:: เนื่องจากพบปัญหาการบุกรุกของมัลแวร์ผ่านเว็บการเงินฯ เว็บกลุ่มอำนวยการ เว็บหน่วยตรวจสอบภายใน ส่งผลกระทบถึงเว็บให้บริการต่างๆ อาทิเว็บตรวจสอบเงินเดือน เป็นต้น จึงมีความจำเป็นต้องปิดให้บริการเว็บดังกล่าวเป็นการชั่วคราวเพื่อปรับปรุงแก้ไข..จึงเรียนมาเพื่อทราบ ::


moepl
??????????????????????????
เกี่ยวกับสำนักงาน
เกี่ยวกับบุคลากร
ผลงานวิชาการ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูล ๑๐ มิ.ย.๕๘
ข้อมูล ๑๐ พ.ย.๕๘
ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
ความถนัดด้านอาชีพ
ภาษี2558
ข่าวปฏิรูปการศึกษา
คู่มือDMC ๕๙
คู่มือEMIS ๕๙
คู่มือสิ่งก่อสร้าง ๕๙
ข้อมูลทั่วไป ๑๐ มิ.ย.๕๙
วิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ มิ.ย.๕๙
แผนปฏิบัติการ ๖๐
guide60
ประกาศเจตจำนงสุจริต
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ มิ.ย.๖๐
trainingobec
 
 
 
 
 
 
 
update : 13/11/2011

        สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1
 
     ผลงานวิชาการของ นางพรอุษา ศิริโชติ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดปากพิงตะวันตก
   

ชื่อเรื่อง คำที่มักเขียนผิดในภาษาไทย : การวิเคราะห์จากการตรวจผลงานการสอน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนปากพิงตะวันตก สาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ผู้แต่ง นางพรอุษา  ศิริโชติ

หน่วยงาน / สังกัด โรงเรียนวัดปากพิงตะวันตก

ผลงาน ทางวิชาการคำที่มักเขียนผิดในภาษาไทย : การวิเคราะห์จากการตรวจผลงานการสอน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนปากพิงตะวันตก โดยได้ยกตัวอย่างประกอบการวิเคราะห์ ในแต่ละกรอบ รวม 5 กรอบ ไว้เป็นตัวอย่าง รวมทั้งเป็นแนวทางให้กับนักเรียน นิสิต นึกศึกษา โดยเฉพาะครูภาษาไทยที่จะนำไปประกอบกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับนักเรียน อันเป็นประโยชน์ต่อการวิเคราะห์คำที่มักเป็นปัญหาต่อการเรียนการสอนของครูอย่างแท้จริง และเพื่อเป็นการอนุรักษ์พัฒนาสืบสานภาษาไทยให้มั่งคงสืบต่อไป

          ผลงานทางวิชาการ คลิกที่นี่


 
ข้อมูลข่าววันที่ 23 กันยายน 2556 ผู้อ่าน 203 คน

 


 

ผู้บริหารหน่วยงาน

นายประยุทธ สุรเดชไพบูลย์
รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑

รักษาราชการแทน
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑

 

ศุกร์ 22 กันยายน 2560