:: ขณะนี้ระบบกรอก ข้อมูล 10 มิ.ย.60 ให้ทำข้อมูลรอบเทอม 2 (ตั้งแต่28 มิ.ย.ถึง10 พ.ย.60) ขอให้โรงเรียนในสังกัดสพป.พล.1 ดำเนินการให้เรียบร้อย::


moepl
??????????????????????????
เกี่ยวกับสำนักงาน
เกี่ยวกับบุคลากร
ผลงานวิชาการ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูล ๑๐ มิ.ย.๕๘
ข้อมูล ๑๐ พ.ย.๕๘
ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
ความถนัดด้านอาชีพ
ภาษี2558
ข่าวปฏิรูปการศึกษา
คู่มือDMC ๕๙
คู่มือEMIS ๕๙
คู่มือสิ่งก่อสร้าง ๕๙
ข้อมูลทั่วไป ๑๐ มิ.ย.๕๙
วิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ มิ.ย.๕๙
แผนปฏิบัติการ ๖๐
guide60
ประกาศเจตจำนงสุจริต
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ มิ.ย.๖๐
 
 
 
 
 
 
 
update : 13/11/2011
ข่าวทั้งหมดของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1  
:: แจ้งข่าวจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ::
 
ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนที่สนใจเรียนธรรมศึกษา
[ 10 ตุลาคม 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 660 ]
ขอเชิญอบรมพัฒนาศักยภาพครูอนามัยโรงเรียน
[ 07 ตุลาคม 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 747 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2560 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 (70%)
[ 07 ตุลาคม 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 660 ]
ขอให้โรงเรียนดังรายชื่อ ส่งตอบแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา
[ 06 ตุลาคม 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 716 ]
การดำเนินการพัฒนาการอ่านการเขียนของนักเรียน
[ 05 ตุลาคม 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 685 ]
เพิ่ม/ลด รายชื่อนักเรียนสอบ O-NET ปีการศึกษา 2559
[ 05 ตุลาคม 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 652 ]
การคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี รุ่นที่ 5
[ 04 ตุลาคม 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 721 ]
ขอข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษา
[ 04 ตุลาคม 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 693 ]
อนุมัติอนุมัติย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูในสังกัด สพป.พิษณุโลก เขต 1
[ 03 ตุลาคม 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 728 ]
การจัดทำรายงานข้อมูลโครงการพัฒนาระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษารอบ 6 เดือนหลัง (1 เมษายน - 30 กันยายน 2559)
[ 30 กันยายน 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 740 ]
ขอความร่วมมือสำรวจข้อมูลผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
[ 30 กันยายน 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 731 ]
ประกาศ การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งตัวบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2559
[ 26 กันยายน 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 742 ]
แบบบันทึกข้อมูล การประเมินการอ่านออก เขียนได้ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ภาคเรียนที่ 1
[ 26 กันยายน 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 713 ]
การประเมินอ่านออก เขียนได้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ภาคเรียนที่ 1
[ 26 กันยายน 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 715 ]
รายงานผลการดำเนินงานโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School)
[ 23 กันยายน 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 801 ]
ขอเชิญวิทยากร
[ 22 กันยายน 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 725 ]
การประชุมปฏิบัติการผลิตสื่อและสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการศึกษาปฐมวัย
[ 22 กันยายน 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 701 ]
การประชุมปฏิบัติการผลิตสื่อและสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลพิษุโลก และโรงเรียนบ่อวิทยบางระกำ
[ 22 กันยายน 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 637 ]
การประชุมปฏิบัติการผลิตสื่อและสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการศึกษาปฐมวัย (บ้านพลายชุมพล,บ้านหนองนาดงกวาง และนิคมบางระกำ 2)
[ 22 กันยายน 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 626 ]
กรอบโครงสร้างเครื่องมือในการทดสอบคุณภาพผู้เรียนระดับชาติ (Test Blueprint)
[ 21 กันยายน 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 711 ]
การประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ
[ 21 กันยายน 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 689 ]
การเบิกจ่ายเงินวิทยฐานะและค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
[ 20 กันยายน 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 741 ]
การประเมินอ่านออก เขียนได้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ภาคเรียนที่ 1
[ 20 กันยายน 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 2119 ]
ตรวจสอบข้อมูลนักเรียน เพื่อเตรียมการประเมินการอ่าน การเขียน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
[ 19 กันยายน 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 692 ]
แจ้งผู้ซึ่งรับผิดชอบระบบ O-NET ของโรงเรียน ได้อัพเดทข้อมูลผ่านทางระบบ O-NET www.niets.or.th
[ 18 กันยายน 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 676 ]
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
 
 


ผู้บริหารหน่วยงาน

นายประยุทธ สุรเดชไพบูลย์
รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑

รักษาราชการแทน
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑

 

อาทิตย์ 23 กรกฏาคม 2560