:: ประชาสัมพันธ์ แจ้งข้อมูลสำคัญแก่สมาชิกผู้ที่เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560 ::


moepl
??????????????????????????
เกี่ยวกับสำนักงาน
เกี่ยวกับบุคลากร
ผลงานวิชาการ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูล ๑๐ มิ.ย.๕๘
ข้อมูล ๑๐ พ.ย.๕๘
ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
ความถนัดด้านอาชีพ
ภาษี2558
ข่าวปฏิรูปการศึกษา
คู่มือDMC ๕๙
คู่มือEMIS ๕๙
คู่มือสิ่งก่อสร้าง ๕๙
ข้อมูลทั่วไป ๑๐ มิ.ย.๕๙
วิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ มิ.ย.๕๙
แผนปฏิบัติการ ๖๐
guide60
ประกาศเจตจำนงสุจริต
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ มิ.ย.๖๐
trainingobec
 
 
 
 
 
 
 
update : 13/11/2011
ข่าวทั้งหมดของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1  
:: แจ้งข่าวจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ::
 
การอบรมโปรแกรม IEP Online (ปรับปรุงใหม่)
[ 08 พฤศจิกายน 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 753 ]
ขอให้โรงเรียนดำเนินการกรอกข้อมูลนักเรียน 10 พ.ย.59 โดยด่วน
[ 08 พฤศจิกายน 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 689 ]
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ให้ความรู้ด้านภาษาอังกฤษตามโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการศึกษา
[ 03 พฤศจิกายน 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 677 ]
การจัดทำคำขอตั้งงบประมาณ งบดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
[ 03 พฤศจิกายน 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 738 ]
คำสั่งคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน (ฉบับแก้ไข)
[ 03 พฤศจิกายน 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 669 ]
ขอให้โรงเรียนตรวจสอบข้อมูลพิกัดโรงเรียนผ่านแอพลิเคชั่น
[ 01 พฤศจิกายน 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 718 ]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ให้ความรู้ด้านภาษาอังกฤษ
[ 26 ตุลาคม 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 749 ]
การประชุมปฏิบัติการใช้สื่อเสริมภาษาอังกฤษเพื่อการเพื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษด้วยระบบ VDO Conference
[ 25 ตุลาคม 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 780 ]
การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่ ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559
[ 25 ตุลาคม 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 778 ]
ประกาศ ผลการคัดเลือกตามโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2559
[ 22 ตุลาคม 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 751 ]
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกตามโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2559
[ 21 ตุลาคม 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 766 ]
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมปฏิบัติการตามนโยบาย "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ "
[ 21 ตุลาคม 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 698 ]
ประกาศ รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2559 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษ หรือโครงการนักศึกษาทุนรัฐบาล สังกัดสพป.พิษณุโลก เขต
[ 19 ตุลาคม 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 771 ]
มอบเอกสารชุด ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
[ 18 ตุลาคม 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 695 ]
กระทรวงศึกษาธิการแต่งตั้งข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัด
[ 18 ตุลาคม 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 654 ]
ขอเชิญร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้รับผิดชอบอาหารกลางวันเพื่อยกระดับคุณภาพอาหารกลางวันโรงเรียน
[ 17 ตุลาคม 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 708 ]
แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
[ 14 ตุลาคม 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 678 ]
ขอให้โรงเรียนในโครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ปี 2559 ตรวจสอบและดำเนินการโดยด่วน
[ 12 ตุลาคม 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 721 ]
ขอให้โรงเรียนโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดีและน้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน ปี 2559 ตรวจสอบและดำเนินการโดยด่วน
[ 12 ตุลาคม 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 670 ]
ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนที่สนใจเรียนธรรมศึกษา
[ 10 ตุลาคม 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 680 ]
ขอเชิญอบรมพัฒนาศักยภาพครูอนามัยโรงเรียน
[ 07 ตุลาคม 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 780 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2560 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 (70%)
[ 07 ตุลาคม 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 684 ]
ขอให้โรงเรียนดังรายชื่อ ส่งตอบแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา
[ 06 ตุลาคม 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 755 ]
การดำเนินการพัฒนาการอ่านการเขียนของนักเรียน
[ 05 ตุลาคม 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 713 ]
เพิ่ม/ลด รายชื่อนักเรียนสอบ O-NET ปีการศึกษา 2559
[ 05 ตุลาคม 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 673 ]
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
 
 


ผู้บริหารหน่วยงาน

นายประยุทธ สุรเดชไพบูลย์
รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑

รักษาราชการแทน
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑

 

จันทร์ 25 กันยายน 2560