.ย.๕๙
วิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ มิ.ย.๕๙
แผนปฏิบัติการ ๖๐
guide60
ประกาศเจตจำนงสุจริต
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ มิ.ย.๖๐ (เทอม ๑)
trainingobec
รายงานผลเรื่องร้องเรียน
การจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานระบบบัญชี
รายงานการจัดซื้อประจำเดือน
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ พ.ย.๒๕๖๐ (เทอม ๒)
 
 
 
 
 
 
 
update : 13/11/2011
ข่าวทั้งหมดของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1  
:: แจ้งข่าวจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ::
 
โครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ปี 2560
[ 06 กรกฏาคม 2560 ] คนอ่านทั้งหมด [ 484 ]
กรอกแบบระบบลงทะเบียนและติดตามประเมินผลครูผู้เข้ารับการพัฒนา ตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ของ สพฐ.
[ 05 กรกฏาคม 2560 ] คนอ่านทั้งหมด [ 1088 ]
แจ้งเรื่องระบบลงทะเบียนและติดตามประเมินผลครูผู้เข้ารับการพัฒนา ตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ของ สพฐ.
[ 04 กรกฏาคม 2560 ] คนอ่านทั้งหมด [ 4333 ]
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการข้าราชการผู้จะเกษียณอายุราชการ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2560
[ 30 มิถุนายน 2560 ] คนอ่านทั้งหมด [ 588 ]
การพิจารณาจัดสรรเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2557 - 2558
[ 29 มิถุนายน 2560 ] คนอ่านทั้งหมด [ 533 ]
ข้อมูล 10 มิ.ย.60 เปิดให้ทำข้อมูลรอบเทอม 2 (ตั้งแต่วันนี้ 28 มิ.ย.ถึงวันที่ 10 พ.ย.)
[ 28 มิถุนายน 2560 ] คนอ่านทั้งหมด [ 493 ]
ประชาสัมพันธ์การประกาศคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี" ประจำปี 2560
[ 26 มิถุนายน 2560 ] คนอ่านทั้งหมด [ 370 ]
ประชาสัมพันธ์ประกาศการคัดเลือกครูภาษาไทยดีเด่นฯ และการคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2560
[ 23 มิถุนายน 2560 ] คนอ่านทั้งหมด [ 346 ]
การคัดเลือกรางวัลครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น เพื่อรับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ กว ประจำปี พ.ศ. 2560
[ 22 มิถุนายน 2560 ] คนอ่านทั้งหมด [ 186 ]
การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี พ.ศ.2560
[ 22 มิถุนายน 2560 ] คนอ่านทั้งหมด [ 366 ]
ประกาศการประกวดแข่งขันทักษะภาษาไทย โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2560
[ 21 มิถุนายน 2560 ] คนอ่านทั้งหมด [ 391 ]
การอบรมปฏิบัติการพัฒนาครูสู่การจัดกิจกรรม การเรียนรู้ เพื่อการคิดวิเคราะห์ ตามแนวทาง PISA สำหรับครูผู้สอนภาษาไทย
[ 21 มิถุนายน 2560 ] คนอ่านทั้งหมด [ 488 ]
ตรวจสอบฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ
[ 19 มิถุนายน 2560 ] คนอ่านทั้งหมด [ 1711 ]
รูปแบบ โครงสร้างข้อสอบ O-NET ปีการศึกษา 2560
[ 12 มิถุนายน 2560 ] คนอ่านทั้งหมด [ 808 ]
การประเมินการอ่าน การเขียนของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2560 และการประเมินความสามารถในการรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ผ่านระบบการติดตามทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-MES)
[ 09 มิถุนายน 2560 ] คนอ่านทั้งหมด [ 1383 ]
ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยใบประกอบวิชาชีพ พ.ศ.2559
[ 05 มิถุนายน 2560 ] คนอ่านทั้งหมด [ 658 ]
การประเมินการอ่าน การเขียนของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2560 และการประเมินความสามารถในการรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ผ่านระบบการติดตามทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-MES)
[ 01 มิถุนายน 2560 ] คนอ่านทั้งหมด [ 1551 ]
รายการและเกณฑ์การประกวดทักษะทางด้านภาษาไทย รักษ์ภาษาไทย ปี 60
[ 29 พฤษภาคม 2560 ] คนอ่านทั้งหมด [ 682 ]
ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง สังกัด สพป.พิษณุโลก เขต 1
[ 29 พฤษภาคม 2560 ] คนอ่านทั้งหมด [ 439 ]
โรงเรียนบ้านพลายชุมพลประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
[ 26 พฤษภาคม 2560 ] คนอ่านทั้งหมด [ 453 ]
โีรงเรียนบ้านพลายชุมพลประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์
[ 25 พฤษภาคม 2560 ] คนอ่านทั้งหมด [ 415 ]
การคัดเลือกครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปีก 2560
[ 24 พฤษภาคม 2560 ] คนอ่านทั้งหมด [ 453 ]
การทดสอบวัดสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ครั้งที่ 1/2560
[ 18 พฤษภาคม 2560 ] คนอ่านทั้งหมด [ 968 ]
โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2560
[ 18 พฤษภาคม 2560 ] คนอ่านทั้งหมด [ 636 ]
แนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2560
[ 17 พฤษภาคม 2560 ] คนอ่านทั้งหมด [ 524 ]
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
 
 


ผู้บริหารหน่วยงาน

นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑

 

พฤหัสบดี 23 พฤศจิกายน 2560