moepl
??????????????????????????
เกี่ยวกับสำนักงาน
เกี่ยวกับบุคลากร
ผลงานวิชาการ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
ความถนัดด้านอาชีพ
ข้อมูลทั่วไป ๑๐ มิ.ย.๕๙
วิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ มิ.ย.๕๙
แผนปฏิบัติการ ๖๐
guide60
ประกาศเจตจำนงสุจริต
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ มิ.ย.๖๐ (เทอม ๑)
trainingobec
รายงานผลเรื่องร้องเรียน
การจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานระบบบัญชี
รายงานการจัดซื้อประจำเดือน
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ พ.ย.๒๕๖๐ (เทอม ๒)
 
 
 
 
 
 
 
update : 13/11/2011
ข่าวทั้งหมดของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1  
:: แจ้งข่าวจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ::
 
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นพิเศษหรือมีเหตุพิเศษ ปี พ.ศ.2560
[ 03 มีนาคม 2560 ] คนอ่านทั้งหมด [ 1898 ]
การทดสอบโดยข้อสอบมาตรฐานกลาง
[ 02 มีนาคม 2560 ] คนอ่านทั้งหมด [ 1210 ]
เฉลยการประเมินการอ่าน เขียน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-4
[ 24 กุมภาพันธ์ 2560 ] คนอ่านทั้งหมด [ 595 ]
แจ้งการโอนเงินค่าเช่าบ้านและเงินสวัสดิการ(ค่ารักษาพยาบาลและค่าการศึกษาบุตร)ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560
[ 23 กุมภาพันธ์ 2560 ] คนอ่านทั้งหมด [ 496 ]
เฉลยการประเมินการอ่าน เขียน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2
[ 23 กุมภาพันธ์ 2560 ] คนอ่านทั้งหมด [ 723 ]
คู่มือบัญชีค่าวัสดุและค่าแรงงาน สำหรับปีงบประมาณ 2558/2559
[ 23 กุมภาพันธ์ 2560 ] คนอ่านทั้งหมด [ 1464 ]
คำขอตั้งงบประมาณตามแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระยะ 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 -2564)
[ 22 กุมภาพันธ์ 2560 ] คนอ่านทั้งหมด [ 360 ]
การประเมินการอ่านออก เขียนได้ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 4 ปีการศึกษา 2559 ภาคเรียนที่ 2
[ 22 กุมภาพันธ์ 2560 ] คนอ่านทั้งหมด [ 852 ]
แบบบันทึกคะแนน การประเมินการอ่าน การเขียน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4 ปีการศึกษา 2559 ภาคเรียนที่ 2
[ 21 กุมภาพันธ์ 2560 ] คนอ่านทั้งหมด [ 773 ]
ขอขยายกำหนดการประมวลผลข้อมูลนักเรียนซ้ำซ้อนระหว่างสังกัด ในระบบ DMC
[ 21 กุมภาพันธ์ 2560 ] คนอ่านทั้งหมด [ 290 ]
ขออนุเคราะห์กรอกแบบประเมินการใช้สื่อเสริมภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัย (EF)
[ 20 กุมภาพันธ์ 2560 ] คนอ่านทั้งหมด [ 309 ]
ขอรายชื่อกรรมการจัดสอบ NT ชั้น ป.3 ปีการศึกษา 2559
[ 20 กุมภาพันธ์ 2560 ] คนอ่านทั้งหมด [ 434 ]
ขอความร่วมมือตรวจสอบนักเรียนซ้ำซ้อนระหว่างสังกัดในระบบ DMC
[ 17 กุมภาพันธ์ 2560 ] คนอ่านทั้งหมด [ 547 ]
รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาการจัดการเรียนรู้คิดวิเคราะห์ (Active Learing) เพื่อพัฒนาทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ให้เป็นผู้พร้อมเป็นพลเมืองในยุคประเทศไทย 4.0
[ 17 กุมภาพันธ์ 2560 ] คนอ่านทั้งหมด [ 579 ]
การประเมินการอ่านออก เขียนได้ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 4 ปีการศึกษา 2559 ภาคเรียนที่ 2
[ 15 กุมภาพันธ์ 2560 ] คนอ่านทั้งหมด [ 1090 ]
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราขการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นพิเศษหรือมีเหตุพิเศษ ปี พ.ศ.2560
[ 14 กุมภาพันธ์ 2560 ] คนอ่านทั้งหมด [ 9236 ]
ประกาศ ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ
[ 14 กุมภาพันธ์ 2560 ] คนอ่านทั้งหมด [ 368 ]
ประกาศ ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง
[ 14 กุมภาพันธ์ 2560 ] คนอ่านทั้งหมด [ 182 ]
ชมรมครูพระพุทธศาสนาฯขอเชิญสมาชิกประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๙
[ 14 กุมภาพันธ์ 2560 ] คนอ่านทั้งหมด [ 170 ]
ประกาศ สพป.พิษณุโลก เขต 1 เรื่อง การขายทอดตลาดอาคารเรียน
[ 07 กุมภาพันธ์ 2560 ] คนอ่านทั้งหมด [ 595 ]
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ภารโรง
[ 06 กุมภาพันธ์ 2560 ] คนอ่านทั้งหมด [ 407 ]
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เด็กพิการ
[ 06 กุมภาพันธ์ 2560 ] คนอ่านทั้งหมด [ 449 ]
บัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ ของ กศจ.พิษณุโลก เรียกรายงานตัว 14 ก.พ.60
[ 06 กุมภาพันธ์ 2560 ] คนอ่านทั้งหมด [ 722 ]
ด่วนที่สุด....กรอกแบบสำรวจความพร้อมในการขยายจัดอนุบาล 3 ปี (ภายใน 2 กพ. เวลา 13.00 น.)
[ 02 กุมภาพันธ์ 2560 ] คนอ่านทั้งหมด [ 596 ]
วิทย์ศาสตร์ ป.6 โค้งสุดท้าย
[ 30 มกราคม 2560 ] คนอ่านทั้งหมด [ 855 ]
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
 
 


ผู้บริหารหน่วยงาน

นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑

 

พฤหัสบดี 23 พฤศจิกายน 2560