:: ขณะนี้ระบบกรอก ข้อมูล 10 มิ.ย.60 ให้ทำข้อมูลรอบเทอม 2 (ตั้งแต่28 มิ.ย.ถึง10 พ.ย.60) ขอให้โรงเรียนในสังกัดสพป.พล.1 ดำเนินการให้เรียบร้อย::


moepl
??????????????????????????
เกี่ยวกับสำนักงาน
เกี่ยวกับบุคลากร
ผลงานวิชาการ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูล ๑๐ มิ.ย.๕๘
ข้อมูล ๑๐ พ.ย.๕๘
ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
ความถนัดด้านอาชีพ
ภาษี2558
ข่าวปฏิรูปการศึกษา
คู่มือDMC ๕๙
คู่มือEMIS ๕๙
คู่มือสิ่งก่อสร้าง ๕๙
ข้อมูลทั่วไป ๑๐ มิ.ย.๕๙
วิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ มิ.ย.๕๙
แผนปฏิบัติการ ๖๐
guide60
ประกาศเจตจำนงสุจริต
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ มิ.ย.๖๐
 
 
 
 
 
 
 
update : 13/11/2011

        สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1
 
     กลยุทธ์ (Strategic Issue)
   

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการประกันคุณภาพและการพัฒนามาตรฐานการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนากําลังคนและงานวิจัย
กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 6 เสริมสร้างความเข้มแข็งการบริหารจัดการของเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา    


 
ข้อมูลข่าววันที่ 05 มกราคม 2559 ผู้อ่าน 246 คน

 


 

ผู้บริหารหน่วยงาน

นายประยุทธ สุรเดชไพบูลย์
รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑

รักษาราชการแทน
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑

 

พฤหัสบดี 27 กรกฏาคม 2560