moepl
??????????????????????????
เกี่ยวกับสำนักงาน
เกี่ยวกับบุคลากร
ผลงานวิชาการ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
ความถนัดด้านอาชีพ
ข้อมูลทั่วไป ๑๐ มิ.ย.๕๙
วิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ มิ.ย.๕๙
แผนปฏิบัติการ ๖๐
guide60
ประกาศเจตจำนงสุจริต
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ มิ.ย.๖๐ (เทอม ๑)
trainingobec
รายงานผลเรื่องร้องเรียน
การจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานระบบบัญชี
รายงานการจัดซื้อประจำเดือน
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ พ.ย.๒๕๖๐ (เทอม ๒)
 
 
 
 
 
 
 
update : 13/11/2011
ข่าวทั้งหมดของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1  
:: แจ้งข่าวจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ::
 
ด่วน..โรงเรียนบ้านพลายชุมพลรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ (แก้ไข)
[ 16 พฤษภาคม 2560 ] คนอ่านทั้งหมด [ 499 ]
แผนฯ และใบงานประชุมจากการประชุมปฏิบัติการ สะท้อนภาพ พัฒนาตนโดยผลการประเมิน O-NET/NT
[ 15 พฤษภาคม 2560 ] คนอ่านทั้งหมด [ 951 ]
ไฟล์และเอกสารประกอบการประชุมการปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมสถานศึกษาตามระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาแนวใหม่
[ 09 พฤษภาคม 2560 ] คนอ่านทั้งหมด [ 714 ]
การดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2560
[ 08 พฤษภาคม 2560 ] คนอ่านทั้งหมด [ 486 ]
การประเมินการอ่าน การเขียนของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2560 และการประเมินความสามารถในการรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ผ่านระบบการติดตามทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-MES)
[ 03 พฤษภาคม 2560 ] คนอ่านทั้งหมด [ 660 ]
ผลการประเมินการอ่านออก เขียนได้ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 4 ปีการศึกษา 2559 ภาคเรียนที่ 2
[ 03 พฤษภาคม 2560 ] คนอ่านทั้งหมด [ 681 ]
สพฐ. เปิดระบบข้อมูลนักเรียนรายบุคคล โปรแกรม DMC รอบสิ้นปีการศึกษา 30 เมษายน 2560 ครั้งที่ 2
[ 03 พฤษภาคม 2560 ] คนอ่านทั้งหมด [ 365 ]
ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยใบประกอบวิชาชีพ พ.ศ.2559
[ 01 พฤษภาคม 2560 ] คนอ่านทั้งหมด [ 378 ]
ขอเปลี่ยนแปลงวันประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศทางการศึกษา ปี 2560 โปรแกรมจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center : DMC)
[ 01 พฤษภาคม 2560 ] คนอ่านทั้งหมด [ 409 ]
ประกาศ ผลการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2560
[ 28 เมษายน 2560 ] คนอ่านทั้งหมด [ 2946 ]
การดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2560
[ 25 เมษายน 2560 ] คนอ่านทั้งหมด [ 902 ]
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2560
[ 10 เมษายน 2560 ] คนอ่านทั้งหมด [ 2728 ]
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง หลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพ ตามคุรุสภาออกให้
[ 31 มีนาคม 2560 ] คนอ่านทั้งหมด [ 444 ]
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง หลักฐานที่คุรุสภาออกให้สามารถใช้สมัครสอบครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2560
[ 31 มีนาคม 2560 ] คนอ่านทั้งหมด [ 396 ]
ขยายเวลาเก็บข้อมูลระบบคัดกรองนักเรียนยากจน
[ 29 มีนาคม 2560 ] คนอ่านทั้งหมด [ 398 ]
(แก้ไขครั้งที่ 2) ประกาศ แก้ไขประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2560
[ 28 มีนาคม 2560 ] คนอ่านทั้งหมด [ 1268 ]
ขอเชิญบุคลากรดังต่อไปนี้เข้าร่วมประชุม (พนักงานราชการ/บุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์/พี่เลี้ยงเด็กพิการ/ครูอัตราจ้าง(ครูวิกฤติ)/ธุรการโรงเรียน)
[ 27 มีนาคม 2560 ] คนอ่านทั้งหมด [ 703 ]
ประกาศ แก้ไขประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2560
[ 24 มีนาคม 2560 ] คนอ่านทั้งหมด [ 1516 ]
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นพิเศษหรือมีเหตุพิเศษ ปี พ.ศ.2560
[ 24 มีนาคม 2560 ] คนอ่านทั้งหมด [ 4366 ]
เชิญคณะกรรมการประชุมเพื่อวิเคราะห์ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2559
[ 23 มีนาคม 2560 ] คนอ่านทั้งหมด [ 603 ]
ประกาศ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2560
[ 21 มีนาคม 2560 ] คนอ่านทั้งหมด [ 4095 ]
สพฐ. เปิดระบบข้อมูลนักเรียนรายบุคคลรอบสิ้นปีการศึกษา
[ 21 มีนาคม 2560 ] คนอ่านทั้งหมด [ 597 ]
การกรอกและยืนยันกข้อมูลระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
[ 17 มีนาคม 2560 ] คนอ่านทั้งหมด [ 636 ]
รายงานผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ฯ ด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง
[ 15 มีนาคม 2560 ] คนอ่านทั้งหมด [ 601 ]
การประชุมระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (ระบบโซล่าเซลล์)
[ 08 มีนาคม 2560 ] คนอ่านทั้งหมด [ 565 ]
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
 
 


ผู้บริหารหน่วยงาน

นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑

 

พฤหัสบดี 23 พฤศจิกายน 2560