moepl
??????????????????????????
เกี่ยวกับสำนักงาน
เกี่ยวกับบุคลากร
ผลงานวิชาการ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
ความถนัดด้านอาชีพ
ข้อมูลทั่วไป ๑๐ มิ.ย.๕๙
วิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ มิ.ย.๕๙
แผนปฏิบัติการ ๖๐
guide60
ประกาศเจตจำนงสุจริต
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ มิ.ย.๖๐ (เทอม ๑)
trainingobec
รายงานผลเรื่องร้องเรียน
การจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานระบบบัญชี
รายงานการจัดซื้อประจำเดือน
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ พ.ย.๒๕๖๐ (เทอม ๒)
 
 
 
 
 
 
 
update : 13/11/2011
ข่าวทั้งหมดของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1  
:: แจ้งข่าวจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ::
 
ส่งเฉลย Pre O-NET ป.6 และ ม.3 และแก้ไขข้อสอบ
[ 05 มกราคม 2560 ] คนอ่านทั้งหมด [ 1034 ]
ข้อสอบวิทย์เต็ม 100 สาระที่ 5
[ 05 มกราคม 2560 ] คนอ่านทั้งหมด [ 568 ]
การประเมินการอ่าน การเขียนของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 4 ผ่านระบบการติดตามทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-MES)
[ 04 มกราคม 2560 ] คนอ่านทั้งหมด [ 1027 ]
สภาพอัตรากำลังข้าราชการครูขาด/เกินตามเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กำหนดของสถานศึกษาและตำแหน่งว่างของสถานศึกษาตามความสำคัญจำเป็นของสถานศึกษา
[ 03 มกราคม 2560 ] คนอ่านทั้งหมด [ 2556 ]
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐
[ 31 ธันวาคม 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 1393 ]
แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของโรงเรียนและบุคลากรทางการศึกษา
[ 30 ธันวาคม 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 562 ]
(เพิ่มเติม)การสำรวจข้อมูลโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาเพื่อรองรับการยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่การประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA)
[ 27 ธันวาคม 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 364 ]
ตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
[ 27 ธันวาคม 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 515 ]
ขอรายชื่อกรรมการระดับสนามสอบ O-NET ปีการศึกษา 2559 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3
[ 26 ธันวาคม 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 654 ]
การสำรวจข้อมูลโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาเพื่อรองรับการยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่การประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA)
[ 26 ธันวาคม 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 251 ]
เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินสำหรับโรงเรียนที่ได้จัดสรรงบประมาณ ปี พ.ศ. 2560 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
[ 26 ธันวาคม 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 213 ]
พัฒนาครูภาษาไทย โดยใช้รูปแบบการประเมินอัตนัยเป็นฐาน
[ 26 ธันวาคม 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 393 ]
การจัดสรรงบประมาณปีพ.ศ.2560 รายการค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียนและค่าบริหารจัดการรถปิคอัพรับ-ส่งนักเรียน ปีการศึกษา 2559 ภาคเรียนที่ 2/2559
[ 23 ธันวาคม 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 337 ]
การจัดสรรงบประมาณโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 งบเงินอุดหนุน รายการค่าจัดการเรียนการสอน : ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
[ 23 ธันวาคม 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 280 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 (30%)
[ 23 ธันวาคม 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 297 ]
ข้อสอบวิทย์เต็ม 100 ครั้งที่ 3
[ 22 ธันวาคม 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 410 ]
ประกาศผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา หน่วยพัฒนาที่ 12 จังหวัดพิษณุโลก
[ 20 ธันวาคม 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 639 ]
ให้โรงเรียนในสังกัดสพฐ. คัดกรองและวางแผนดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ
[ 19 ธันวาคม 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 1101 ]
ข้อสอบวิทย์เต็ม 100 ครั้งที่ 2
[ 16 ธันวาคม 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 911 ]
ขอให้โรงเรียนดังต่อไปนี้ ตรวจสอบข้อมูลตามแบบฟอร์ม แบบรายงาน online (การเงิน) ภายในวันที่ 16 ธ.ค.59 เวลา 13.00 น.
[ 16 ธันวาคม 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 859 ]
ด่วน..ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลกเรียกผู้สอบแข่งขันได้ไปรายงานตัวเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูตำแหน่งครูผู้ช่วย
[ 11 ธันวาคม 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 954 ]
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบุรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
[ 09 ธันวาคม 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 804 ]
ดาวน์โหลดหลักสูตรและคู่มือการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาขั้นพื้นฐานก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา เพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการพัฒนา
[ 09 ธันวาคม 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 690 ]
แจ้งผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
[ 09 ธันวาคม 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 783 ]
ส่งข้อสอบวิทย์เต็ม 100 สาระที่ 1
[ 08 ธันวาคม 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 868 ]
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
 
 


ผู้บริหารหน่วยงาน

นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑

 

พฤหัสบดี 23 พฤศจิกายน 2560