:: ประชาสัมพันธ์ แจ้งข้อมูลสำคัญแก่สมาชิกผู้ที่เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560 ::


moepl
??????????????????????????
เกี่ยวกับสำนักงาน
เกี่ยวกับบุคลากร
ผลงานวิชาการ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูล ๑๐ มิ.ย.๕๘
ข้อมูล ๑๐ พ.ย.๕๘
ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
ความถนัดด้านอาชีพ
ภาษี2558
ข่าวปฏิรูปการศึกษา
คู่มือDMC ๕๙
คู่มือEMIS ๕๙
คู่มือสิ่งก่อสร้าง ๕๙
ข้อมูลทั่วไป ๑๐ มิ.ย.๕๙
วิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ มิ.ย.๕๙
แผนปฏิบัติการ ๖๐
guide60
ประกาศเจตจำนงสุจริต
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ มิ.ย.๖๐
trainingobec
 
 
 
 
 
 
 
update : 13/11/2011
ข่าวทั้งหมดของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1  
:: แจ้งข่าวจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ::
 
การกรอกและยืนยันกข้อมูลระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
[ 17 มีนาคม 2560 ] คนอ่านทั้งหมด [ 624 ]
รายงานผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ฯ ด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง
[ 15 มีนาคม 2560 ] คนอ่านทั้งหมด [ 579 ]
การประชุมระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (ระบบโซล่าเซลล์)
[ 08 มีนาคม 2560 ] คนอ่านทั้งหมด [ 544 ]
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นพิเศษหรือมีเหตุพิเศษ ปี พ.ศ.2560
[ 03 มีนาคม 2560 ] คนอ่านทั้งหมด [ 1877 ]
การทดสอบโดยข้อสอบมาตรฐานกลาง
[ 02 มีนาคม 2560 ] คนอ่านทั้งหมด [ 1184 ]
เฉลยการประเมินการอ่าน เขียน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-4
[ 24 กุมภาพันธ์ 2560 ] คนอ่านทั้งหมด [ 581 ]
แจ้งการโอนเงินค่าเช่าบ้านและเงินสวัสดิการ(ค่ารักษาพยาบาลและค่าการศึกษาบุตร)ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560
[ 23 กุมภาพันธ์ 2560 ] คนอ่านทั้งหมด [ 483 ]
เฉลยการประเมินการอ่าน เขียน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2
[ 23 กุมภาพันธ์ 2560 ] คนอ่านทั้งหมด [ 705 ]
คู่มือบัญชีค่าวัสดุและค่าแรงงาน สำหรับปีงบประมาณ 2558/2559
[ 23 กุมภาพันธ์ 2560 ] คนอ่านทั้งหมด [ 1190 ]
คำขอตั้งงบประมาณตามแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระยะ 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 -2564)
[ 22 กุมภาพันธ์ 2560 ] คนอ่านทั้งหมด [ 340 ]
การประเมินการอ่านออก เขียนได้ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 4 ปีการศึกษา 2559 ภาคเรียนที่ 2
[ 22 กุมภาพันธ์ 2560 ] คนอ่านทั้งหมด [ 837 ]
แบบบันทึกคะแนน การประเมินการอ่าน การเขียน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4 ปีการศึกษา 2559 ภาคเรียนที่ 2
[ 21 กุมภาพันธ์ 2560 ] คนอ่านทั้งหมด [ 758 ]
ขอขยายกำหนดการประมวลผลข้อมูลนักเรียนซ้ำซ้อนระหว่างสังกัด ในระบบ DMC
[ 21 กุมภาพันธ์ 2560 ] คนอ่านทั้งหมด [ 277 ]
ขออนุเคราะห์กรอกแบบประเมินการใช้สื่อเสริมภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัย (EF)
[ 20 กุมภาพันธ์ 2560 ] คนอ่านทั้งหมด [ 297 ]
ขอรายชื่อกรรมการจัดสอบ NT ชั้น ป.3 ปีการศึกษา 2559
[ 20 กุมภาพันธ์ 2560 ] คนอ่านทั้งหมด [ 427 ]
ขอความร่วมมือตรวจสอบนักเรียนซ้ำซ้อนระหว่างสังกัดในระบบ DMC
[ 17 กุมภาพันธ์ 2560 ] คนอ่านทั้งหมด [ 523 ]
รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาการจัดการเรียนรู้คิดวิเคราะห์ (Active Learing) เพื่อพัฒนาทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ให้เป็นผู้พร้อมเป็นพลเมืองในยุคประเทศไทย 4.0
[ 17 กุมภาพันธ์ 2560 ] คนอ่านทั้งหมด [ 557 ]
การประเมินการอ่านออก เขียนได้ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 4 ปีการศึกษา 2559 ภาคเรียนที่ 2
[ 15 กุมภาพันธ์ 2560 ] คนอ่านทั้งหมด [ 1058 ]
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราขการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นพิเศษหรือมีเหตุพิเศษ ปี พ.ศ.2560
[ 14 กุมภาพันธ์ 2560 ] คนอ่านทั้งหมด [ 8688 ]
ประกาศ ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ
[ 14 กุมภาพันธ์ 2560 ] คนอ่านทั้งหมด [ 357 ]
ประกาศ ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง
[ 14 กุมภาพันธ์ 2560 ] คนอ่านทั้งหมด [ 173 ]
ชมรมครูพระพุทธศาสนาฯขอเชิญสมาชิกประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๙
[ 14 กุมภาพันธ์ 2560 ] คนอ่านทั้งหมด [ 155 ]
ประกาศ สพป.พิษณุโลก เขต 1 เรื่อง การขายทอดตลาดอาคารเรียน
[ 07 กุมภาพันธ์ 2560 ] คนอ่านทั้งหมด [ 570 ]
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ภารโรง
[ 06 กุมภาพันธ์ 2560 ] คนอ่านทั้งหมด [ 394 ]
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เด็กพิการ
[ 06 กุมภาพันธ์ 2560 ] คนอ่านทั้งหมด [ 434 ]
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
 
 


ผู้บริหารหน่วยงาน

นายประยุทธ สุรเดชไพบูลย์
รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑

รักษาราชการแทน
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑

 

จันทร์ 25 กันยายน 2560