moepl
??????????????????????????
เกี่ยวกับสำนักงาน
เกี่ยวกับบุคลากร
ผลงานวิชาการ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
ความถนัดด้านอาชีพ
ข้อมูลทั่วไป ๑๐ มิ.ย.๕๙
วิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ มิ.ย.๕๙
แผนปฏิบัติการ ๖๐
guide60
ประกาศเจตจำนงสุจริต
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ มิ.ย.๖๐ (เทอม ๑)
trainingobec
รายงานผลเรื่องร้องเรียน
การจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานระบบบัญชี
รายงานการจัดซื้อประจำเดือน
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ พ.ย.๒๕๖๐ (เทอม ๒)
 
 
 
 
 
 
 
update : 13/11/2011

        สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1
 
     ผลงานวิชาการของนางจุฑาสินี ทัฬหวรรัตน์ ครูชำนาญการ โรงเรียนวัดธรรมเกษตร(เกษตรานุเคราะห์)
   
ชื่อเรื่อง          :   รายงานการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ ด้วยแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านเพื่อจับใจความ  
                          กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ผู้รายงาน        :  นางจุฑาสินี ทัฬหวรรัตน์
ที่ปรึกษา         :  นางสมบูรณ์ สอนบุญ นางภัทรพร แสสุวรรณ์ นางอรชรา จันทรังษี
ประเภท           :  ผลงานทางวิชาการเพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
 
บทคัดย่อ
   ผลงานทางวิชาการเล่มนี้ มีจุดมุ่งหมาย
1. เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านเพื่อจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ตามเกณฑ์กำหนด 80/80
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังที่เรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านเพื่อจับใจความและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2554
 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านเพื่อจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2554
     กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการรายงาน คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัดธรรมเกษตร(เกษตรานุเคราะห์) อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลกเขต 1 จำนวน  1  ห้องเรียน จำนวนนักเรียน 16 คน ที่ได้มาโดยการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง
    เครื่องมือที่ใช้ในการรายงาน คือ (1) แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านเพื่อจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 5 ชุดมีประสิทธิภาพ E1 /E2 เฉลี่ย เท่ากับ 84.07/85.07  (2) แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจำนวน 30 ข้อ มีค่าความยากง่ายเท่ากับ .43 - .77 มีค่าอำนาจจำแนกเท่ากับ .38 - 0.90 มีค่าความเชื่อมั่น .96 (3) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกเสริมทักษะการเขียนคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มีค่าความเชื่อมั่น .89
 
   ผลการศึกษาพบว่า
1. แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านเพื่อจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่ผู้รายงานสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ E1 /E2 84.07/ 85.07 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 
 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจำนวน 30 ข้อ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้  ด้วยแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านเพื่อจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.05
 3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านเพื่อจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  มีค่าความเชื่อมั่น .89

ตัวอย่างนวัตกรรมแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านเพื่อจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

 
ข้อมูลข่าววันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556 ผู้อ่าน 198 คน

 


 

ผู้บริหารหน่วยงาน

นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑

 

พฤหัสบดี 23 พฤศจิกายน 2560