moepl
??????????????????????????
เกี่ยวกับสำนักงาน
เกี่ยวกับบุคลากร
ผลงานวิชาการ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
ความถนัดด้านอาชีพ
ข้อมูลทั่วไป ๑๐ มิ.ย.๕๙
วิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ มิ.ย.๕๙
แผนปฏิบัติการ ๖๐
guide60
ประกาศเจตจำนงสุจริต
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ มิ.ย.๖๐ (เทอม ๑)
trainingobec
รายงานผลเรื่องร้องเรียน
การจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานระบบบัญชี
รายงานการจัดซื้อประจำเดือน
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ พ.ย.๒๕๖๐ (เทอม ๒)
 
 
 
 
 
 
 
update : 13/11/2011
ข่าวทั้งหมดของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1  
:: แจ้งข่าวจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ::
 
ส่งข้อสอบภาษาไทยอัตนัย ตามกิจกรรมพัฒนาครูภาษาไทย โดยใช้รูปแบบการประเมินอัตนัยเป็นฐาน ครั้งที่ 4
[ 30 มกราคม 2560 ] คนอ่านทั้งหมด [ 424 ]
ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการประเมินการอ่านออก เขียนได้ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 4 ปีการศึกษา 2559
[ 26 มกราคม 2560 ] คนอ่านทั้งหมด [ 734 ]
การติดตามการใช้หนังสือ “คู่มือการสอนอ่านเขียนโดยการแจกลูกสะกดคำ”
[ 26 มกราคม 2560 ] คนอ่านทั้งหมด [ 573 ]
การขยายระยะเวลามาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กทั่วประเทศ
[ 26 มกราคม 2560 ] คนอ่านทั้งหมด [ 270 ]
เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
[ 26 มกราคม 2560 ] คนอ่านทั้งหมด [ 337 ]
ขอเชิญโรงเรียนร่วมส่งเมนูอาหารเข้าประกวด
[ 25 มกราคม 2560 ] คนอ่านทั้งหมด [ 331 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (70%)
[ 25 มกราคม 2560 ] คนอ่านทั้งหมด [ 391 ]
การอบรมระบบนำส่งข้อมูลบริหารจัดการคุณภาพการศึกษา(QAMs)
[ 25 มกราคม 2560 ] คนอ่านทั้งหมด [ 803 ]
ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบผ่านทางอินเตอร์เน็ตของส่วนราชการ องค์การของรัฐ
[ 24 มกราคม 2560 ] คนอ่านทั้งหมด [ 465 ]
ส่งข้อสอบภาษาไทยอัตนัย ตามกิจกรรมพัฒนาครูภาษาไทย โดยใช้รูปแบบการประเมินอัตนัยเป็นฐาน ครั้งที่ 3
[ 24 มกราคม 2560 ] คนอ่านทั้งหมด [ 433 ]
บัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ ของ กศจ.พิษณุโลก
[ 23 มกราคม 2560 ] คนอ่านทั้งหมด [ 1013 ]
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ
[ 23 มกราคม 2560 ] คนอ่านทั้งหมด [ 606 ]
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง
[ 23 มกราคม 2560 ] คนอ่านทั้งหมด [ 406 ]
ชุดแบบทดสอบตาบอดสี เพื่อการคัดกรองอาการตาบอดสีของนักเรียนในโรงเรียน
[ 20 มกราคม 2560 ] คนอ่านทั้งหมด [ 350 ]
ข้อสอบวิทย์เต็ม 100 สาระที่ 7
[ 20 มกราคม 2560 ] คนอ่านทั้งหมด [ 345 ]
การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการสอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)ปีการศึกษา 2559 ระดับศูนย์สอบ และระดับสนามสอบ
[ 17 มกราคม 2560 ] คนอ่านทั้งหมด [ 736 ]
ส่งข้อสอบภาษาไทยอัตนัย ตามกิจกรรมพัฒนาครูภาษาไทย โดยใช้รูปแบบการประเมินอัตนัยเป็นฐาน ครั้งที่ 2
[ 17 มกราคม 2560 ] คนอ่านทั้งหมด [ 398 ]
การกรอกข้อมูลพี่เลี้ยงเด็กพิการ ปีงบประมาณ 2560 (โรงเรียน 34 โรงเรียน)
[ 13 มกราคม 2560 ] คนอ่านทั้งหมด [ 459 ]
วิธีการดำเนินการหลักจากรับคูปองการศึกษาของศูนย์การศึกษาพิเศษ
[ 12 มกราคม 2560 ] คนอ่านทั้งหมด [ 416 ]
ข้อสอบวิทย์เต็ม 100 สาระที่ 6
[ 12 มกราคม 2560 ] คนอ่านทั้งหมด [ 383 ]
ร่างแนวทางการดำเนินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2560
[ 10 มกราคม 2560 ] คนอ่านทั้งหมด [ 520 ]
แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชีผู้รับจ้าง/ผู้ซื้อ ตั้งแต่วันที่ 4 พฤศจิกายน 2559 - 6 มกราคม 2560
[ 10 มกราคม 2560 ] คนอ่านทั้งหมด [ 531 ]
ส่งข้อสอบภาษาไทยอัตนัย ตามกิจกรรมพัฒนาครูภาษาไทย โดยใช้รูปแบบการประเมินอัตนัยเป็นฐาน ครั้งที่ 1​
[ 09 มกราคม 2560 ] คนอ่านทั้งหมด [ 589 ]
การคัดกรองอาการตาบอดสีของนักเรียนในโรงเรียน
[ 09 มกราคม 2560 ] คนอ่านทั้งหมด [ 337 ]
เตรียมความพร้อมสำหรับการสอบ O-NET ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
[ 05 มกราคม 2560 ] คนอ่านทั้งหมด [ 860 ]
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
 
 


ผู้บริหารหน่วยงาน

นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑

 

พฤหัสบดี 23 พฤศจิกายน 2560