:: ขณะนี้ระบบกรอก ข้อมูล 10 มิ.ย.60 ให้ทำข้อมูลรอบเทอม 2 (ตั้งแต่28 มิ.ย.ถึง10 พ.ย.60) ขอให้โรงเรียนในสังกัดสพป.พล.1 ดำเนินการให้เรียบร้อย::


moepl
??????????????????????????
เกี่ยวกับสำนักงาน
เกี่ยวกับบุคลากร
ผลงานวิชาการ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูล ๑๐ มิ.ย.๕๘
ข้อมูล ๑๐ พ.ย.๕๘
ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
ความถนัดด้านอาชีพ
ภาษี2558
ข่าวปฏิรูปการศึกษา
คู่มือDMC ๕๙
คู่มือEMIS ๕๙
คู่มือสิ่งก่อสร้าง ๕๙
ข้อมูลทั่วไป ๑๐ มิ.ย.๕๙
วิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ มิ.ย.๕๙
แผนปฏิบัติการ ๖๐
guide60
ประกาศเจตจำนงสุจริต
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ มิ.ย.๖๐
 
 
 
 
 
 
 
update : 13/11/2011

        สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1
 
     เป้าประสงค์ (Purpose)
   

1. ผู้เรียนมีคุณธรรม ความรู้ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. สถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็ง
4. ผู้เรียนมีทักษะชีวิตและทักษะพื้นฐานในการทํางานและการประกอบอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
5. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษามีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการบริหารจัดการและการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ
6. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษามีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล


 
ข้อมูลข่าววันที่ 05 มกราคม 2559 ผู้อ่าน 226 คน

 


 

ผู้บริหารหน่วยงาน

นายประยุทธ สุรเดชไพบูลย์
รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑

รักษาราชการแทน
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑

 

พฤหัสบดี 27 กรกฏาคม 2560