moepl
??????????????????????????
เกี่ยวกับสำนักงาน
เกี่ยวกับบุคลากร
ผลงานวิชาการ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
ความถนัดด้านอาชีพ
ข้อมูลทั่วไป ๑๐ มิ.ย.๕๙
วิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ มิ.ย.๕๙
แผนปฏิบัติการ ๖๐
guide60
ประกาศเจตจำนงสุจริต
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ มิ.ย.๖๐ (เทอม ๑)
trainingobec
รายงานผลเรื่องร้องเรียน
การจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานระบบบัญชี
รายงานการจัดซื้อประจำเดือน
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ พ.ย.๒๕๖๐ (เทอม ๒)
 
 
 
 
 
 
 
update : 13/11/2011

        สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1
 
     พันธกิจ (Mission)
   

1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
2. สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาตามศักยภาพของตน
3. พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
4. พัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนเพื่ออาชีพ
5. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
6. พัฒนาระบบการบริหารจัดการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาให้มีความเข้มแข็ง


 
ข้อมูลข่าววันที่ 05 มกราคม 2559 ผู้อ่าน 331 คน

 


 

ผู้บริหารหน่วยงาน

นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑

 

เสาร์ 18 พฤศจิกายน 2560