:: เนื่องจากพบปัญหาการบุกรุกของมัลแวร์ผ่านเว็บการเงินฯ เว็บกลุ่มอำนวยการ เว็บหน่วยตรวจสอบภายใน ส่งผลกระทบถึงเว็บให้บริการต่างๆ อาทิเว็บตรวจสอบเงินเดือน เป็นต้น จึงมีความจำเป็นต้องปิดให้บริการเว็บดังกล่าวเป็นการชั่วคราวเพื่อปรับปรุงแก้ไข..จึงเรียนมาเพื่อทราบ ::


moepl
??????????????????????????
เกี่ยวกับสำนักงาน
เกี่ยวกับบุคลากร
ผลงานวิชาการ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูล ๑๐ มิ.ย.๕๘
ข้อมูล ๑๐ พ.ย.๕๘
ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
ความถนัดด้านอาชีพ
ภาษี2558
ข่าวปฏิรูปการศึกษา
คู่มือDMC ๕๙
คู่มือEMIS ๕๙
คู่มือสิ่งก่อสร้าง ๕๙
ข้อมูลทั่วไป ๑๐ มิ.ย.๕๙
วิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ มิ.ย.๕๙
แผนปฏิบัติการ ๖๐
guide60
ประกาศเจตจำนงสุจริต
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ มิ.ย.๖๐
trainingobec
 
 
 
 
 
 
 
update : 13/11/2011

        สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1
 
     ผลงานวิชาการของนางแสงอรุณ พันโท ครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านหนองแพงพวย
   

ผลงานวิชาการ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5E หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง คนเก่งคนดี หน่วยที่ 1 เรื่อง พฤติกรรมดีมีคุณค่า ชุดที่ 2 เรื่อง พฤติกรรมที่เหมาะสมกับเพศของตนตามวัฒนธรรมไทย เป็นชุดกิจกรรมวิชาสุขศึกษาที่จัดทำขึ้นเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมที่เหมาะสมกับเพศของตนตามวัฒนธรรมไทย สามารถปรับใช้ในชีวิตประจำวันของนักเรียนได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม หวังว่านักเรียนทุกคนคงจะสนุกกับการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรม การเรียนรู้วิชาสุขศึกษา และสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาไปใช้ ในชีวิตประจำวันได้อย่างคุ้มค่า

รายละเอียดชุดกิจกรรมการเรียนฉบับเต็ม  คลิกที่นี่


 
ข้อมูลข่าววันที่ 19 ตุลาคม 2555 ผู้อ่าน 202 คน

 


 

ผู้บริหารหน่วยงาน

นายประยุทธ สุรเดชไพบูลย์
รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑

รักษาราชการแทน
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑

 

ศุกร์ 22 กันยายน 2560