:: เนื่องจากพบปัญหาการบุกรุกของมัลแวร์ผ่านเว็บการเงินฯ เว็บกลุ่มอำนวยการ เว็บหน่วยตรวจสอบภายใน ส่งผลกระทบถึงเว็บให้บริการต่างๆ อาทิเว็บตรวจสอบเงินเดือน เป็นต้น จึงมีความจำเป็นต้องปิดให้บริการเว็บดังกล่าวเป็นการชั่วคราวเพื่อปรับปรุงแก้ไข..จึงเรียนมาเพื่อทราบ ::


moepl
??????????????????????????
เกี่ยวกับสำนักงาน
เกี่ยวกับบุคลากร
ผลงานวิชาการ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูล ๑๐ มิ.ย.๕๘
ข้อมูล ๑๐ พ.ย.๕๘
ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
ความถนัดด้านอาชีพ
ภาษี2558
ข่าวปฏิรูปการศึกษา
คู่มือDMC ๕๙
คู่มือEMIS ๕๙
คู่มือสิ่งก่อสร้าง ๕๙
ข้อมูลทั่วไป ๑๐ มิ.ย.๕๙
วิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ มิ.ย.๕๙
แผนปฏิบัติการ ๖๐
guide60
ประกาศเจตจำนงสุจริต
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ มิ.ย.๖๐
trainingobec
 
 
 
 
 
 
 
update : 13/11/2011

        สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1
 
     ผลงานวิชาการ ของนางศิต่ สำเร็จดี ครูวิทยฐานะชำนาญการ โรงเรียนวัดพรหมเกษร
   
ชื่อเรื่อง รูปแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เลขยกกำลัง รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน (ค 21101) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ผู้แต่ง นางศิตา สำเร็จดี
หน่วยงาน / สังกัด โรงเรียนวัดพรหมเกษร
ผลงาน เรื่อง เลขยกกำลัง รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน (ค 21101) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ความหมายของเลขยกกำลัง ชุดที่ 1 ความหมายของเลขยกกำลังนี้ขึ้น ซึ่งได้มีการศึกษาค้นคว้าจากตำรา และเอกสารหลายเล่มที่เกี่ยวกับเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์ เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องตามหลักวิชาตั้งแต่ต้นจนจบ จากง่ายไปหายากตามลำดับ ผู้จัดทำได้ดำเนินการจัดทำแบบฝึกหัดทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เลขยกกำลัง จำนวน 13 ชุด ดังนี้
1) ความหมายของเลขยกกำลัง 2) การเขียนจำนวนแทนเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มบวก 3) การเขียนจำนวนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มบวก 4) การคูณเลขยกกำลังเมื่อเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มบวก 5) เลขยกกำลังที่มีฐานในรูปการคูณ 6) เลขยกกำลังที่มีฐานเป็นเลขยกกำลัง 7) การหารเลขยกกำลังเมื่อเลขชี้กำลังเป็นเต็มบวก (กรณีเลขชี้กำลังของตัวตั้งมากกว่าเลขชี้กำลังของตัวหาร) 8)การหารเลขยกกำลังเมื่อเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มบวก (กรณีเลขชี้กำลังของตัวตั้งเท่ากับเลขชี้กำลังของตัวหาร และเลขชี้กำลังของตัวตั้งน้อยกว่าเลขชี้กำลังของตัวหาร) 9) การคูณและการหาเลขยกกำลังเมื่อเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มบวก 10) การเขียนจำนวนที่มีค่ามากๆ ให้อยู่ในรูปสัญกรณ์วิทยาศาสตร์ (Scientific natation) 11) การเขียนจำนวนที่มีค่าน้อยๆ ให้อยู่ในรูปสัญกรณ์วิทยาศาสตร์ (Scientific natation) 12) การคูณจำนวนที่อยู่ในรูปสัญกรณ์วิทยาศาสตร์(Scientific natation) 13) การคูณและการหาจำนวนที่อยู่ในสัญกรณ์วิทยาศาสตร์ (Scientific natation)
                          เอกสารแนบ คลิกที่นี่
                       รายละเอียดผลงาน คลิกที่นี่

 
ข้อมูลข่าววันที่ 15 กรกฏาคม 2557 ผู้อ่าน 199 คน

 


 

ผู้บริหารหน่วยงาน

นายประยุทธ สุรเดชไพบูลย์
รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑

รักษาราชการแทน
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑

 

ศุกร์ 22 กันยายน 2560