:: เนื่องจากพบปัญหาการบุกรุกของมัลแวร์ผ่านเว็บการเงินฯ เว็บกลุ่มอำนวยการ เว็บหน่วยตรวจสอบภายใน ส่งผลกระทบถึงเว็บให้บริการต่างๆ อาทิเว็บตรวจสอบเงินเดือน เป็นต้น จึงมีความจำเป็นต้องปิดให้บริการเว็บดังกล่าวเป็นการชั่วคราวเพื่อปรับปรุงแก้ไข..จึงเรียนมาเพื่อทราบ ::


moepl
??????????????????????????
เกี่ยวกับสำนักงาน
เกี่ยวกับบุคลากร
ผลงานวิชาการ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูล ๑๐ มิ.ย.๕๘
ข้อมูล ๑๐ พ.ย.๕๘
ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
ความถนัดด้านอาชีพ
ภาษี2558
ข่าวปฏิรูปการศึกษา
คู่มือDMC ๕๙
คู่มือEMIS ๕๙
คู่มือสิ่งก่อสร้าง ๕๙
ข้อมูลทั่วไป ๑๐ มิ.ย.๕๙
วิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ มิ.ย.๕๙
แผนปฏิบัติการ ๖๐
guide60
ประกาศเจตจำนงสุจริต
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ มิ.ย.๖๐
trainingobec
 
 
 
 
 
 
 
update : 13/11/2011

        สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1
 
     ผลงานวิชาการของ นางวราพร เนียมเปี่ยม ครูชำนาญการ โรงเรียนบางระกำ
   
ชื่อรายงาน   รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ประเทศกลุ่มอาเซียน
   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระประวัติ
   ศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่  6 โรงเรียนบางระกำ สำนักงานเขต
   พื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 1
ชื่อผู้รายงาน     นางวราพร เนียมเปี่ยม
ปีที่รายงาน       ปีการศึกษา  2555
บทคัดย่อ
                การศึกษาครั้งนี้ผู้รายงานมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ประเทศกลุ่มอาเซียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม สาระประวัติศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่  6 โรงเรียนบางระกำ เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระหว่างก่อนเรียนและหลังจากการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อศึกษาค่าดัชนีประสิทธิผลของกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ประเทศกลุ่มอาเซียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระประวัติศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่  6 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่  1 ปีการศึกษา   2554  โรงเรียนบางระกำ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 1 จำนวน 27  คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ได้แก่ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ จำนวน  12 ชุดกิจกรรม แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ประเทศกลุ่มอาเซียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระประวัติศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่  6   สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย () ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D. ) และวิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วย t-test จากการศึกษาพบว่าประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ประเทศกลุ่มอาเซียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระประวัติศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่  6 มีประสิทธิภาพ 84.77/87.90  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ จากการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หลังการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ดังกล่าว พบว่าสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01  ดัชนีประสิทธิผลของกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีค่าร้อยละ 73.05 ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ระดับความคิดเห็นนักเรียนมีความเห็นมาก โดยมีค่า =4.49 , S.D. = 0.25
 
 

 
ข้อมูลข่าววันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556 ผู้อ่าน 342 คน

 


 

ผู้บริหารหน่วยงาน

นายประยุทธ สุรเดชไพบูลย์
รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑

รักษาราชการแทน
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑

 

ศุกร์ 22 กันยายน 2560