:: ขณะนี้ระบบกรอก ข้อมูล 10 มิ.ย.60 ให้ทำข้อมูลรอบเทอม 2 (ตั้งแต่28 มิ.ย.ถึง10 พ.ย.60) ขอให้โรงเรียนในสังกัดสพป.พล.1 ดำเนินการให้เรียบร้อย::


moepl
??????????????????????????
เกี่ยวกับสำนักงาน
เกี่ยวกับบุคลากร
ผลงานวิชาการ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูล ๑๐ มิ.ย.๕๘
ข้อมูล ๑๐ พ.ย.๕๘
ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
ความถนัดด้านอาชีพ
ภาษี2558
ข่าวปฏิรูปการศึกษา
คู่มือDMC ๕๙
คู่มือEMIS ๕๙
คู่มือสิ่งก่อสร้าง ๕๙
ข้อมูลทั่วไป ๑๐ มิ.ย.๕๙
วิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ มิ.ย.๕๙
แผนปฏิบัติการ ๖๐
guide60
ประกาศเจตจำนงสุจริต
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ มิ.ย.๖๐
 
 
 
 
 
 
 
update : 13/11/2011
ข่าวทั้งหมดของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1  
:: แจ้งข่าวจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ::
 
ส่งข้อสอบภาษาไทยอัตนัย ตามกิจกรรมพัฒนาครูภาษาไทย โดยใช้รูปแบบการประเมินอัตนัยเป็นฐาน ครั้งที่ 2
[ 17 มกราคม 2560 ] คนอ่านทั้งหมด [ 356 ]
การกรอกข้อมูลพี่เลี้ยงเด็กพิการ ปีงบประมาณ 2560 (โรงเรียน 34 โรงเรียน)
[ 13 มกราคม 2560 ] คนอ่านทั้งหมด [ 423 ]
วิธีการดำเนินการหลักจากรับคูปองการศึกษาของศูนย์การศึกษาพิเศษ
[ 12 มกราคม 2560 ] คนอ่านทั้งหมด [ 351 ]
ข้อสอบวิทย์เต็ม 100 สาระที่ 6
[ 12 มกราคม 2560 ] คนอ่านทั้งหมด [ 342 ]
ร่างแนวทางการดำเนินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2560
[ 10 มกราคม 2560 ] คนอ่านทั้งหมด [ 459 ]
แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชีผู้รับจ้าง/ผู้ซื้อ ตั้งแต่วันที่ 4 พฤศจิกายน 2559 - 6 มกราคม 2560
[ 10 มกราคม 2560 ] คนอ่านทั้งหมด [ 469 ]
ส่งข้อสอบภาษาไทยอัตนัย ตามกิจกรรมพัฒนาครูภาษาไทย โดยใช้รูปแบบการประเมินอัตนัยเป็นฐาน ครั้งที่ 1​
[ 09 มกราคม 2560 ] คนอ่านทั้งหมด [ 553 ]
การคัดกรองอาการตาบอดสีของนักเรียนในโรงเรียน
[ 09 มกราคม 2560 ] คนอ่านทั้งหมด [ 282 ]
เตรียมความพร้อมสำหรับการสอบ O-NET ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
[ 05 มกราคม 2560 ] คนอ่านทั้งหมด [ 821 ]
ส่งเฉลย Pre O-NET ป.6 และ ม.3 และแก้ไขข้อสอบ
[ 05 มกราคม 2560 ] คนอ่านทั้งหมด [ 958 ]
ข้อสอบวิทย์เต็ม 100 สาระที่ 5
[ 05 มกราคม 2560 ] คนอ่านทั้งหมด [ 521 ]
การประเมินการอ่าน การเขียนของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 4 ผ่านระบบการติดตามทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-MES)
[ 04 มกราคม 2560 ] คนอ่านทั้งหมด [ 976 ]
สภาพอัตรากำลังข้าราชการครูขาด/เกินตามเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กำหนดของสถานศึกษาและตำแหน่งว่างของสถานศึกษาตามความสำคัญจำเป็นของสถานศึกษา
[ 03 มกราคม 2560 ] คนอ่านทั้งหมด [ 2465 ]
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐
[ 31 ธันวาคม 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 1294 ]
แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของโรงเรียนและบุคลากรทางการศึกษา
[ 30 ธันวาคม 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 504 ]
(เพิ่มเติม)การสำรวจข้อมูลโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาเพื่อรองรับการยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่การประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA)
[ 27 ธันวาคม 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 331 ]
ตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
[ 27 ธันวาคม 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 440 ]
ขอรายชื่อกรรมการระดับสนามสอบ O-NET ปีการศึกษา 2559 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3
[ 26 ธันวาคม 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 605 ]
การสำรวจข้อมูลโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาเพื่อรองรับการยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่การประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA)
[ 26 ธันวาคม 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 202 ]
เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินสำหรับโรงเรียนที่ได้จัดสรรงบประมาณ ปี พ.ศ. 2560 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
[ 26 ธันวาคม 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 184 ]
พัฒนาครูภาษาไทย โดยใช้รูปแบบการประเมินอัตนัยเป็นฐาน
[ 26 ธันวาคม 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 343 ]
การจัดสรรงบประมาณปีพ.ศ.2560 รายการค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียนและค่าบริหารจัดการรถปิคอัพรับ-ส่งนักเรียน ปีการศึกษา 2559 ภาคเรียนที่ 2/2559
[ 23 ธันวาคม 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 283 ]
การจัดสรรงบประมาณโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 งบเงินอุดหนุน รายการค่าจัดการเรียนการสอน : ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
[ 23 ธันวาคม 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 254 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 (30%)
[ 23 ธันวาคม 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 263 ]
ข้อสอบวิทย์เต็ม 100 ครั้งที่ 3
[ 22 ธันวาคม 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 382 ]
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
 
 


ผู้บริหารหน่วยงาน

นายประยุทธ สุรเดชไพบูลย์
รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑

รักษาราชการแทน
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑

 

อาทิตย์ 23 กรกฏาคม 2560