:: เนื่องจากพบปัญหาการบุกรุกของมัลแวร์ผ่านเว็บการเงินฯ เว็บกลุ่มอำนวยการ เว็บหน่วยตรวจสอบภายใน ส่งผลกระทบถึงเว็บให้บริการต่างๆ อาทิเว็บตรวจสอบเงินเดือน เป็นต้น จึงมีความจำเป็นต้องปิดให้บริการเว็บดังกล่าวเป็นการชั่วคราวเพื่อปรับปรุงแก้ไข..จึงเรียนมาเพื่อทราบ ::


moepl
??????????????????????????
เกี่ยวกับสำนักงาน
เกี่ยวกับบุคลากร
ผลงานวิชาการ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูล ๑๐ มิ.ย.๕๘
ข้อมูล ๑๐ พ.ย.๕๘
ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
ความถนัดด้านอาชีพ
ภาษี2558
ข่าวปฏิรูปการศึกษา
คู่มือDMC ๕๙
คู่มือEMIS ๕๙
คู่มือสิ่งก่อสร้าง ๕๙
ข้อมูลทั่วไป ๑๐ มิ.ย.๕๙
วิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ มิ.ย.๕๙
แผนปฏิบัติการ ๖๐
guide60
ประกาศเจตจำนงสุจริต
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ มิ.ย.๖๐
trainingobec
 
 
 
 
 
 
 
update : 13/11/2011

        สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1
 
     เป้าประสงค์ (Purpose)
   

1. ผู้เรียนมีคุณธรรม ความรู้ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. สถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็ง
4. ผู้เรียนมีทักษะชีวิตและทักษะพื้นฐานในการทํางานและการประกอบอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
5. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษามีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการบริหารจัดการและการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ
6. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษามีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล


 
ข้อมูลข่าววันที่ 05 มกราคม 2559 ผู้อ่าน 252 คน

 


 

ผู้บริหารหน่วยงาน

นายประยุทธ สุรเดชไพบูลย์
รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑

รักษาราชการแทน
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑

 

ศุกร์ 22 กันยายน 2560