moepl
??????????????????????????
เกี่ยวกับสำนักงาน
เกี่ยวกับบุคลากร
ผลงานวิชาการ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
ความถนัดด้านอาชีพ
ข้อมูลทั่วไป ๑๐ มิ.ย.๕๙
วิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ มิ.ย.๕๙
แผนปฏิบัติการ ๖๐
guide60
ประกาศเจตจำนงสุจริต
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ มิ.ย.๖๐ (เทอม ๑)
trainingobec
รายงานผลเรื่องร้องเรียน
การจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานระบบบัญชี
รายงานการจัดซื้อประจำเดือน
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ พ.ย.๒๕๖๐ (เทอม ๒)
 
 
 
 
 
 
 
update : 13/11/2011

        สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1
 
     กลยุทธ์ (Strategic Issue)
   

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการประกันคุณภาพและการพัฒนามาตรฐานการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนากําลังคนและงานวิจัย
กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 6 เสริมสร้างความเข้มแข็งการบริหารจัดการของเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา    


 
ข้อมูลข่าววันที่ 05 มกราคม 2559 ผู้อ่าน 310 คน

 


 

ผู้บริหารหน่วยงาน

นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑

 

เสาร์ 18 พฤศจิกายน 2560